Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 

Referendum o ochrane rodiny - petícia
Aliancia za rodinu

chce položiť občanom Slovenska
štyri otázky

Chce sa pýtať na to, či:
►1) súhlasia s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou;
►2) či súhlasia s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova;
►3) či súhlasia s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti priznané iba manželstvu a manželom a v poslednej otázke
►4) či súhlasia s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania.
Viac informácií a petičné hárky nájdete
TU! http://www.alianciazarodinu.sk/na-stiahnutie

PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ
PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU

Kontaktovať autora petície
Zákaz telesných trestov!!!
2014-06-1322:08
Už je to tu! PODPISUJTE! http://www.cbreurope.sk/peticialp.htmlHromadná pripomienka k návrhu
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory
ľudských práv v SR

Ak sa nechcete Vy, Vaše deti, či vnuci o pár rokov ocitnúť v situácii, že pre odmietnutie napomáhať homosexuálnym praktikám, či len pre nesúhlas s nimi zaplatíte stratou zamestnania, podnikania, pokutami, či dokonca väzením, prípadne tým, že Vám štát odoberie deti pre osočovanie, či podozrenie zo „zanedbania“, psychického a fyzického (i náboženského) „násilia“, tak podpíšte túto petíciu.
►-potraty, zmena pohlavia financované z poistenia
►-chcú zakázať výhradu svedomia pri vykonávaní potratov
►atď... 

Hromadná pripomienka Centra pre bioetickú reformu k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR

Zásadná pripomienka: Treba zamietnuť celý návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR v podobe ako je predložený na MPK z dôvodu, že je plný klamstiev. Uvádzame len tie najzávažnejšie:
Kritika obsahu i procesu tvorby Stratégie zo strany prevažnej väčšiny mimovládok na a po workshopoch pre verejnosť ostala odignorovaná a je zneužívaná na legitimizáciu dokumentu výrazmi ako „bezprecedentná miera participatívnosti“ (str. 3) občianskej spoločnosti.
Dokument vychádza z pomýleného ideologického konceptu, ktorý porušovanie ľudských práv prehlasuje za ľudské práva a ktorý negarantuje slobodu jednotlivca a jeho majetku, ale akési „práva“, t.j. privilégiá niektorým na úkor slobôd ostatných s cieľom budovať socialistický štát falošnej solidarity. V prílohách ide do extrémnych požiadaviek najmä ohľadom rodovej rovnosti a práv žien, práv detí a práv LGBT, ale aj v ďalších.
N
apr. príloha o LGBT právach sa domáha viacerých nadštandardných privilégií pre transsexuálov (zabezpečenie potvrdení od škôl či zamestnávateľov na iné pohlavie) a transvestitov (nútiť spoločnosť spolufinancovať preplatenie zmeny pohlavia zo zdravotného poistenia), ktorých stav považuje naša medicína za chorobu. A samozrejme tiež, aby boli informácie o ich „právach“ súčasťou učebných osnov od základných škôl, cez vzdelávanie zdravotníkov až po policajtov...

V zozname prioritných chorôb MZ SR, kam diagnózy LGBT príslušníkov môžu spadať, sú:
F64.0 Transexualizmus
F64.1 Transvestizmus
F64.2 Porucha pohlavnej identity v detstve
F64.8 Iná porucha pohlavnej identity
F64.9 Porucha pohlavnej identity, bližšie neurčená
F65.1 Fetišistický transvestizmus
F65.8 Iná porucha sexuálneho zamerania
F66.1 Egodystonická sexuálna orientácia
F66.8 Iná porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou.

Požiadavka na manželstvo pre páry rovnakého pohlavia je v rozpore s Ústavou a SR k nej nie je nijako viazaná medzinárodnými dohovormi. Najvypuklejšie pôsobí klamstvo, že SR môže byť žalované na Európskom súde pre ľudské práva za nedodržiavanie smerníc ohľadom nároku párov rovnakého pohlavia na manželstvo. Po prvé, Európsky súd pre ľudské práva je inštitúciou Rady Európy, ktorá nevydáva žiadne smernice ako EÚ a záväzné sú len jej dohovory, ktoré SR podpísalo. Po druhé, tento súd v prípade Schalk a Kopf proti Rakúsku (2010) prehlásil, že také „právo na manželstvo pre páry rovnakého pohlavia“ sa z Európskeho dohovoru o ľudských právach nedá odvodiť, je to vec vnútroštátnych politík. Podobne rozhodnutie OSN Komisie pre ľudské práva v prípade Joslin proti Novému Zélandu (2002) potvrdilo, že právo na manželstvo nie je nárokovateľné „každým“.
Centrálny dokument návrhu a pozliepané prílohy, de facto podkladové materiály na zasadnutia výborov pri Rade vlády, žiadajú nové práva pre LGBTI príslušníkov, ktoré povedú k porušovaniu základných práv na slobodu zmýšľania, svedomia, prejavu, náboženského vyznania.
Antidiskriminačný zákon, ktorý je týmto návrhom považovaný za kľúčový pre ľudské práva, už garantuje porušovanie slobody podnikania a slobody na súkromný majetok, slobody združovať sa a slobody kontraktu. Rodová rovnosť je ďalší ústredný princíp tohto konceptu, ktorý je zameraný hlavne na potláčanie kresťanských tradícií a spoločenskej morálky založenej na zdravom rozume. Pritom sa nehanebne zamieňa ústavnú kategóriu pôvodu rodu s rodom v úplne inom poňatí.
Návrh stratégie ignoruje, že 25 detí je v SR denne utýraných k smrti umelým potratom a v tejto oblasti nebol od čias komunizmu zaznamenaný žiaden pokrok, hoci posledný rozsudok Ústavného súdu SR, týkajúci sa umelého potratu z roku 2.6. 2009, ho označuje za násilie. Pritom nebol zabitý ani jeden príslušník skupiny, označujúcej sa ako LGBTI, a už táto skupina má dokonca aj nadochranu v trestnom zákone a celú jednu prílohu v tomto dokumente.
Problém práv nenarodených detí nefiguruje ani v prílohe Práva detí, ktorá sa extenzívne zaoberá týraním narodených detí (tých je zabitých v ročnom priemere nula), kým utýranie potratom v ročnom priemere za poslednú dekádu predstavuje vyše 30 detí. Ide o najčastejšiu príčinu úmrtia na Slovensku, čo dokument odobruje.
Príloha o rodovej rovnosti odkazuje dokonca na nezáväzné odporúčania ideologického Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ktorý sa dá interpretovať ako nútené spolufinancovanie tohto zabíjania zo zdravotného poistenia! Ďalej sa v prílohe uvádza, že SR je viazaná k zabezpečeniu legálnej dostupnosti umelých potratov, lebo je signatárom CEDAW a jeho opčného protokolu.
V spomínaných medzinárodných dokumentoch sa nič také explicitne neuvádza, ide len o ideologicky interpretované odporúčania Výboru pre odstránenie diskriminácie žien, ktoré nie sú záväzné.
Návrh má ambíciu „nastoliť a dôsledne presadzovať režim nulovej tolerancie voči akýmkoľvek prejavom násilia“ (str. 24), hoci plne toleruje násilie umelého potratu a tento režim má za cieľ zaviesť len štátnu šikanu pre rodičov, ktorí sa snažia riadne vychovávať svoje deti i primeranými fyzickými trestami.

viac TU http://www.cbreurope.sk/peticialp.html

POTREBUJEME DESAŤTISÍCE PODPISOV, DAJTE TO PODPÍSAŤ KAŽDÉMU KOHO MÁTE OKOLO SEBA, CELEJ RODINE, ZNÁMYM...KAŽDÝ ASPOŇ 20 ĽUDÍ, INAK TO NEBUDE MAŤ ZMYSEL A OZAJ BUDÚ MAŤ ZÁKONNÝ DÔVOD BRAŤ VÁM DETI BEZ JEDINEJ MODRINY!

Denisa Čurlejová
Hudcovce 11
306745 Topoľovka

Znenie celej výzvy

Video k výzve: Gendrová ideológia je pre deti nebezpečná
02.06.2014 - JOJ - Hlavne spravy - Sporna vychova

https://www.youtube.com/watch?v=2AjBpZGbhVA

Články týkajúce sa výzvy:
Zo správ TV  
Odborníci odmietajú vnášanie rodovej ideológie do škôl

 


 Výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí

2.júna 2014 v Bratislave, k príležitosti medzinárodného dňa detí, vyjadrila odborná obec svoje stanovisko k rodovej (gender) ideológii.
Na tlačovej konferencii za účasti docenta Rakúsa a profesorky Grey a docentky Naništovej bola verejnosti predstavená výzva “Výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“ ktorú podporilo viac ako 130 lekárov, psychiatrov, psychológov, sociológov, pedagógov a biológov. Vo výzve žiadajú k zastaveniu politického presadzovania tzv. rodovej agendy (zvlášť rodového scitlivovania detí a verejnosti).
Upozornili, že ako odborníci odmietajú metódy a ciele rodovej ideológie, lebo predstavujú riziko pre duševné zdravie detí: „My, zástupcovia a predstavitelia medicínskej, psychologickej a inej odbornej obce odmietame každé sociálne experimentovanie na duševnom zdraví dieťaťa. Vystavovať dieťa „rodovému scitlivovaniu“ a „rozkývávaniu“, či „rozrývaniu“, nech už sa koná prostredníctvom vychovávateľov, pedagógov, inštitúcií alebo médií, je z nášho odborného hľadiska neospravedlniteľné.“
Kriticky sa aj vyjadrili k samotnej vedeckosti rodovej teórie. Skonštatovali, že „rodová ideológia – hoci sa usiluje tváriť „vedecky“ – ani zďaleka nezodpovedá vedeckým kritériám“. Ďalej v dokument poukázali na rizika ktoré zavádzanie rodovej agendy do škôl a médií môže spôsobiť deťom. “Pochybné zásahy do prirodzeného vývinu dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostné stavy, depresie a iné.“ a ďalej „Osobitne sa v spojitosti s rodovým scitlivovaním detí otvára otázka indukcie poruchy rodovej identity“.
Odborníci preto, k príležitosti medzinárodného dňa detí, vyzývajú vládu a média chrániť duševné zdravie budúcich generácií. Zvlášť od vlády žiadajú zaviesť 5 konkrétnych krokov, ktoré prispejú k ochrane ich duševného vývoja:
Monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice pre školy vo vzťahu k ich ideologickému obsahu. Upovedomiť riaditeľov škôl o nevhodných učebniciach. Umožniť rodičom aby mohli slobodne zvoliť spôsob sexuálnej výchovy pre svoje dieťa (Ministerstvo školstva SR).
Zabezpečiť informovanie pedagógov vo vzťahu k rizikám rodovej ideológie a ich negatívnemu alebo nebezpečnému vplyvu na vývin dieťaťa. Organizovať s týmto cieľom odborné workshopy a semináre (Ministerstvo školstva SR).
Zastaviť štátne financovanie rodových projektov, ktoré sa venujú rodovému scitlivovaniu detí a spoločnosti (Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry).
Šíriť osvetu o rizikách rodovej ideológie pre duševný vývin detí a mládeže (Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zdravotníctva SR ).
Prijať účinné legislatívne opatrenia proti páchaniu duševného násilia na deťoch formou verejnej propagácie rodovej ideológie a nútenia dieťaťa k prijatiu postojov rodovej ideológie (Národná rada SR).
Odborníci z uvedených oblastí majú stále možnosť výzvu podporiť. Stačí ak sa prihlásia na email: psy-gender@tmail.sk .

