Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

 

Slovenské  organizácie  ochrany  prírody
Ministerstvo životného prostredia SR http://www.lifeenv.gov.sk/minis/index.stml 
Daphne - Ištitút aplikovanej ekológie http://www.daphne.sk
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) http://www.dravce.sk 
Skupina pre ochranu netopierov http://www.son.host.sk
 
Lesoochranárske zoskupenie VLK http://www.wolf.sk 
Region environmentálne centrum http://www.rec.sk 
Sloboda zvierat http://www.slobodazvierat.sk  
Ekopolis http://www.changenet.sk/epce 
Ľudia a voda http://www.ludiaavoda.sk 
Strom života http://www.stromzivota.sk 
Sosna http://www.changenet.sk/sosna 

OZ Tatry http://www.liptov.sk/oztatry
http://www.sopsr.sk



Vták roka 2014
 

Bociany patria medzi veľké a nápadné druhy vtákov. Majú čiernobiele sfarbenie a výrazne červené nohy a zobák. Čierno sfarbené sú letky a zadná časť krídel. Zvyšok tela je biely. Bocian váži 2,5-4,5 kg.
Bociana bieleho zaraďujeme v zoologickom systéme do taxónov:
Kmeň: Chordáty (Chordata)
Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)
Trieda: Vtáky (Aves)
Rad: Brodivce (Ciconiiformes)
Čeľaď: Bocianovité (Ciconiidae)
Rod: Bocian (Ciconia)
Druh: Bocian biely (Ciconia ciconia)
Váha (hmotnosť) 2,3 – 4,4 kg;
Výška 95 – 105 cm;
Rozpätie krídel 155 – 165 cm;
Vtákom roka 2014 sa stáva dobre známy bocian biely.
Na planéte Zem žije viac ako 160 000 párov bocianov bielych. Z tohto počtu necelé jedno percento (približne 1350 párov) hniezdi v súčasnosti na Slovensku.
Tento vtáčí druh sa prispôsobil životu v kultúrnej krajine a svoje hniezda stavia v blízkosti človeka, v súčasnosti najčastejšie na stĺpoch elektrického vedenia alebo komínoch domov.
Hustotou párov na rozlohu územia Slovensko patrí k popredným oblastiam v Európe. Stredné a severné územie Slovenskej republiky je hornaté a veľmi členité. Oveľa viac mu vyhovujú široké údolia, nížiny a rovinaté časti na južnom a juhovýchodnom Slovensku. Do našich zemepisných šírok mu cesta trvá 60 dní.
Ohrozuje ho viacero faktorov, najmä úhyny a zranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom a tiež zánik mokradí, lúk a pasienkov, kde bociany vyhľadávajú potravu. Zhrnuté to vyzerá asi takto...
K zániku hniezd bocianov na Slovensku prispieva:
- odstraňovanie mimolesnej zelene, vznik veľkých lánov poľnohospodárskej pôdy a jej nadmerná chemizácia
- meliorácia (pokles spodnej vody a zánik mokradí)
- zánik verejnej zelene (namiesto stromov sa vysádzajú rýchlorastúce okrasné dreviny)
- doprava (úmrtia bocianov spôsobené dopravnými prostriedkami)
- a napokon nebezpečenstvo predátorov (líšky, kuny, mačky, túlavé psy).
Patrí medzi sťahovavé druhy vtáctva. Na zimu odlietajú bociany do Afriky už v auguste a začiatkom septembra. Na svoje hniezdiská sa dospelé vtáky vracajú v tretej dekáde marca až začiatkom apríla. Atlas hniezd bociana bieleho na Slovensku nájdete na: www.bociany.sk

 

je druh vtáka z čeľade bocianovité (Ciconiidae), príbuzný volavkám (Ardeidae) a ibisom (Threskiornithidae). Vyskytuje sa v Európe, strednej Ázii a severozápadnej Afrike. Na stredoeurópske pomery pomerne veľký druh, ktorého hmotnosť sa pohybuje v rozmedzí 2,3 – 4,4 kg. Bocian biely dosahuje výšku 95 – 105 cm a rozpätie krídel je 155 – 165 cm. V zafarbení prevažuje biela farba, konce letiek sú čierne, zobák a dlhé nohy červené, u mláďat tmavé. Na rozdiel od volaviek má bocian pri lete natiahnutý krk. Typickým zvukovým prejavom je klopanie zobákom.