Vyjadrenieavýzvalekárov,psychológovainýchodborníkovkuvplyvurodovejideológienaduševnézdraviedetí Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí So znepokojením sledujeme súčasné trendy v olitike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac naliehajú na vnášanie rodovej ideológie do škôl.
1
Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví jednotlivca, resp. že je nepodstatné:
každý má mať možnosť vybrať si, kým sa cíti alebo kým si želá sa stať (mužom?, ženou?, inak sexuálne/rodovo odlišným?).
Biologické delenie pohlaví na mužov a ženy vraj človeka obmedzuje, lebo údajne vytvára v spoločnosti rodové stereotypy zmýšľania a správania, ktoré neskôr vedú k rôznym formám diskriminácie. Rodová ideológia si preto nárokuje predefinovať obvyklé chápanie sexuality človeka z biologického a medicínskeho hľadiska na sociálno-kultúrne vytvorený konštrukt rodu (gender), teda na predmet rýdzo subjektívneho vnímania a cítenia seba samého tak, aby si každý mohol „slobodne určiť“, kým je alebo kým chce (rodovo) byť.
2
Súčasťou rodovej ideológie, odvolávajúc sa pritom na myšlienky rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, je vytvoriť takzvanú rodovú demokraciu
3: celospoločenskú sociálno-kultúrno-politickú zmenu.
Túto (sociálno-inžiniersku!)
4
zmenu má aktívne zabezpečovať aj štát najprv cez rôzne smernice, deklarácie a stratégie (soft law) :
keďže tieto myšlienky nemajú priamu podporu v občianskej spoločnosti, boli by ťažko schváliteľné v národných parlamentoch ako zákony (hard law).
5
Štátna rodová propaganda má preto v súčinnosti s tretím sektorom, vzdelávacím systémom a médiami zabezpečiť akceptovanie tejto politiky verejnosťou, aby nakoniec mohla byť záväzne kodifikovaná do národného zákonodarstva.
Tomu má slúžiť takzvané rodové scitlivovanie verejnosti.
6
Ide o obzvlášť kontroverznú tému, keďže primárnym cieľom rodového scitlivovania sú predovšetkým deti a mládež.
Podľa rodovej ideológie má štát prostredníctvom výučby a výchovy v školách deťom rozrývať či rozkývavať ich (vrodeným pohlavím danú) rodovú identitu, a to od čo možno najnižšieho veku.
7
To sa má dosiahnuť najmä vnesením novej, „sexuálne korektnej” výchovy do školských osnov. Dieťa sa má oboznamovať s rôznymi formami sexuálnych prejavov, aby si potom mohlo „slobodne” vybrať svoju rodovú identitu
8.
Rodové scitlivovanie v edukačnom procese znamená konkrétne i to, že pedagógovia majú deti vystavovať rodovo opačným podnetom. Cez rodovo neutrálne hračky, prezentáciu rodovo opačných vzorcov správania, nabádanie ku skupinovým aktivitám a hrám s výmenou mužských a ženských rol a podobne. Cieľom týchto techník je dieťa „oslobodiť“ od zaužívaných rodových prejavov správania – rodových stereotypov, ktoré mohlo získať a osvojiť si z domáceho prostredia. Ide o takzvaný rodovo citlivý výučbový proces.
9
Jeho zástancovia tvrdia, že škola má poskytovať priestor, kde dieťa môže a má slobodne skúmať svoju sexualitu a rôzne formy sexuálneho prejavu – bez posudzujúceho a „neurotizujúceho“ vplyvu rodičov.
10
- 2 -
Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné (o neetickosti takého počínania ani nehovoriac).
Platí to najmä v takej citlivej oblasti, akou je sexualita. O to viac, že pochybné zásahy do prirodzeného vývoja dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostné stavy, depresie a iné.
11
Ide o experiment, ktorého najväčším rizikom však je, expresívne povedané, mrzačenie psychosexuálneho vývoja detí. Osobitne sa v spojitosti s rodovým scitlivovaním detí otvára otázka vyvolania poruchy rodovej identity.
12
Ide o duševnú poruchu (u dospelých sa tradične označovala ako transsexualita), pri ktorej sa biologicky normálne vyvinutý muž cíti byť ženou, resp. biologicky normálne vyvinutá žena mužom.
Pri výskyte v detstve, dieťa stráca zmysel pre svoju vlastnú rodovú/sexuálnu identitu (chlapec, dievča) a začne prejavovať vzorce správania opačného pohlavia. Významnú úlohu pri vzniku tejto poruchy hrajú práve rodové vzory a podnety v období kritických fáz vývoja mozgu (vpečaťovanie, imprinting) počas detstva a dospievania.
13
Preto experimentovanie s psychosexuálnym vývojom dieťaťa v edukačnom procese – s cieľom pozmeniť jeho „chlapčenské“ či „dievčenské“ vzorce vnímania a správania – predstavuje nezanedbateľné riziko indukcie tejto duševnej poruchy.
14
Rodová ideológia – hoci sa usiluje tváriť „vedecky“ – ani zďaleka nezodpovedá vedeckým kritériám.
Jej „teória“ pripomína skôr akúsi (postmodernú) „hru so slovami“, nie serióznu vedeckú argumentáciu a interpretáciu, ktoré by mali byť založené na overených faktoch a dôkazoch (evidence-based). Premisy a radikálne antropologické závery rodovej ideológie sú vedecky nekorektné, nedomyslené a odtrhnuté od reality.
V úsilí obhájiť svoje tvrdenia rodoví ideológovia bezdôvodne a bez znalosti veci spochybňujú uznávané vedecké odbory alebo ich poznatky, považujúc a označujúc ich za „sexistické“.
15
S dešpektom sa dívajú napríklad na význam biológie, pohrdlivo hovoriac o „biologizme“.
16
(Evokuje to v nás spomienku na minulé doby, keď sa z ideologických dôvodov genetika či kybernetika označovali za buržoázne, reakčné pavedy).
Navyše, rodová teória svoje šírenie a spoločenskú akceptáciu presadzuje nie cez vedecký výskum a oponentúru odbornej obce, ale cez politický lobing v národných a nadnárodných politických štruktúrach. Nekriticky a manipulatívne pritom pretláča záujmy a ciele aktivistov predovšetkým určitých menšinových skupín
17
(mimochodom, aj u nás pri všetkých významných vládnych inštitúciách a pri parlamente aktívne a oficiálne fungujú skupiny rodových ideológov).
Aj navrhovaný sociálny experiment rodového scitlivovania pri výchove a výučbe detí v školách (rodovo citlivý výučbový proces) v podstate neprekračuje metódu vedecky najrizikovejšieho experimentovania „pokusom a omylom“, kde až budúcnosť môže ukázať, že išlo o omyl (podľa stáročnej ľudskej skúsenosti a evolučnej histórie života
18
takmer s istotou o omyl tragický).
Preto my, predstavitelia a zástupcovia medicínskej, psychologickej a inej odbornej obce odmietame sociálne experimentovanie s duševným zdravím dieťaťa. Vystavovať dieťa „rodovému scitlivovaniu“, nech už sa koná prostredníctvom vychovávateľov, pedagógov, inštitúcíí alebo médií, je z nášho odborného hľadiska neospravedlniteľné.

- 3 -
Každý neprirodzený zásah do vnútorného vývoja dieťaťa v úsilí pretvoriť alebo indoktrinovať ho podľa želania ideológie predstavuje vážnu formu duševného násilia a porušenie medzinárodných konvencií práv dieťaťa.
Štát, ako aj celá spoločnosť majú zabezpečovať v celom verejnom priestore, zvlášť v školách a v predškolských zariadeniach prostredie, ktoré bude chrániť krehkú duševnú stabilitu detí počas ich dospievania.
Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby prijala konkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu.
To vyžaduje prijať komplexnú legislatívnu úpravu vo všetkých relevantných kapitolách štátu. Iba tak bude štát dôveryhodným partnerom pre rodičov pri výchove ich detí a garantom zdravého výchovného prostredia v edukačnom procese. Prostredia bezpečného pre výchovu detí tak, ako to vyžaduje medzinárodný Dohovor o právach dieťaťa.
19
Navrhujeme
zabezpečiť tieto konkrétne opatrenia:

1.
Monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice pre školy vo vzťahu k ich ideologickému obsahu. Upovedomiť riaditeľov škôl o nevhodných učebniciach.
Umožniť rodičom aby mohli slobodne zvoliť spôsob sexuálnej výchovy pre svoje dieťa (Ministerstvo školstva SR).

2. Zabezpečiť vzdelávanie pedagógov vo vzťahu k rizikám rodovej ideológie a ich negatívnemu alebo nebezpečnému vplyvu na vývin dieťaťa. Organizovať s týmto cieľom odborné workshopy a semináre (Ministerstvo školstva SR).

3. Zastaviť štátne financovanie rodových projektov, ktoré sa venujú rodovému scitlivovaniu detí a spoločnosti
(Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry).
4.Šíriť osvetu o rizikách rodovej ideológie pre duševný vývin detí a mládeže (Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zdravotníctva SR).

5. Prijať účinné legislatívne opatrenia proti páchaniu duševného násilia na deťoch formou verejnej propagácie rodovej ideológie a nútenia dieťaťa k prijatiu postojov rodovej ideológie (Národná rada SR).

Publikováné k medzinárodnému dňu detí, 1.júna 2014

Organizácie varujú pred národnou stratégiou, ktorá môže spustiť lavínu krutého odoberania detí
27. 11. 2013

 

Organizácie vyzývajú na podporu hromadnej pripomienky

Centrum pre bioetickú reformu ako aj Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania iniciovali hromadnú pripomienku k návrhu Národnej stratégie pre ochranu detí pred násilím, v ktorej žiadajú celý dokument prepracovať so zapojením širokého okruhu občianskej
spoločnosti. CBR okrem iného upozorňuje, že "28 strán dokumentu nevenuje zmienku o najvážnejšom a najrozšírenejšom násilí, ktoré sa deje na 25 deťoch denne utýraných na smrť umelým potratom. Druhým najrozšírenejším problémom násilia na deťoch je utrpenie spôsobené rozvodmi a nezáväzným spolunažívaním, ktoré umožňujú rodičom sa rozísť a obrať dieťa o stabilné rodinné zázemie." Hromadné pripomienky kritizujú, že návrh stratégie je zameraný na zásah do rodiny namiesto skutočnej prevencie násilia.

Stratégia sa opiera o kontroverzný prieskum medzi žiakmi

Národná stratégia vychádza z posledného prieskumu, ktorý sa konal medzi 1560 žiakmi 8. a 9. ročníkov základných škôl. Podľa neho odborníci vyhodnotili, že je u nás každé tretie dieťa podrobované násiliu. Spomínané organizácie ho považujú za manipulatívny a účelový. Za násilie na dieťati sa v ňom totiž považuje aj to, keď rodič dieťaťu vynadá, alebo za trest ho pošle kľaknúť. Ako psychické násilie je vyhodnotené aj to, ak rodič rezignuje a odmieta sa s dieťaťom kvôli prehrešku rozprávať. Ako zanedbávanie zasa ak rodič nechá deviataka samého doma a nepovie mu, kam ide. Jana BR uvádza:

"Návrh stratégie reaguje na účelovo zhotovený a zmanipulovaný prieskum o násilí a zanedbaní medzi deťmi. Z textu stratégie existuje opodstatnená obava medzi rodičmi, že povedie k manipulovaniu detí proti ich rodičom, keď samé nebudú vedieť posúdiť ešte dôsledky. Hrozí, že toto povedie k násiliu na deťoch, ktoré budú odobraté i proti svojej vôli rodičom len preto, že sa niekde preriekli o treste, ktorý ktosi vyhodnotí ako neprimeraný.
Znenie celého dotazníka, ktorým robili prieskum medzi žiakmi a z ktorého vyplynulo, že na Slovensku je týrané každé tretie dieťa, si môžete pozrieť

TU http://www.rodinajezaklad.sk/images/Dotaznk%202013%20-%20questionnaire_child_abuse_and_neglect_final_version.pdf


FOTOGALÉRIA:
"Prečo deti plačú" - text k foto, dôvody ich plaču...

http://najmama.aktuality.sk/fotogaleria/233798/rozkosne-ci-srdcervuce-kym-deti-placu-rodicia-ich-fotia/1

Otázky, ktoré sa dotýkajú všetkých rodičov bez rozdielu,
na  slovenskom "Slobodnom vysielači" alebo...

"To, o čom v oficiálnych masových médiách hovoria
len okrajovo, či vôbec nehovoria"

Zoradené podľa dátumu vysielania
15.01.2014
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2014-01-15_ariadnina-nit.mp3
téma: Homosexualita, hosť: RNDr.Emil Páleš CSc - vedec, predstaviteľ sofiológie, moderuje: Boris Koroni
03.01.2014
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2014-01-03_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-pirosikova.mp3
Odoberanie detí rodičom z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Hosť: JUDr.Marica Pirošíková
03.01.2014
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2014-01-03_17-00_ariadnina-nit-sexualna-vychova.mp3
téma: Sexuálna výchova, hosť: RNDr.Emil Páleš CSc - vedec, predstaviteľ sofiológie, moderuje: Boris Koroni
30.12.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-12-30_21-00_informacna-vojna-kauza-eliot-maher.mp3
Juvenilná justícia. Kauza Eliot Maher. Hostia: Silvia Maher a Milan Horeličan
13.12.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=_nit%2013.12.mp3
téma: Rodová rovnosť - rovnocennosť, alebo rovnakosť?, hosť: RNDr.Emil Páleš CSc - vedec, predstaviteľ sofiológie, moderuje: Boris Koroni
29.11.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=informacna%20vojna%2029.11.2013.mp3
1) Kauza Gorila. Hosť: Martin Daňo
2) Juvenilná justícia. Hosť: Klaudia Kumančíková
22.11.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-10-24_21-00_informacna-vojna-kau.mp3
Juvenilná justícia. Hosť: Eleonóra Studencová (matka Ivany Boórovej)
24.10.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-10-10_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-skutocny-pribeh.mp3
1) Zametanie pod koberec - Kauza Vaľová Hosť: Martin Daňo
2) TK Koalície ľudskoprávnych mimovládnych organizácií a nezávislých osobností
10.10.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=_nit%2013.12.mp3
Skutočný príbeh rodiny, ktorej bolo odobrané dieťa v marci 2013.
04.10.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-10-04_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-dupkala-rojkova-boddington.mp3
Juvenilná justícia Hostia: Jozef Dupkala, Iva Vranská Rojková a Lucia Boddington
03.10.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-10-03_21-00_informacna-vojna-pohonna-jednotka-nemes-zrusenie-zmluvy-so-statom-prievidza.mp3
1) Pohonná jednotka - vyjadrenie Výskumného ústavu spojov. Hosť: Pavol Nemeš
2) Zrušenie zmluvy so štátom Hostia: Jozef Klányi, Martin Guliš, Peter Čačko, Juraj Chlebík, Daniela Matovičová
01.10.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-10-01_21-00_informacna-vojna-gender-ideologia-ozrani-v-nr-protikorupcny-zakon-skripek.mp3
Gender ideológia a tresty, alkohol v parlamente, protikorupčný zákon. Hosť : Branislav Škripek, poslanec NR SR. Volajúca poslucháčka: Oľga Pietruchová
24.09.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-09-24_21-01_informacna-vojna-globalny-utok-na-rodinu-rostas.mp3
Globálny útok na rodinu. Hosť: Tibor Eliot Rostas
16.09.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-09-16_17-00_v-prvej-linii-juvenilna-justicia.mp3
téma: Juvenilná justícia, hostia: Oľga Pietruchová - riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny,
bývalá výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a Patrik Sojka – biskup byzantského katolíckeho patriarchátu, otec Timotej
16.09.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-09-16_17-00_v-prvej-linii-juvenilna-justicia.mp3
1. Zásah polície v Prievidzi. 2.Duchovné príčiny nespravodlivosti vo svete 2. Hosť: Milan Rusko
12.09.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-09-12_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-pietruchova-sojka-dupkala-chlebek.mp3
JUVENILNÁ JUSTÍCIA - Ako na nich? Hostia: Ing.Jozef Dupkala, Patrik Sojka, Oľga Pietruchová a Martin Chlebek
05.09.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-09-05_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-rkc.mp3
Juvenilná justícia a RKC. Bilancia rádia.
03.09.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-09-03_21-00_informacna-vojna-bulla-rostas.mp3
Smrť Západu. Zem a Vek. Hosť: Tibor Eliot Rostas
30.08.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-08-30_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-x.mp3
Juvenilná justícia. Hostia: Martin Chlebek, Ing. Jozef Dubkala, Patrik Sojka a Lucie Boddington
12.08.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-08-12_21-00_informacna-vojna-huran-overovanie.mp3
Aktívne nástroje demokracie v zhnitom systéme. Overovanie. Juvenilná justícia. Hosť: JUDr. Róbert Huran
22.07.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-07-22_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-boddington-rojkova.mp3
Juvenilná justícia. Hostia Ing.Iva Vranská Rojková SK a Lucia Boddington UK

INÉ - videá
http://www.slobodnyvysielac.sk/video/m8/p11
 

Moje
webové stránky
 
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk

 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Späť| Obnoviť | Dopredu

 
Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 


Seniorka - Ochrana rodiny Petícia
 

Referendum o ochrane rodiny - petícia
Aliancia za rodinu

chce položiť občanom Slovenska
štyri otázky

Chce sa pýtať na to, či:
►1) súhlasia s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou;
►2) či súhlasia s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova;
►3) či súhlasia s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti priznané iba manželstvu a manželom a v poslednej otázke
►4) či súhlasia s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania.
Viac informácií a petičné hárky nájdete
TU! http://www.alianciazarodinu.sk/na-stiahnutie

PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ
PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU

Kontaktovať autora petície
Zákaz telesných trestov!!!
2014-06-1322:08
Už je to tu! PODPISUJTE! http://www.cbreurope.sk/peticialp.htmlHromadná pripomienka k návrhu
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory
ľudských práv v SR

Ak sa nechcete Vy, Vaše deti, či vnuci o pár rokov ocitnúť v situácii, že pre odmietnutie napomáhať homosexuálnym praktikám, či len pre nesúhlas s nimi zaplatíte stratou zamestnania, podnikania, pokutami, či dokonca väzením, prípadne tým, že Vám štát odoberie deti pre osočovanie, či podozrenie zo „zanedbania“, psychického a fyzického (i náboženského) „násilia“, tak podpíšte túto petíciu.
►-potraty, zmena pohlavia financované z poistenia
►-chcú zakázať výhradu svedomia pri vykonávaní potratov
►atď... 

Hromadná pripomienka Centra pre bioetickú reformu k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR

Zásadná pripomienka: Treba zamietnuť celý návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR v podobe ako je predložený na MPK z dôvodu, že je plný klamstiev. Uvádzame len tie najzávažnejšie:
Kritika obsahu i procesu tvorby Stratégie zo strany prevažnej väčšiny mimovládok na a po workshopoch pre verejnosť ostala odignorovaná a je zneužívaná na legitimizáciu dokumentu výrazmi ako „bezprecedentná miera participatívnosti“ (str. 3) občianskej spoločnosti.
Dokument vychádza z pomýleného ideologického konceptu, ktorý porušovanie ľudských práv prehlasuje za ľudské práva a ktorý negarantuje slobodu jednotlivca a jeho majetku, ale akési „práva“, t.j. privilégiá niektorým na úkor slobôd ostatných s cieľom budovať socialistický štát falošnej solidarity. V prílohách ide do extrémnych požiadaviek najmä ohľadom rodovej rovnosti a práv žien, práv detí a práv LGBT, ale aj v ďalších.
N
apr. príloha o LGBT právach sa domáha viacerých nadštandardných privilégií pre transsexuálov (zabezpečenie potvrdení od škôl či zamestnávateľov na iné pohlavie) a transvestitov (nútiť spoločnosť spolufinancovať preplatenie zmeny pohlavia zo zdravotného poistenia), ktorých stav považuje naša medicína za chorobu. A samozrejme tiež, aby boli informácie o ich „právach“ súčasťou učebných osnov od základných škôl, cez vzdelávanie zdravotníkov až po policajtov...