Spôsob života

Mapa rozšírenia; modrá - oblasť zimného, oranžová - oblasť letného rozšírenia, červená - migračné trasy
Bociany sa vyskytujú v blízkosti zamokrených a spodnou vodou trvale podmáčaných lúk, na poliach a okrajoch vodných plôch. Preferujú otvorenú krajinu, často sa však nachádzajú v blízkosti ľudských obydlí.
Na Slovensku hniezdi ročne okolo 1350 párov, predovšetkým v teplejších nížinatých oblastiach na juhozápade, juhu a východe. Početná populácia sa nachádza na Zemplíne, strednom Považí a v Poiplí, no výskyt je evidovaný i vo vyšších polohách Turca, Oravy, Liptova a Spiša.
Na konci leta odlietajú na zimoviská v strednej a južnej Afrike. Ojedinele zimujú jednotlivé exempláre i v našej oblasti. Migrujúce kŕdle môžu mať i niekoľko sto vtákov.

Potrava

Bociany majú pestrý jedálniček... hlavnú časť potravy tvoria žaby, a iné obojživelníky, ryby, plazy, hmyz a jeho larvy, kobylky, lúčne koníky, jašterice, mláďatá iných vtákov či hraboše a krty. V menšom množstve sa však vyskytujú mláďatá rôznych cicavcov. V Afrike často sleduje kŕdle sarančí.

Rozmnožovanie

Hniezdo z vetiev a konárov si stavia na stromoch, strechách, komínoch, využívajú i umelé hniezdne podložky alebo stĺpy elektrického vedenia. Opakovane opravované a obnovované hniezdo môže mať výšku až 2 metre pri priemere 1 až 2 metre a hmotnosť stovky kilogramov, pričom sú prípady, keď malo hmotnosť aj 1500 kg. Hniezdenie prebieha buď jednotlivo, alebo v menších skupinách a začína v apríli alebo máji. Samica znáša väčšinou 2 – 5 vajec, výnimočne len 1 alebo až 5. Ich inkubácia trvá približne 33 dní, počas ktorých sa rodičia pri zahrievaní striedajú. Dva mesiace po vyliahnutí sa mláďatá učia lietať.
Bocian biely je zákonom chránený. Patrí do kategórie veľmi ohrozených živočíchov a jeho spoločenská hodnota je 50 000 Sk. Všetky zásahy, ktoré môžu ohroziť existenciu druhu, teda aj zásahy do hniezd, do ich bezprostredného okolia, do lovísk a pod. treba konzultovať s orgánmi štátnej ochrany prírody. http://sk.wikipedia.org/wiki/Bocian_biely

V rámci kampane "Vták roka" pripravujeme v roku 2014 monitoring bocianov, ich jarných príletov, hniezdenia a počtu vychovaných mláďat.

Ekovýchovným programom "Bocian" prizveme k ďalším aktivitám školskú mládež. Okrem zapojenia sa do medzinárodného sčítania bocianov bielych zrealizujeme aj ochranu bocianov a ich hniezd, monitoring migrácie prostredníctvom krúžkovania a sledovaním vysielačkami. "Zapojiť sa môže každý záujemca, ktorý sleduje hniezdo bociana bieleho vo svojom okolí. Na webovej stránke www.bociany.sk  už viac ako 15 rokov zhromažďujeme údaje o príletoch a hniezdení bocianov z jednotlivých hniezd na Slovensku." informuje Miroslav Fulín z Východoslovenského múzea v Košiciach.

Koľko bocianov žije na svete?

Na planéte Zem žije viac ako 160 tisíc párov bocianov bielych. Slovensko poskytuje domov necelému percentu z tohto počtu. Význam našej populácie však spočíva v tom, že sa nachádza v centre ťahových ciest. Z tohto centra sú prirodzeným spôsobom neustále dopĺňané hniezdne páry v ostatných krajinách. Mapka znázorňuje počty párov bocianov bielych zistené v európskych krajinách pri medzinárodnom sčítaní v roku 1994.

Koľko bocianov žije na Slovensku?

Bocian biely (Ciconia ciconia) hniezdi v kultúrnej krajine v blízkosti človeka. Svoje objemné hniezda z konárov stavia na komínoch budov, stĺpoch elektrických vedení či ojedinele aj na stromoch. Hniezda vystiela rastlinným materiálom. Živí sa najmä hmyzom, obojživelníkmi, hrabošmi a drobnými rybami. Na zimu odlieta do Afriky južne od Sahary, kde zimuje od Čadu a Sudánu až po juh Afriky. Na jar prilietajú bociany koncom marca až začiatkom apríla. V súčasnosti registrujeme okolo 1 785 hniezdnych stavieb (hniezda, ktoré si postavili bociany aj hniezdne podložky, ktoré postavili ľudia). Bociany u nás každoročne obsadia asi 1 350 hniezd.

Kde všade hniezdia naše bociany?

Hniezdia od apríla do júla. V závislosti od dostatku potravy vychovajú 1 až 5, výnimočne aj 6 mláďat. Hniezdo využívajú dlhé roky a tak sa z neho stáva objemná stavba. Mláďatá sa liahnu od polovice mája. Hniezdo opúšťajú koncom júla a začiatkom augusta, kedy sa hneď vydávajú na migráciu. Pôvodné hniezdne prostredie predstavovali lužné lesy, kde bociany hniezdili na veľkých stromoch. Zmenou krajiny tieto hniezdiská zanikli a bociany našli vhodné hniezdne prostredie v blízkosti človeka už pred viac ako 150 rokmi. V roku 2001 sme zaznamenali hniezdenie bocianov v 948 obciach. Po jednom hniezde bolo v 738 obciach, dve obsadené hniezda boli v 122 obciach. Najvyšší počet, 17 obsadených hniezd, bolo v Zemplínskom Hradišti a v Buzici. Prevažná časť hniezd (77 %) sa nachádza v nížinách a kotlinách, do nadmorskej výšky 300 m. Pred päťdesiatimi rokmi bociany hniezdili prevažne na strechách (50,6 %), komínoch (29,3 %) a stromoch (13,4 %). Dnes je 52 % hniezd postavených na umelých hniezdnych podložkách, 23,3 % na stĺpoch elektrického vedenia, 16,8 % na komínoch, 5,6 % na iných miestach (strecha domu, veža kostola, hydroglóbus, stožiar, silo, poľovnícky posed, múr zrúcaniny) a len 1,5 % hniezd stojí na stromoch.

Sú ich hniezda v bezpečí?

Snáď každý, koho sa opýtate či by chcel mať hniezdo bociana v blízkosti svojho obydlia odpovie áno, ale... Keby s tým nebolo spojené znečistenie, ktoré hniezdenie sprevádza. Preto ľudia chcú pri opravách striech a komínov hniezda bocianov dostať preč. Pôvodné hniezdo často zhodia bez toho, aby preň vytvorili náhradné miesto.
Pred 50 rokmi si začali bociany stavať hniezda na stĺpoch elektrického vedenia. Stáva sa že do takých hniezd prerazí elektrický prúd a usmrtí mláďatá. Nebezpečenstvo hrozí aj pri vylietavaní mláďat. Pri nácviku mávania krídlami a nadskakovaní môžu sa nechtiac ocitnúť mimo hniezda. Priamy kontakt s vodičmi im spôsobí ťažké poranenia končiace smrťou. Navyše tieto hniezda spôsobujú poruchy v rozvode elektrickej energie. To je ďalší dôvod, prečo ich ľudia zhadzujú.
Pri stavbe hniezd bociany použijú neraz aj igelit a umelé špagáty, ktorými je naša príroda doslova zaplavená. Igelit v hniezdnej výstelke zadržiava vodu. Takto sa môžu vajíčka alebo maličké bociany podchladiť. Do plastových špagátov sa im zapletávajú nohy. Pri rýchlom raste mláďat sa špagát uťahuje, zarezáva až spôsobí odumretie končatiny.

Koľko mláďat odchovajú naše bociany?

Pri sčítavaní bocianov na hniezdach zaznamenávame ročne okolo 2 700 až 3 000 odchovaných mláďať. Prvé sčítanie bocianov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi uskutočnil moravský ornitológ Karel Plachetka v roku 1934. Ďalšie sčítania v rokoch 1958, 1968, 1974 a 1984 organizoval RNDr. Andrej Stollmann. Celosvetové sčítanie hniezdiacich párov bociana bieleho v roku 1994 koordinoval na Slovensku RNDr. Miroslav Fulín.

Ubúdajú aj bociany?