V zozname prioritných chorôb MZ SR, kam diagnózy LGBT príslušníkov môžu spadať, sú:
F64.0 Transexualizmus
F64.1 Transvestizmus
F64.2 Porucha pohlavnej identity v detstve
F64.8 Iná porucha pohlavnej identity
F64.9 Porucha pohlavnej identity, bližšie neurčená
F65.1 Fetišistický transvestizmus
F65.8 Iná porucha sexuálneho zamerania
F66.1 Egodystonická sexuálna orientácia
F66.8 Iná porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou.

Požiadavka na manželstvo pre páry rovnakého pohlavia je v rozpore s Ústavou a SR k nej nie je nijako viazaná medzinárodnými dohovormi. Najvypuklejšie pôsobí klamstvo, že SR môže byť žalované na Európskom súde pre ľudské práva za nedodržiavanie smerníc ohľadom nároku párov rovnakého pohlavia na manželstvo. Po prvé, Európsky súd pre ľudské práva je inštitúciou Rady Európy, ktorá nevydáva žiadne smernice ako EÚ a záväzné sú len jej dohovory, ktoré SR podpísalo. Po druhé, tento súd v prípade Schalk a Kopf proti Rakúsku (2010) prehlásil, že také „právo na manželstvo pre páry rovnakého pohlavia“ sa z Európskeho dohovoru o ľudských právach nedá odvodiť, je to vec vnútroštátnych politík. Podobne rozhodnutie OSN Komisie pre ľudské práva v prípade Joslin proti Novému Zélandu (2002) potvrdilo, že právo na manželstvo nie je nárokovateľné „každým“.
Centrálny dokument návrhu a pozliepané prílohy, de facto podkladové materiály na zasadnutia výborov pri Rade vlády, žiadajú nové práva pre LGBTI príslušníkov, ktoré povedú k porušovaniu základných práv na slobodu zmýšľania, svedomia, prejavu, náboženského vyznania.
Antidiskriminačný zákon, ktorý je týmto návrhom považovaný za kľúčový pre ľudské práva, už garantuje porušovanie slobody podnikania a slobody na súkromný majetok, slobody združovať sa a slobody kontraktu. Rodová rovnosť je ďalší ústredný princíp tohto konceptu, ktorý je zameraný hlavne na potláčanie kresťanských tradícií a spoločenskej morálky založenej na zdravom rozume. Pritom sa nehanebne zamieňa ústavnú kategóriu pôvodu rodu s rodom v úplne inom poňatí.
Návrh stratégie ignoruje, že 25 detí je v SR denne utýraných k smrti umelým potratom a v tejto oblasti nebol od čias komunizmu zaznamenaný žiaden pokrok, hoci posledný rozsudok Ústavného súdu SR, týkajúci sa umelého potratu z roku 2.6. 2009, ho označuje za násilie. Pritom nebol zabitý ani jeden príslušník skupiny, označujúcej sa ako LGBTI, a už táto skupina má dokonca aj nadochranu v trestnom zákone a celú jednu prílohu v tomto dokumente.
Problém práv nenarodených detí nefiguruje ani v prílohe Práva detí, ktorá sa extenzívne zaoberá týraním narodených detí (tých je zabitých v ročnom priemere nula), kým utýranie potratom v ročnom priemere za poslednú dekádu predstavuje vyše 30 detí. Ide o najčastejšiu príčinu úmrtia na Slovensku, čo dokument odobruje.
Príloha o rodovej rovnosti odkazuje dokonca na nezáväzné odporúčania ideologického Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ktorý sa dá interpretovať ako nútené spolufinancovanie tohto zabíjania zo zdravotného poistenia! Ďalej sa v prílohe uvádza, že SR je viazaná k zabezpečeniu legálnej dostupnosti umelých potratov, lebo je signatárom CEDAW a jeho opčného protokolu.
V spomínaných medzinárodných dokumentoch sa nič také explicitne neuvádza, ide len o ideologicky interpretované odporúčania Výboru pre odstránenie diskriminácie žien, ktoré nie sú záväzné.
Návrh má ambíciu „nastoliť a dôsledne presadzovať režim nulovej tolerancie voči akýmkoľvek prejavom násilia“ (str. 24), hoci plne toleruje násilie umelého potratu a tento režim má za cieľ zaviesť len štátnu šikanu pre rodičov, ktorí sa snažia riadne vychovávať svoje deti i primeranými fyzickými trestami.

viac TU http://www.cbreurope.sk/peticialp.html

POTREBUJEME DESAŤTISÍCE PODPISOV, DAJTE TO PODPÍSAŤ KAŽDÉMU KOHO MÁTE OKOLO SEBA, CELEJ RODINE, ZNÁMYM...KAŽDÝ ASPOŇ 20 ĽUDÍ, INAK TO NEBUDE MAŤ ZMYSEL A OZAJ BUDÚ MAŤ ZÁKONNÝ DÔVOD BRAŤ VÁM DETI BEZ JEDINEJ MODRINY!

Denisa Čurlejová
Hudcovce 11
306745 Topoľovka

Znenie celej výzvy

Video k výzve: Gendrová ideológia je pre deti nebezpečná
02.06.2014 - JOJ - Hlavne spravy - Sporna vychova

https://www.youtube.com/watch?v=2AjBpZGbhVA

Články týkajúce sa výzvy:
Zo správ TV  
Odborníci odmietajú vnášanie rodovej ideológie do škôl

 


 Výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí

2.júna 2014 v Bratislave, k príležitosti medzinárodného dňa detí, vyjadrila odborná obec svoje stanovisko k rodovej (gender) ideológii.
Na tlačovej konferencii za účasti docenta Rakúsa a profesorky Grey a docentky Naništovej bola verejnosti predstavená výzva “Výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“ ktorú podporilo viac ako 130 lekárov, psychiatrov, psychológov, sociológov, pedagógov a biológov. Vo výzve žiadajú k zastaveniu politického presadzovania tzv. rodovej agendy (zvlášť rodového scitlivovania detí a verejnosti).
Upozornili, že ako odborníci odmietajú metódy a ciele rodovej ideológie, lebo predstavujú riziko pre duševné zdravie detí: „My, zástupcovia a predstavitelia medicínskej, psychologickej a inej odbornej obce odmietame každé sociálne experimentovanie na duševnom zdraví dieťaťa. Vystavovať dieťa „rodovému scitlivovaniu“ a „rozkývávaniu“, či „rozrývaniu“, nech už sa koná prostredníctvom vychovávateľov, pedagógov, inštitúcií alebo médií, je z nášho odborného hľadiska neospravedlniteľné.“
Kriticky sa aj vyjadrili k samotnej vedeckosti rodovej teórie. Skonštatovali, že „rodová ideológia – hoci sa usiluje tváriť „vedecky“ – ani zďaleka nezodpovedá vedeckým kritériám“. Ďalej v dokument poukázali na rizika ktoré zavádzanie rodovej agendy do škôl a médií môže spôsobiť deťom. “Pochybné zásahy do prirodzeného vývinu dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostné stavy, depresie a iné.“ a ďalej „Osobitne sa v spojitosti s rodovým scitlivovaním detí otvára otázka indukcie poruchy rodovej identity“.
Odborníci preto, k príležitosti medzinárodného dňa detí, vyzývajú vládu a média chrániť duševné zdravie budúcich generácií. Zvlášť od vlády žiadajú zaviesť 5 konkrétnych krokov, ktoré prispejú k ochrane ich duševného vývoja:
Monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice pre školy vo vzťahu k ich ideologickému obsahu. Upovedomiť riaditeľov škôl o nevhodných učebniciach. Umožniť rodičom aby mohli slobodne zvoliť spôsob sexuálnej výchovy pre svoje dieťa (Ministerstvo školstva SR).
Zabezpečiť informovanie pedagógov vo vzťahu k rizikám rodovej ideológie a ich negatívnemu alebo nebezpečnému vplyvu na vývin dieťaťa. Organizovať s týmto cieľom odborné workshopy a semináre (Ministerstvo školstva SR).
Zastaviť štátne financovanie rodových projektov, ktoré sa venujú rodovému scitlivovaniu detí a spoločnosti (Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry).
Šíriť osvetu o rizikách rodovej ideológie pre duševný vývin detí a mládeže (Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zdravotníctva SR ).
Prijať účinné legislatívne opatrenia proti páchaniu duševného násilia na deťoch formou verejnej propagácie rodovej ideológie a nútenia dieťaťa k prijatiu postojov rodovej ideológie (Národná rada SR).
Odborníci z uvedených oblastí majú stále možnosť výzvu podporiť. Stačí ak sa prihlásia na email: psy-gender@tmail.sk .