Prostredníctvom kampane Vták roka, ktorú realizuje Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, upozorňujeme na ohrozenie vtáčieho druhu, ktorý sa vyskytuje a žije v okolí ľudí. „Hlavnými príčinami ohrozenia bocianov sú najmä ľudské aktivity. Množstvo bocianov hynie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom na stĺpoch smrti. Na bociany vplýva aj zmena využívania krajiny, ktorá zasiahla negatívne populáciu bocianov najmä v minulosti. Pred 60 rokmi nastal v dôsledku rôznych faktorov úbytok bocianov až o polovicu. Aj súčasné zintenzívňovanie poľnohospodárstva, pestovanie monokultúr energetických plodín na rozsiahlych plochách a zarastanie opustených plôch inváznymi rastlinami a náletmi drevín spôsobuje ďalší úbytok potravných možností a môže v ďalších rokoch zasiahnuť negatívne populáciu našich bocianov.“ Vysvetľuje Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.
Vieme, že v roku 1934 hniezdilo na našom území 2 219 párov. V roku 1984 už ich počet klesol na 1 018 párov. Príčinou bol úbytok potravy aj vhodných hniezdnych možností. Spôsobila ho intenzívna poľnohospodárska činnosť, vysušovanie mokradí, zmena v urbanizme obcí, chemizácia a spriemyselňovanie krajiny. Človek sa domnieval, že ovládnutím zákonov prírody dospeje ľudstvo k blahobytu. Opak je však pravdou. Vďaka úsiliu ochranárov sa na konci 20. storočia podarilo počet bocianov u nás stabilizovať na približne 1 350 párov. Príkladom úbytku bociana v Európe sú Dánsko alebo Holandsko, kde prežíva už len niekoľko kusov bocianov, bez šance zvýšiť stav svojej populácie prirodzenou cestou.
V roku 2014 sa dozvieme koľko ich žije a hniezdi v celom areáli rozšírenia.

Počty hniezdiacich párov
Počet hniezdiacich párov/ breeding pairs in SR: 1 000 - 1 350 
Počet zimujúcich jedincov/ wintering: 0 - 3
Počet párov v Európe/ breeding pairs in EU: 180 000 - 220 000
Status/ status: menej ohrozený (najmenej ohrozený)
Populačný trend v SR/ population trends in SR: stabilný až mierny nárast
Populačný trend v EÚ/ population trends in EU: stredný nárast

Informácia

1 - Migráciu bocianov bielych prostredníctvom telemetrických vysielačiek môžete sledovať na tejto stránke:
http://vtaky.sk/stranka/193-Telemetricke-sledovanie-bocianov.html
2 - Atlas hniezd bociana bieleho na Slovensku nájdete na stránke www.bociany.sk . Môžete nám pomôcť pri zbieraní údajov o bocianoch vo vašom okolí, zaslať dátum ich príletu, fotografiu hniezda, počet mláďat a tiež aktualizovať polohu hniezda v obci na mape.
Kontakt:
- Ján Gúgh, SOS/BirdLife Slovensko, mobil: 0907 149 152, gugh@vtaky.sk 
- Miroslav Fulín, Východoslovenské múzeum v Košiciach, 0907 619 113, fulin@zoznam.sk
 

Ohrozenie bocianov v skratke
► strata lovísk - ruderalizácia, zarastanie inváznymi rastlinami a náletovými drevinami, rozorávanie lúk, vypaľovanie trávy, odvodňovanie mokradí
► nebezpečné hniezdne prostredie na elektrických stĺpoch
► stĺpy smrti počas migrácie
► nelegálne zástrely
► otrava

Pomoc bocianom v skratke
► zabezpečenie hniezd bocianov na elektrických stĺpoch preložením na podložku alebo samostatný stĺp
► ošetrenie stĺpov smrti, na ktorých sa bociany v krajine zabíjajú
► oživenie krajiny, zakladanie lúk a obnova tradičného hospodárenia v krajine


Na obrázku na mapke globu sú vyznačené trasy migrácie bocianov zo Slovenska a Maďarska:
Oliver (biela), Patak (belasá), Tisza (zelená), Zagyva (žltá), Karolína (červená), Natália (oranžová), Alexander (modrá).

Migrácia
Bociany biele patria medzi najznámejšie sťahovavé vtáky

Preletujú medzi hniezdiskami a zimoviskami obrovské vzdialenosti. Z Európy migrujú až do južne položených afrických krajín. Populácie migrujúce východnou migračnou trasou prezimujú v Sudáne a Čade, časť letí na juh do Tanzánie, Zambie až Juhoafrickej republiky.
Západoeurópska migračná trasa bocianov vedie cez Gibraltár do Afriky. Časť populácie prezimuje aj v Španielsku. Za jeden rok prekonajú migrujúce bociany viac ako 30.000 km. Počas migrácie využívajú stúpajúce vzdušné prúdy, vďaka ktorým prekonajú za 1 deň aj viac ako 450 km. Dospelé bociany prilietajú už v marci, najviac ich priletí v poslednej marcovej dekáde a začiatkom apríla.
Odlietajú po vyhniezdení v auguste až septembri. Mladé bociany odlietajú hneď po opustení hniezda. Prvé leto strávia zväčša na Blízkom východe a na hniezdiská sa vracajú až po dosiahnutí pohlavnej zrelosti.

Symbolická adopcia bocianieho hniezda

Ochranu bociana bieleho a patronát nad bocianím hniezdom vo svojom okolí môžete prevziať aj symbolickou adopciou bocianieho hniezda. Finančným príspevkom v hodnote 10 € prispejete k ochrane bocianov bielych na Slovensku a najmä k podpore potrebnej úprave hniezd umiestnených na stĺpoch elektrického vedenia.
Svoj príspevok môžete zaslať na číslo účtu: 266 102 6004 / 1100
Do správy pre adresáta uveďte: "adopcia hniezda ID" - namiesto "ID" uveďte identifikačné číslo bocianieho hniezda.
Ďakujeme za podporu!
http://www.bociany.sk/pages/show/66-Adoptovat-hniezdo.html

Zoznam hniezd v okrese Topoľčany http://www.bociany.sk/nestcards?district=406&x=39&y=8
Na krušovskom komíne
http://www.bociany.sk/nestcards/show/689
Kamera Brzotín
http://www.vtaky.sk/bociany/video/brzotin.html
v Zemplínskom Hradišti
http://www.vtaky.sk/bociany/video/zemplin.html


1. apríl - Medzinárodný deň vtáctva - pozvánky na exkurzie

Vtáčia migrácia postupne vrcholí a prílety rôznych sťahovavých druhov pribúdajú. Pozývame na exkurzie pripravené pri príležitosti Svetového dňa vtáctva.
Vítanie bocianov v Bratislave, 1. apríl
Bocian biely je vtákom roka 2014. Svoje hniezda stavia v blízkosti ľudských sídiel. Do okolia bocianích hniezd, privítať bociany a skontrolovať či sa vrátili na svoje hniezda sa vyberieme pri príležitosti Medzinárodného dňa vtáctva v Bratislave a okolí. Popri pozorovaní bocianov sa naučíme poznávať aj ďalšie druhy operencov nielen podľa vzhľadu, ale aj podľa ich spevu.
Miesto stretnutia: Most SNP, zastávka mhd č. 28
Čas stretnutia: 15:50 (15:54 odchádza autobus)
Kontakt: Ján Gúgh, e-mail: gugh@vtaky.sk
, mobil: 0907 149 152; 0907 149 152

Vítanie vtáčích poslov jari vo Zvolene, 31.3. – 1.4.2014
Vtáčích poslov jari privítame v Arboréte Borová hora počas dvojdenného podujatia zameraného na poznávanie vtáctva a vtáčieho spevu, pozorovanie vtáctva a odchyt a krúžkovanie operencov. Hlavnými sprievodcami podujatia budú Anton Krištín a Miroslav Saniga. Počas dvoch dní potrvá podujatie v nasledovných časoch:
31.3., pondelok v čase od 15:00 do 18:00
1.4., utorok v čase od 8:00 do 11:00

Deň vtáctva na Žitavskom luhu, 5. apríl
Na pozorovanie jarnej migrácie vtáctva pozývame na Žitavskom luhu, kde budeme sledovať migrujúce bahniaky, kačice, žeriavy, husi a spevavce.
Miesto stretnutia: Maňa, náučný panel pri ceste v smere z Mane do Žitaviec
Čas stretnutia: 9:00 – 11:00
Kontakt: Ján Gúgh, e-mail: gugh@vtaky.sk , mobil: 0907 149 152; 0907 149 152