Vyjadrenieavýzvalekárov,psychológovainýchodborníkovkuvplyvurodovejideológienaduševnézdraviedetí Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí So znepokojením sledujeme súčasné trendy v olitike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac naliehajú na vnášanie rodovej ideológie do škôl.
1
Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví jednotlivca, resp. že je nepodstatné:
každý má mať možnosť vybrať si, kým sa cíti alebo kým si želá sa stať (mužom?, ženou?, inak sexuálne/rodovo odlišným?).
Biologické delenie pohlaví na mužov a ženy vraj človeka obmedzuje, lebo údajne vytvára v spoločnosti rodové stereotypy zmýšľania a správania, ktoré neskôr vedú k rôznym formám diskriminácie. Rodová ideológia si preto nárokuje predefinovať obvyklé chápanie sexuality človeka z biologického a medicínskeho hľadiska na sociálno-kultúrne vytvorený konštrukt rodu (gender), teda na predmet rýdzo subjektívneho vnímania a cítenia seba samého tak, aby si každý mohol „slobodne určiť“, kým je alebo kým chce (rodovo) byť.
2
Súčasťou rodovej ideológie, odvolávajúc sa pritom na myšlienky rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, je vytvoriť takzvanú rodovú demokraciu
3: celospoločenskú sociálno-kultúrno-politickú zmenu.
Túto (sociálno-inžiniersku!)
4
zmenu má aktívne zabezpečovať aj štát najprv cez rôzne smernice, deklarácie a stratégie (soft law) :
keďže tieto myšlienky nemajú priamu podporu v občianskej spoločnosti, boli by ťažko schváliteľné v národných parlamentoch ako zákony (hard law).
5
Štátna rodová propaganda má preto v súčinnosti s tretím sektorom, vzdelávacím systémom a médiami zabezpečiť akceptovanie tejto politiky verejnosťou, aby nakoniec mohla byť záväzne kodifikovaná do národného zákonodarstva.
Tomu má slúžiť takzvané rodové scitlivovanie verejnosti.
6
Ide o obzvlášť kontroverznú tému, keďže primárnym cieľom rodového scitlivovania sú predovšetkým deti a mládež.
Podľa rodovej ideológie má štát prostredníctvom výučby a výchovy v školách deťom rozrývať či rozkývavať ich (vrodeným pohlavím danú) rodovú identitu, a to od čo možno najnižšieho veku.
7
To sa má dosiahnuť najmä vnesením novej, „sexuálne korektnej” výchovy do školských osnov. Dieťa sa má oboznamovať s rôznymi formami sexuálnych prejavov, aby si potom mohlo „slobodne” vybrať svoju rodovú identitu
8.
Rodové scitlivovanie v edukačnom procese znamená konkrétne i to, že pedagógovia majú deti vystavovať rodovo opačným podnetom. Cez rodovo neutrálne hračky, prezentáciu rodovo opačných vzorcov správania, nabádanie ku skupinovým aktivitám a hrám s výmenou mužských a ženských rol a podobne. Cieľom týchto techník je dieťa „oslobodiť“ od zaužívaných rodových prejavov správania – rodových stereotypov, ktoré mohlo získať a osvojiť si z domáceho prostredia. Ide o takzvaný rodovo citlivý výučbový proces.
9
Jeho zástancovia tvrdia, že škola má poskytovať priestor, kde dieťa môže a má slobodne skúmať svoju sexualitu a rôzne formy sexuálneho prejavu – bez posudzujúceho a „neurotizujúceho“ vplyvu rodičov.
10
- 2 -
Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné (o neetickosti takého počínania ani nehovoriac).
Platí to najmä v takej citlivej oblasti, akou je sexualita. O to viac, že pochybné zásahy do prirodzeného vývoja dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostné stavy, depresie a iné.
11
Ide o experiment, ktorého najväčším rizikom však je, expresívne povedané, mrzačenie psychosexuálneho vývoja detí. Osobitne sa v spojitosti s rodovým scitlivovaním detí otvára otázka vyvolania poruchy rodovej identity.
12
Ide o duševnú poruchu (u dospelých sa tradične označovala ako transsexualita), pri ktorej sa biologicky normálne vyvinutý muž cíti byť ženou, resp. biologicky normálne vyvinutá žena mužom.
Pri výskyte v detstve, dieťa stráca zmysel pre svoju vlastnú rodovú/sexuálnu identitu (chlapec, dievča) a začne prejavovať vzorce správania opačného pohlavia. Významnú úlohu pri vzniku tejto poruchy hrajú práve rodové vzory a podnety v období kritických fáz vývoja mozgu (vpečaťovanie, imprinting) počas detstva a dospievania.
13
Preto experimentovanie s psychosexuálnym vývojom dieťaťa v edukačnom procese – s cieľom pozmeniť jeho „chlapčenské“ či „dievčenské“ vzorce vnímania a správania – predstavuje nezanedbateľné riziko indukcie tejto duševnej poruchy.
14
Rodová ideológia – hoci sa usiluje tváriť „vedecky“ – ani zďaleka nezodpovedá vedeckým kritériám.
Jej „teória“ pripomína skôr akúsi (postmodernú) „hru so slovami“, nie serióznu vedeckú argumentáciu a interpretáciu, ktoré by mali byť založené na overených faktoch a dôkazoch (evidence-based). Premisy a radikálne antropologické závery rodovej ideológie sú vedecky nekorektné, nedomyslené a odtrhnuté od reality.
V úsilí obhájiť svoje tvrdenia rodoví ideológovia bezdôvodne a bez znalosti veci spochybňujú uznávané vedecké odbory alebo ich poznatky, považujúc a označujúc ich za „sexistické“.
15
S dešpektom sa dívajú napríklad na význam biológie, pohrdlivo hovoriac o „biologizme“.
16
(Evokuje to v nás spomienku na minulé doby, keď sa z ideologických dôvodov genetika či kybernetika označovali za buržoázne, reakčné pavedy).
Navyše, rodová teória svoje šírenie a spoločenskú akceptáciu presadzuje nie cez vedecký výskum a oponentúru odbornej obce, ale cez politický lobing v národných a nadnárodných politických štruktúrach. Nekriticky a manipulatívne pritom pretláča záujmy a ciele aktivistov predovšetkým určitých menšinových skupín
17
(mimochodom, aj u nás pri všetkých významných vládnych inštitúciách a pri parlamente aktívne a oficiálne fungujú skupiny rodových ideológov).
Aj navrhovaný sociálny experiment rodového scitlivovania pri výchove a výučbe detí v školách (rodovo citlivý výučbový proces) v podstate neprekračuje metódu vedecky najrizikovejšieho experimentovania „pokusom a omylom“, kde až budúcnosť môže ukázať, že išlo o omyl (podľa stáročnej ľudskej skúsenosti a evolučnej histórie života
18
takmer s istotou o omyl tragický).
Preto my, predstavitelia a zástupcovia medicínskej, psychologickej a inej odbornej obce odmietame sociálne experimentovanie s duševným zdravím dieťaťa. Vystavovať dieťa „rodovému scitlivovaniu“, nech už sa koná prostredníctvom vychovávateľov, pedagógov, inštitúcíí alebo médií, je z nášho odborného hľadiska neospravedlniteľné.

- 3 -
Každý neprirodzený zásah do vnútorného vývoja dieťaťa v úsilí pretvoriť alebo indoktrinovať ho podľa želania ideológie predstavuje vážnu formu duševného násilia a porušenie medzinárodných konvencií práv dieťaťa.
Štát, ako aj celá spoločnosť majú zabezpečovať v celom verejnom priestore, zvlášť v školách a v predškolských zariadeniach prostredie, ktoré bude chrániť krehkú duševnú stabilitu detí počas ich dospievania.
Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby prijala konkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu.
To vyžaduje prijať komplexnú legislatívnu úpravu vo všetkých relevantných kapitolách štátu. Iba tak bude štát dôveryhodným partnerom pre rodičov pri výchove ich detí a garantom zdravého výchovného prostredia v edukačnom procese. Prostredia bezpečného pre výchovu detí tak, ako to vyžaduje medzinárodný Dohovor o právach dieťaťa.
19
Navrhujeme
zabezpečiť tieto konkrétne opatrenia:

1.
Monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice pre školy vo vzťahu k ich ideologickému obsahu. Upovedomiť riaditeľov škôl o nevhodných učebniciach.
Umožniť rodičom aby mohli slobodne zvoliť spôsob sexuálnej výchovy pre svoje dieťa (Ministerstvo školstva SR).

2. Zabezpečiť vzdelávanie pedagógov vo vzťahu k rizikám rodovej ideológie a ich negatívnemu alebo nebezpečnému vplyvu na vývin dieťaťa. Organizovať s týmto cieľom odborné workshopy a semináre (Ministerstvo školstva SR).

3. Zastaviť štátne financovanie rodových projektov, ktoré sa venujú rodovému scitlivovaniu detí a spoločnosti
(Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry).
4.Šíriť osvetu o rizikách rodovej ideológie pre duševný vývin detí a mládeže (Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zdravotníctva SR).

5. Prijať účinné legislatívne opatrenia proti páchaniu duševného násilia na deťoch formou verejnej propagácie rodovej ideológie a nútenia dieťaťa k prijatiu postojov rodovej ideológie (Národná rada SR).

Publikováné k medzinárodnému dňu detí, 1.júna 2014

Organizácie varujú pred národnou stratégiou, ktorá môže spustiť lavínu krutého odoberania detí
27. 11. 2013

 

Organizácie vyzývajú na podporu hromadnej pripomienky

Centrum pre bioetickú reformu ako aj Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania iniciovali hromadnú pripomienku k návrhu Národnej stratégie pre ochranu detí pred násilím, v ktorej žiadajú celý dokument prepracovať so zapojením širokého okruhu občianskej
spoločnosti. CBR okrem iného upozorňuje, že "28 strán dokumentu nevenuje zmienku o najvážnejšom a najrozšírenejšom násilí, ktoré sa deje na 25 deťoch denne utýraných na smrť umelým potratom. Druhým najrozšírenejším problémom násilia na deťoch je utrpenie spôsobené rozvodmi a nezáväzným spolunažívaním, ktoré umožňujú rodičom sa rozísť a obrať dieťa o stabilné rodinné zázemie." Hromadné pripomienky kritizujú, že návrh stratégie je zameraný na zásah do rodiny namiesto skutočnej prevencie násilia.

Stratégia sa opiera o kontroverzný prieskum medzi žiakmi

Národná stratégia vychádza z posledného prieskumu, ktorý sa konal medzi 1560 žiakmi 8. a 9. ročníkov základných škôl. Podľa neho odborníci vyhodnotili, že je u nás každé tretie dieťa podrobované násiliu. Spomínané organizácie ho považujú za manipulatívny a účelový. Za násilie na dieťati sa v ňom totiž považuje aj to, keď rodič dieťaťu vynadá, alebo za trest ho pošle kľaknúť. Ako psychické násilie je vyhodnotené aj to, ak rodič rezignuje a odmieta sa s dieťaťom kvôli prehrešku rozprávať. Ako zanedbávanie zasa ak rodič nechá deviataka samého doma a nepovie mu, kam ide. Jana BR uvádza:

"Návrh stratégie reaguje na účelovo zhotovený a zmanipulovaný prieskum o násilí a zanedbaní medzi deťmi. Z textu stratégie existuje opodstatnená obava medzi rodičmi, že povedie k manipulovaniu detí proti ich rodičom, keď samé nebudú vedieť posúdiť ešte dôsledky. Hrozí, že toto povedie k násiliu na deťoch, ktoré budú odobraté i proti svojej vôli rodičom len preto, že sa niekde preriekli o treste, ktorý ktosi vyhodnotí ako neprimeraný.
Znenie celého dotazníka, ktorým robili prieskum medzi žiakmi a z ktorého vyplynulo, že na Slovensku je týrané každé tretie dieťa, si môžete pozrieť

TU http://www.rodinajezaklad.sk/images/Dotaznk%202013%20-%20questionnaire_child_abuse_and_neglect_final_version.pdf


FOTOGALÉRIA:
"Prečo deti plačú" - text k foto, dôvody ich plaču...

http://najmama.aktuality.sk/fotogaleria/233798/rozkosne-ci-srdcervuce-kym-deti-placu-rodicia-ich-fotia/1

Otázky, ktoré sa dotýkajú všetkých rodičov bez rozdielu,
na  slovenskom "Slobodnom vysielači" alebo...

"To, o čom v oficiálnych masových médiách hovoria
len okrajovo, či vôbec nehovoria"

Zoradené podľa dátumu vysielania
15.01.2014
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2014-01-15_ariadnina-nit.mp3
téma: Homosexualita, hosť: RNDr.Emil Páleš CSc - vedec, predstaviteľ sofiológie, moderuje: Boris Koroni
03.01.2014
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2014-01-03_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-pirosikova.mp3
Odoberanie detí rodičom z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Hosť: JUDr.Marica Pirošíková
03.01.2014
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2014-01-03_17-00_ariadnina-nit-sexualna-vychova.mp3
téma: Sexuálna výchova, hosť: RNDr.Emil Páleš CSc - vedec, predstaviteľ sofiológie, moderuje: Boris Koroni
30.12.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-12-30_21-00_informacna-vojna-kauza-eliot-maher.mp3
Juvenilná justícia. Kauza Eliot Maher. Hostia: Silvia Maher a Milan Horeličan
13.12.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=_nit%2013.12.mp3
téma: Rodová rovnosť - rovnocennosť, alebo rovnakosť?, hosť: RNDr.Emil Páleš CSc - vedec, predstaviteľ sofiológie, moderuje: Boris Koroni
29.11.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=informacna%20vojna%2029.11.2013.mp3
1) Kauza Gorila. Hosť: Martin Daňo
2) Juvenilná justícia. Hosť: Klaudia Kumančíková
22.11.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-10-24_21-00_informacna-vojna-kau.mp3
Juvenilná justícia. Hosť: Eleonóra Studencová (matka Ivany Boórovej)
24.10.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-10-10_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-skutocny-pribeh.mp3
1) Zametanie pod koberec - Kauza Vaľová Hosť: Martin Daňo
2) TK Koalície ľudskoprávnych mimovládnych organizácií a nezávislých osobností
10.10.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=_nit%2013.12.mp3
Skutočný príbeh rodiny, ktorej bolo odobrané dieťa v marci 2013.
04.10.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-10-04_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-dupkala-rojkova-boddington.mp3
Juvenilná justícia Hostia: Jozef Dupkala, Iva Vranská Rojková a Lucia Boddington
03.10.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-10-03_21-00_informacna-vojna-pohonna-jednotka-nemes-zrusenie-zmluvy-so-statom-prievidza.mp3
1) Pohonná jednotka - vyjadrenie Výskumného ústavu spojov. Hosť: Pavol Nemeš
2) Zrušenie zmluvy so štátom Hostia: Jozef Klányi, Martin Guliš, Peter Čačko, Juraj Chlebík, Daniela Matovičová
01.10.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-10-01_21-00_informacna-vojna-gender-ideologia-ozrani-v-nr-protikorupcny-zakon-skripek.mp3
Gender ideológia a tresty, alkohol v parlamente, protikorupčný zákon. Hosť : Branislav Škripek, poslanec NR SR. Volajúca poslucháčka: Oľga Pietruchová
24.09.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-09-24_21-01_informacna-vojna-globalny-utok-na-rodinu-rostas.mp3
Globálny útok na rodinu. Hosť: Tibor Eliot Rostas
16.09.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-09-16_17-00_v-prvej-linii-juvenilna-justicia.mp3
téma: Juvenilná justícia, hostia: Oľga Pietruchová - riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny,
bývalá výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a Patrik Sojka – biskup byzantského katolíckeho patriarchátu, otec Timotej
16.09.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-09-16_17-00_v-prvej-linii-juvenilna-justicia.mp3
1. Zásah polície v Prievidzi. 2.Duchovné príčiny nespravodlivosti vo svete 2. Hosť: Milan Rusko
12.09.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-09-12_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-pietruchova-sojka-dupkala-chlebek.mp3
JUVENILNÁ JUSTÍCIA - Ako na nich? Hostia: Ing.Jozef Dupkala, Patrik Sojka, Oľga Pietruchová a Martin Chlebek
05.09.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-09-05_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-rkc.mp3
Juvenilná justícia a RKC. Bilancia rádia.
03.09.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-09-03_21-00_informacna-vojna-bulla-rostas.mp3
Smrť Západu. Zem a Vek. Hosť: Tibor Eliot Rostas
30.08.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-08-30_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-x.mp3
Juvenilná justícia. Hostia: Martin Chlebek, Ing. Jozef Dubkala, Patrik Sojka a Lucie Boddington
12.08.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-08-12_21-00_informacna-vojna-huran-overovanie.mp3
Aktívne nástroje demokracie v zhnitom systéme. Overovanie. Juvenilná justícia. Hosť: JUDr. Róbert Huran
22.07.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-07-22_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-boddington-rojkova.mp3
Juvenilná justícia. Hostia Ing.Iva Vranská Rojková SK a Lucia Boddington UK

INÉ - videá
http://www.slobodnyvysielac.sk/video/m8/p11
 

Moje
webové stránky 

Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

 
Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 


Seniorka - Ochrana rodiny Petícia
 

Referendum o ochrane rodiny - petícia
Aliancia za rodinu

chce položiť občanom Slovenska
štyri otázky

Chce sa pýtať na to, či:
►1) súhlasia s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou;
►2) či súhlasia s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova;
►3) či súhlasia s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti priznané iba manželstvu a manželom a v poslednej otázke
►4) či súhlasia s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania.
Viac informácií a petičné hárky nájdete
TU! http://www.alianciazarodinu.sk/na-stiahnutie

PETÍCIA NA OCHRANU DETÍ
PRED ZNEUŽITÍM SOCIÁLNYM SYSTÉMOM ŠTÁTU

Kontaktovať autora petície
Zákaz telesných trestov!!!
2014-06-1322:08
Už je to tu! PODPISUJTE! http://www.cbreurope.sk/peticialp.htmlHromadná pripomienka k návrhu
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory
ľudských práv v SR

Ak sa nechcete Vy, Vaše deti, či vnuci o pár rokov ocitnúť v situácii, že pre odmietnutie napomáhať homosexuálnym praktikám, či len pre nesúhlas s nimi zaplatíte stratou zamestnania, podnikania, pokutami, či dokonca väzením, prípadne tým, že Vám štát odoberie deti pre osočovanie, či podozrenie zo „zanedbania“, psychického a fyzického (i náboženského) „násilia“, tak podpíšte túto petíciu.
►-potraty, zmena pohlavia financované z poistenia
►-chcú zakázať výhradu svedomia pri vykonávaní potratov
►atď... 

Hromadná pripomienka Centra pre bioetickú reformu k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR

Zásadná pripomienka: Treba zamietnuť celý návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR v podobe ako je predložený na MPK z dôvodu, že je plný klamstiev. Uvádzame len tie najzávažnejšie:
Kritika obsahu i procesu tvorby Stratégie zo strany prevažnej väčšiny mimovládok na a po workshopoch pre verejnosť ostala odignorovaná a je zneužívaná na legitimizáciu dokumentu výrazmi ako „bezprecedentná miera participatívnosti“ (str. 3) občianskej spoločnosti.
Dokument vychádza z pomýleného ideologického konceptu, ktorý porušovanie ľudských práv prehlasuje za ľudské práva a ktorý negarantuje slobodu jednotlivca a jeho majetku, ale akési „práva“, t.j. privilégiá niektorým na úkor slobôd ostatných s cieľom budovať socialistický štát falošnej solidarity. V prílohách ide do extrémnych požiadaviek najmä ohľadom rodovej rovnosti a práv žien, práv detí a práv LGBT, ale aj v ďalších.
N
apr. príloha o LGBT právach sa domáha viacerých nadštandardných privilégií pre transsexuálov (zabezpečenie potvrdení od škôl či zamestnávateľov na iné pohlavie) a transvestitov (nútiť spoločnosť spolufinancovať preplatenie zmeny pohlavia zo zdravotného poistenia), ktorých stav považuje naša medicína za chorobu. A samozrejme tiež, aby boli informácie o ich „právach“ súčasťou učebných osnov od základných škôl, cez vzdelávanie zdravotníkov až po policajtov...

V zozname prioritných chorôb MZ SR, kam diagnózy LGBT príslušníkov môžu spadať, sú:
F64.0 Transexualizmus
F64.1 Transvestizmus
F64.2 Porucha pohlavnej identity v detstve
F64.8 Iná porucha pohlavnej identity
F64.9 Porucha pohlavnej identity, bližšie neurčená
F65.1 Fetišistický transvestizmus
F65.8 Iná porucha sexuálneho zamerania
F66.1 Egodystonická sexuálna orientácia
F66.8 Iná porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou.

Požiadavka na manželstvo pre páry rovnakého pohlavia je v rozpore s Ústavou a SR k nej nie je nijako viazaná medzinárodnými dohovormi. Najvypuklejšie pôsobí klamstvo, že SR môže byť žalované na Európskom súde pre ľudské práva za nedodržiavanie smerníc ohľadom nároku párov rovnakého pohlavia na manželstvo. Po prvé, Európsky súd pre ľudské práva je inštitúciou Rady Európy, ktorá nevydáva žiadne smernice ako EÚ a záväzné sú len jej dohovory, ktoré SR podpísalo. Po druhé, tento súd v prípade Schalk a Kopf proti Rakúsku (2010) prehlásil, že také „právo na manželstvo pre páry rovnakého pohlavia“ sa z Európskeho dohovoru o ľudských právach nedá odvodiť, je to vec vnútroštátnych politík. Podobne rozhodnutie OSN Komisie pre ľudské práva v prípade Joslin proti Novému Zélandu (2002) potvrdilo, že právo na manželstvo nie je nárokovateľné „každým“.
Centrálny dokument návrhu a pozliepané prílohy, de facto podkladové materiály na zasadnutia výborov pri Rade vlády, žiadajú nové práva pre LGBTI príslušníkov, ktoré povedú k porušovaniu základných práv na slobodu zmýšľania, svedomia, prejavu, náboženského vyznania.
Antidiskriminačný zákon, ktorý je týmto návrhom považovaný za kľúčový pre ľudské práva, už garantuje porušovanie slobody podnikania a slobody na súkromný majetok, slobody združovať sa a slobody kontraktu. Rodová rovnosť je ďalší ústredný princíp tohto konceptu, ktorý je zameraný hlavne na potláčanie kresťanských tradícií a spoločenskej morálky založenej na zdravom rozume. Pritom sa nehanebne zamieňa ústavnú kategóriu pôvodu rodu s rodom v úplne inom poňatí.
Návrh stratégie ignoruje, že 25 detí je v SR denne utýraných k smrti umelým potratom a v tejto oblasti nebol od čias komunizmu zaznamenaný žiaden pokrok, hoci posledný rozsudok Ústavného súdu SR, týkajúci sa umelého potratu z roku 2.6. 2009, ho označuje za násilie. Pritom nebol zabitý ani jeden príslušník skupiny, označujúcej sa ako LGBTI, a už táto skupina má dokonca aj nadochranu v trestnom zákone a celú jednu prílohu v tomto dokumente.
Problém práv nenarodených detí nefiguruje ani v prílohe Práva detí, ktorá sa extenzívne zaoberá týraním narodených detí (tých je zabitých v ročnom priemere nula), kým utýranie potratom v ročnom priemere za poslednú dekádu predstavuje vyše 30 detí. Ide o najčastejšiu príčinu úmrtia na Slovensku, čo dokument odobruje.
Príloha o rodovej rovnosti odkazuje dokonca na nezáväzné odporúčania ideologického Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ktorý sa dá interpretovať ako nútené spolufinancovanie tohto zabíjania zo zdravotného poistenia! Ďalej sa v prílohe uvádza, že SR je viazaná k zabezpečeniu legálnej dostupnosti umelých potratov, lebo je signatárom CEDAW a jeho opčného protokolu.
V spomínaných medzinárodných dokumentoch sa nič také explicitne neuvádza, ide len o ideologicky interpretované odporúčania Výboru pre odstránenie diskriminácie žien, ktoré nie sú záväzné.
Návrh má ambíciu „nastoliť a dôsledne presadzovať režim nulovej tolerancie voči akýmkoľvek prejavom násilia“ (str. 24), hoci plne toleruje násilie umelého potratu a tento režim má za cieľ zaviesť len štátnu šikanu pre rodičov, ktorí sa snažia riadne vychovávať svoje deti i primeranými fyzickými trestami.

viac TU http://www.cbreurope.sk/peticialp.html

POTREBUJEME DESAŤTISÍCE PODPISOV, DAJTE TO PODPÍSAŤ KAŽDÉMU KOHO MÁTE OKOLO SEBA, CELEJ RODINE, ZNÁMYM...KAŽDÝ ASPOŇ 20 ĽUDÍ, INAK TO NEBUDE MAŤ ZMYSEL A OZAJ BUDÚ MAŤ ZÁKONNÝ DÔVOD BRAŤ VÁM DETI BEZ JEDINEJ MODRINY!

Denisa Čurlejová
Hudcovce 11
306745 Topoľovka

Znenie celej výzvy

Video k výzve: Gendrová ideológia je pre deti nebezpečná
02.06.2014 - JOJ - Hlavne spravy - Sporna vychova

https://www.youtube.com/watch?v=2AjBpZGbhVA

Články týkajúce sa výzvy:
Zo správ TV  
Odborníci odmietajú vnášanie rodovej ideológie do škôl

 


 Výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí

2.júna 2014 v Bratislave, k príležitosti medzinárodného dňa detí, vyjadrila odborná obec svoje stanovisko k rodovej (gender) ideológii.
Na tlačovej konferencii za účasti docenta Rakúsa a profesorky Grey a docentky Naništovej bola verejnosti predstavená výzva “Výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“ ktorú podporilo viac ako 130 lekárov, psychiatrov, psychológov, sociológov, pedagógov a biológov. Vo výzve žiadajú k zastaveniu politického presadzovania tzv. rodovej agendy (zvlášť rodového scitlivovania detí a verejnosti).
Upozornili, že ako odborníci odmietajú metódy a ciele rodovej ideológie, lebo predstavujú riziko pre duševné zdravie detí: „My, zástupcovia a predstavitelia medicínskej, psychologickej a inej odbornej obce odmietame každé sociálne experimentovanie na duševnom zdraví dieťaťa. Vystavovať dieťa „rodovému scitlivovaniu“ a „rozkývávaniu“, či „rozrývaniu“, nech už sa koná prostredníctvom vychovávateľov, pedagógov, inštitúcií alebo médií, je z nášho odborného hľadiska neospravedlniteľné.“
Kriticky sa aj vyjadrili k samotnej vedeckosti rodovej teórie. Skonštatovali, že „rodová ideológia – hoci sa usiluje tváriť „vedecky“ – ani zďaleka nezodpovedá vedeckým kritériám“. Ďalej v dokument poukázali na rizika ktoré zavádzanie rodovej agendy do škôl a médií môže spôsobiť deťom. “Pochybné zásahy do prirodzeného vývinu dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostné stavy, depresie a iné.“ a ďalej „Osobitne sa v spojitosti s rodovým scitlivovaním detí otvára otázka indukcie poruchy rodovej identity“.
Odborníci preto, k príležitosti medzinárodného dňa detí, vyzývajú vládu a média chrániť duševné zdravie budúcich generácií. Zvlášť od vlády žiadajú zaviesť 5 konkrétnych krokov, ktoré prispejú k ochrane ich duševného vývoja:
Monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice pre školy vo vzťahu k ich ideologickému obsahu. Upovedomiť riaditeľov škôl o nevhodných učebniciach. Umožniť rodičom aby mohli slobodne zvoliť spôsob sexuálnej výchovy pre svoje dieťa (Ministerstvo školstva SR).
Zabezpečiť informovanie pedagógov vo vzťahu k rizikám rodovej ideológie a ich negatívnemu alebo nebezpečnému vplyvu na vývin dieťaťa. Organizovať s týmto cieľom odborné workshopy a semináre (Ministerstvo školstva SR).
Zastaviť štátne financovanie rodových projektov, ktoré sa venujú rodovému scitlivovaniu detí a spoločnosti (Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry).
Šíriť osvetu o rizikách rodovej ideológie pre duševný vývin detí a mládeže (Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zdravotníctva SR ).
Prijať účinné legislatívne opatrenia proti páchaniu duševného násilia na deťoch formou verejnej propagácie rodovej ideológie a nútenia dieťaťa k prijatiu postojov rodovej ideológie (Národná rada SR).
Odborníci z uvedených oblastí majú stále možnosť výzvu podporiť. Stačí ak sa prihlásia na email: psy-gender@tmail.sk .

Vyjadrenieavýzvalekárov,psychológovainýchodborníkovkuvplyvurodovejideológienaduševnézdraviedetí Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí So znepokojením sledujeme súčasné trendy v olitike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac naliehajú na vnášanie rodovej ideológie do škôl.
1
Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví jednotlivca, resp. že je nepodstatné:
každý má mať možnosť vybrať si, kým sa cíti alebo kým si želá sa stať (mužom?, ženou?, inak sexuálne/rodovo odlišným?).
Biologické delenie pohlaví na mužov a ženy vraj človeka obmedzuje, lebo údajne vytvára v spoločnosti rodové stereotypy zmýšľania a správania, ktoré neskôr vedú k rôznym formám diskriminácie. Rodová ideológia si preto nárokuje predefinovať obvyklé chápanie sexuality človeka z biologického a medicínskeho hľadiska na sociálno-kultúrne vytvorený konštrukt rodu (gender), teda na predmet rýdzo subjektívneho vnímania a cítenia seba samého tak, aby si každý mohol „slobodne určiť“, kým je alebo kým chce (rodovo) byť.
2
Súčasťou rodovej ideológie, odvolávajúc sa pritom na myšlienky rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, je vytvoriť takzvanú rodovú demokraciu
3: celospoločenskú sociálno-kultúrno-politickú zmenu.
Túto (sociálno-inžiniersku!)
4
zmenu má aktívne zabezpečovať aj štát najprv cez rôzne smernice, deklarácie a stratégie (soft law) :
keďže tieto myšlienky nemajú priamu podporu v občianskej spoločnosti, boli by ťažko schváliteľné v národných parlamentoch ako zákony (hard law).
5
Štátna rodová propaganda má preto v súčinnosti s tretím sektorom, vzdelávacím systémom a médiami zabezpečiť akceptovanie tejto politiky verejnosťou, aby nakoniec mohla byť záväzne kodifikovaná do národného zákonodarstva.
Tomu má slúžiť takzvané rodové scitlivovanie verejnosti.
6
Ide o obzvlášť kontroverznú tému, keďže primárnym cieľom rodového scitlivovania sú predovšetkým deti a mládež.
Podľa rodovej ideológie má štát prostredníctvom výučby a výchovy v školách deťom rozrývať či rozkývavať ich (vrodeným pohlavím danú) rodovú identitu, a to od čo možno najnižšieho veku.
7
To sa má dosiahnuť najmä vnesením novej, „sexuálne korektnej” výchovy do školských osnov. Dieťa sa má oboznamovať s rôznymi formami sexuálnych prejavov, aby si potom mohlo „slobodne” vybrať svoju rodovú identitu
8.
Rodové scitlivovanie v edukačnom procese znamená konkrétne i to, že pedagógovia majú deti vystavovať rodovo opačným podnetom. Cez rodovo neutrálne hračky, prezentáciu rodovo opačných vzorcov správania, nabádanie ku skupinovým aktivitám a hrám s výmenou mužských a ženských rol a podobne. Cieľom týchto techník je dieťa „oslobodiť“ od zaužívaných rodových prejavov správania – rodových stereotypov, ktoré mohlo získať a osvojiť si z domáceho prostredia. Ide o takzvaný rodovo citlivý výučbový proces.
9
Jeho zástancovia tvrdia, že škola má poskytovať priestor, kde dieťa môže a má slobodne skúmať svoju sexualitu a rôzne formy sexuálneho prejavu – bez posudzujúceho a „neurotizujúceho“ vplyvu rodičov.
10
- 2 -
Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné (o neetickosti takého počínania ani nehovoriac).
Platí to najmä v takej citlivej oblasti, akou je sexualita. O to viac, že pochybné zásahy do prirodzeného vývoja dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostné stavy, depresie a iné.
11
Ide o experiment, ktorého najväčším rizikom však je, expresívne povedané, mrzačenie psychosexuálneho vývoja detí. Osobitne sa v spojitosti s rodovým scitlivovaním detí otvára otázka vyvolania poruchy rodovej identity.
12
Ide o duševnú poruchu (u dospelých sa tradične označovala ako transsexualita), pri ktorej sa biologicky normálne vyvinutý muž cíti byť ženou, resp. biologicky normálne vyvinutá žena mužom.
Pri výskyte v detstve, dieťa stráca zmysel pre svoju vlastnú rodovú/sexuálnu identitu (chlapec, dievča) a začne prejavovať vzorce správania opačného pohlavia. Významnú úlohu pri vzniku tejto poruchy hrajú práve rodové vzory a podnety v období kritických fáz vývoja mozgu (vpečaťovanie, imprinting) počas detstva a dospievania.
13
Preto experimentovanie s psychosexuálnym vývojom dieťaťa v edukačnom procese – s cieľom pozmeniť jeho „chlapčenské“ či „dievčenské“ vzorce vnímania a správania – predstavuje nezanedbateľné riziko indukcie tejto duševnej poruchy.
14
Rodová ideológia – hoci sa usiluje tváriť „vedecky“ – ani zďaleka nezodpovedá vedeckým kritériám.
Jej „teória“ pripomína skôr akúsi (postmodernú) „hru so slovami“, nie serióznu vedeckú argumentáciu a interpretáciu, ktoré by mali byť založené na overených faktoch a dôkazoch (evidence-based). Premisy a radikálne antropologické závery rodovej ideológie sú vedecky nekorektné, nedomyslené a odtrhnuté od reality.
V úsilí obhájiť svoje tvrdenia rodoví ideológovia bezdôvodne a bez znalosti veci spochybňujú uznávané vedecké odbory alebo ich poznatky, považujúc a označujúc ich za „sexistické“.
15
S dešpektom sa dívajú napríklad na význam biológie, pohrdlivo hovoriac o „biologizme“.
16
(Evokuje to v nás spomienku na minulé doby, keď sa z ideologických dôvodov genetika či kybernetika označovali za buržoázne, reakčné pavedy).
Navyše, rodová teória svoje šírenie a spoločenskú akceptáciu presadzuje nie cez vedecký výskum a oponentúru odbornej obce, ale cez politický lobing v národných a nadnárodných politických štruktúrach. Nekriticky a manipulatívne pritom pretláča záujmy a ciele aktivistov predovšetkým určitých menšinových skupín
17
(mimochodom, aj u nás pri všetkých významných vládnych inštitúciách a pri parlamente aktívne a oficiálne fungujú skupiny rodových ideológov).
Aj navrhovaný sociálny experiment rodového scitlivovania pri výchove a výučbe detí v školách (rodovo citlivý výučbový proces) v podstate neprekračuje metódu vedecky najrizikovejšieho experimentovania „pokusom a omylom“, kde až budúcnosť môže ukázať, že išlo o omyl (podľa stáročnej ľudskej skúsenosti a evolučnej histórie života
18
takmer s istotou o omyl tragický).
Preto my, predstavitelia a zástupcovia medicínskej, psychologickej a inej odbornej obce odmietame sociálne experimentovanie s duševným zdravím dieťaťa. Vystavovať dieťa „rodovému scitlivovaniu“, nech už sa koná prostredníctvom vychovávateľov, pedagógov, inštitúcíí alebo médií, je z nášho odborného hľadiska neospravedlniteľné.

- 3 -
Každý neprirodzený zásah do vnútorného vývoja dieťaťa v úsilí pretvoriť alebo indoktrinovať ho podľa želania ideológie predstavuje vážnu formu duševného násilia a porušenie medzinárodných konvencií práv dieťaťa.
Štát, ako aj celá spoločnosť majú zabezpečovať v celom verejnom priestore, zvlášť v školách a v predškolských zariadeniach prostredie, ktoré bude chrániť krehkú duševnú stabilitu detí počas ich dospievania.
Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby prijala konkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu.
To vyžaduje prijať komplexnú legislatívnu úpravu vo všetkých relevantných kapitolách štátu. Iba tak bude štát dôveryhodným partnerom pre rodičov pri výchove ich detí a garantom zdravého výchovného prostredia v edukačnom procese. Prostredia bezpečného pre výchovu detí tak, ako to vyžaduje medzinárodný Dohovor o právach dieťaťa.
19
Navrhujeme
zabezpečiť tieto konkrétne opatrenia:

1.
Monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice pre školy vo vzťahu k ich ideologickému obsahu. Upovedomiť riaditeľov škôl o nevhodných učebniciach.
Umožniť rodičom aby mohli slobodne zvoliť spôsob sexuálnej výchovy pre svoje dieťa (Ministerstvo školstva SR).

2. Zabezpečiť vzdelávanie pedagógov vo vzťahu k rizikám rodovej ideológie a ich negatívnemu alebo nebezpečnému vplyvu na vývin dieťaťa. Organizovať s týmto cieľom odborné workshopy a semináre (Ministerstvo školstva SR).

3. Zastaviť štátne financovanie rodových projektov, ktoré sa venujú rodovému scitlivovaniu detí a spoločnosti
(Úrad vlády SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultúry).
4.Šíriť osvetu o rizikách rodovej ideológie pre duševný vývin detí a mládeže (Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zdravotníctva SR).

5. Prijať účinné legislatívne opatrenia proti páchaniu duševného násilia na deťoch formou verejnej propagácie rodovej ideológie a nútenia dieťaťa k prijatiu postojov rodovej ideológie (Národná rada SR).

Publikováné k medzinárodnému dňu detí, 1.júna 2014

Organizácie varujú pred národnou stratégiou, ktorá môže spustiť lavínu krutého odoberania detí
27. 11. 2013

 

Organizácie vyzývajú na podporu hromadnej pripomienky

Centrum pre bioetickú reformu ako aj Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania iniciovali hromadnú pripomienku k návrhu Národnej stratégie pre ochranu detí pred násilím, v ktorej žiadajú celý dokument prepracovať so zapojením širokého okruhu občianskej
spoločnosti. CBR okrem iného upozorňuje, že "28 strán dokumentu nevenuje zmienku o najvážnejšom a najrozšírenejšom násilí, ktoré sa deje na 25 deťoch denne utýraných na smrť umelým potratom. Druhým najrozšírenejším problémom násilia na deťoch je utrpenie spôsobené rozvodmi a nezáväzným spolunažívaním, ktoré umožňujú rodičom sa rozísť a obrať dieťa o stabilné rodinné zázemie." Hromadné pripomienky kritizujú, že návrh stratégie je zameraný na zásah do rodiny namiesto skutočnej prevencie násilia.

Stratégia sa opiera o kontroverzný prieskum medzi žiakmi

Národná stratégia vychádza z posledného prieskumu, ktorý sa konal medzi 1560 žiakmi 8. a 9. ročníkov základných škôl. Podľa neho odborníci vyhodnotili, že je u nás každé tretie dieťa podrobované násiliu. Spomínané organizácie ho považujú za manipulatívny a účelový. Za násilie na dieťati sa v ňom totiž považuje aj to, keď rodič dieťaťu vynadá, alebo za trest ho pošle kľaknúť. Ako psychické násilie je vyhodnotené aj to, ak rodič rezignuje a odmieta sa s dieťaťom kvôli prehrešku rozprávať. Ako zanedbávanie zasa ak rodič nechá deviataka samého doma a nepovie mu, kam ide. Jana BR uvádza:

"Návrh stratégie reaguje na účelovo zhotovený a zmanipulovaný prieskum o násilí a zanedbaní medzi deťmi. Z textu stratégie existuje opodstatnená obava medzi rodičmi, že povedie k manipulovaniu detí proti ich rodičom, keď samé nebudú vedieť posúdiť ešte dôsledky. Hrozí, že toto povedie k násiliu na deťoch, ktoré budú odobraté i proti svojej vôli rodičom len preto, že sa niekde preriekli o treste, ktorý ktosi vyhodnotí ako neprimeraný.
Znenie celého dotazníka, ktorým robili prieskum medzi žiakmi a z ktorého vyplynulo, že na Slovensku je týrané každé tretie dieťa, si môžete pozrieť

TU http://www.rodinajezaklad.sk/images/Dotaznk%202013%20-%20questionnaire_child_abuse_and_neglect_final_version.pdf


FOTOGALÉRIA:
"Prečo deti plačú" - text k foto, dôvody ich plaču...

http://najmama.aktuality.sk/fotogaleria/233798/rozkosne-ci-srdcervuce-kym-deti-placu-rodicia-ich-fotia/1

Otázky, ktoré sa dotýkajú všetkých rodičov bez rozdielu,
na  slovenskom "Slobodnom vysielači" alebo...

"To, o čom v oficiálnych masových médiách hovoria
len okrajovo, či vôbec nehovoria"

Zoradené podľa dátumu vysielania
15.01.2014
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2014-01-15_ariadnina-nit.mp3
téma: Homosexualita, hosť: RNDr.Emil Páleš CSc - vedec, predstaviteľ sofiológie, moderuje: Boris Koroni
03.01.2014
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2014-01-03_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-pirosikova.mp3
Odoberanie detí rodičom z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Hosť: JUDr.Marica Pirošíková
03.01.2014
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2014-01-03_17-00_ariadnina-nit-sexualna-vychova.mp3
téma: Sexuálna výchova, hosť: RNDr.Emil Páleš CSc - vedec, predstaviteľ sofiológie, moderuje: Boris Koroni
30.12.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-12-30_21-00_informacna-vojna-kauza-eliot-maher.mp3
Juvenilná justícia. Kauza Eliot Maher. Hostia: Silvia Maher a Milan Horeličan
13.12.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=_nit%2013.12.mp3
téma: Rodová rovnosť - rovnocennosť, alebo rovnakosť?, hosť: RNDr.Emil Páleš CSc - vedec, predstaviteľ sofiológie, moderuje: Boris Koroni
29.11.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=informacna%20vojna%2029.11.2013.mp3
1) Kauza Gorila. Hosť: Martin Daňo
2) Juvenilná justícia. Hosť: Klaudia Kumančíková
22.11.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-10-24_21-00_informacna-vojna-kau.mp3
Juvenilná justícia. Hosť: Eleonóra Studencová (matka Ivany Boórovej)
24.10.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-10-10_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-skutocny-pribeh.mp3
1) Zametanie pod koberec - Kauza Vaľová Hosť: Martin Daňo
2) TK Koalície ľudskoprávnych mimovládnych organizácií a nezávislých osobností
10.10.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=_nit%2013.12.mp3
Skutočný príbeh rodiny, ktorej bolo odobrané dieťa v marci 2013.
04.10.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-10-04_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-dupkala-rojkova-boddington.mp3
Juvenilná justícia Hostia: Jozef Dupkala, Iva Vranská Rojková a Lucia Boddington
03.10.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-10-03_21-00_informacna-vojna-pohonna-jednotka-nemes-zrusenie-zmluvy-so-statom-prievidza.mp3
1) Pohonná jednotka - vyjadrenie Výskumného ústavu spojov. Hosť: Pavol Nemeš
2) Zrušenie zmluvy so štátom Hostia: Jozef Klányi, Martin Guliš, Peter Čačko, Juraj Chlebík, Daniela Matovičová
01.10.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-10-01_21-00_informacna-vojna-gender-ideologia-ozrani-v-nr-protikorupcny-zakon-skripek.mp3
Gender ideológia a tresty, alkohol v parlamente, protikorupčný zákon. Hosť : Branislav Škripek, poslanec NR SR. Volajúca poslucháčka: Oľga Pietruchová
24.09.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-09-24_21-01_informacna-vojna-globalny-utok-na-rodinu-rostas.mp3
Globálny útok na rodinu. Hosť: Tibor Eliot Rostas
16.09.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-09-16_17-00_v-prvej-linii-juvenilna-justicia.mp3
téma: Juvenilná justícia, hostia: Oľga Pietruchová - riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny,
bývalá výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a Patrik Sojka – biskup byzantského katolíckeho patriarchátu, otec Timotej
16.09.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-09