Vítanie prvých poslov jari na Dunaji, Čunovo, 5. apríl
K pozorovaniu vtáčej migrácii pozývame všetkých záujemcov na Dunaj pri Bratislave. Dunaj je najvýznamnejší migračný koridor vtáctva. K zaujímavým pozorovaniam sťahovavého vtáctva bohatého zastúpenia pozývame každého záujemcu. Budeme mať možnosť pozorovať prvé lastovičky či belorítky, ale aj zimných hostí, ktorí zotrvali na Dunaji a ich migrácia na sever stále prebieha. Práve v tomto období máme možnosť vidieť na Dunaji najpestrejšie vtáčie zoskupenia. Stretneme sa v Čunove o 9:00 na konečnej zastávke mhd č. 90.
Kontakt: Jozef Ridzoň, e-mail: ridzon@vtaky.sk , mobil: 0902 222 160

Kurz vtáčieho spevu v Prievidzi, 6. apríl
V Prievidzi pozýva Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny verejnosť na exkurziu do Mestského parku za poznávaním hlasov vtákov a diskusiou o ochrane vtáctva. Stretneme sa 6. apríla (v nedeľu) o 9:00 pri plavárni pri ZŠ Sama Chalúpku.
Kontakt: Marek Měrka, e-mail: szopkpd@gmail.com , mobil: 0918 225 451 ; 0918 225 451
Bociany biele opúšťajú africké zimoviská

 



Odkazy na BirdLife International:
http://www.gibnet.gi/%7  Egonhs Džibraltár
http://www.nabu.de/index.stm  Nemecko
http://www.andorra.ad/ adn Andora
http://www.ornithologiki.gr
 Grécko
http://www.mme.hu  Maďarsko
http://home.delfi.lv  Lotyšsko
http://www.birds.org.il
  Izrael
http://www.birdlife.cz  Česko
http://www.birdlife.fi  Fínsko
http://www.lipu.it
 Taliansko
http://www.dhkd.org
 Turecko
http://www.seo.org  Španielsko
http://www.sofnet.org  Švajčiarsko
http://www.birdlifemalta.org
 Malta
http://www.birdlife.net Slovenia Slovinsko
http://www.rspb.org.uk/rspb.asp  Veľká Británia

Rôzne odkazy:
http://birds.cornell.edu  Cornell Lab of Ornithology
http://www.naucnechodniky.sk
 Náučné chodníky Slovenska
http://www.birdsaustralia.com.au
  Royal Australian Ornithologists´ Union
http://www-stat.wharton.upenn.edu/%7Esiler/birding.html  Birding on the Web
http://www.ummz.lsa.umich.edu/birds/wos.html
  Wilson Ornithlogical Society
http://www.nmnh.si.edu
  Ornithological Societies of North America (OSNA)
http://www.acnatsci.org/vireo/index.stmlVisual
  Resources for Ornithology
http://www.nmnh.si.edu BIRDNET/SCO Society of Caribbean Ornithology
http://www.vtaky.sk/media/file/bociany/Brozura_BocianBiely_web.pdf
http://www.nmnh.si.edu/BIRDNET/CWS/index.stml  Waterbird Society
http://www.afonet.org/index.stml
 Association of Field Ornithologists
http://vtaky.sk/stranka/193-Telemetricke-sledovanie-bocianov.html
http://www.osnz.org.nz  Ornithological Society of New Zealand (Inc.)
http://biology.boisestate.edu/raptor
 Raptor Research Foundation
http://www.bou.org.uk/meetwbc.html World Birding Conference
http://www.bou.org.uk
 British Ornithologists´ Union
http://www.cooper.org
 Cooper Ornithological Society
http://birdingonthe.net  Birding for the 21st Century
http://www.aou.org  American Ornithologist Union
http://vtaky.sk/stranka/88-Vtak-roka.html
http://atlas.vtaky.sk/atlasvtakov.php

http://www.vtaky.sk/springarrivals
http://www.watching.sk/sk
http://www.bociany.sk
http://www.birding.sk
http://www.vtaky.sk
www.life-senne.sk
www.minzp.sk
www.sopsr.sk
http://vtaky.sk/week_images
http://ec.europa.eu/environment/life
http://www.birdsofna.org  Birds of North America
http://www.osnz.org.nz  Society of Ornithology of Polynesia
http://www.sopsr.sk/index.php?page=infoservis/biota/zivocichy/bocian
http://www.netlink.co.uk/users/ag/osme/osmehome.html  Ornithological Society of the Middle East

 

Žeriav popolavý


 Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 

 
Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu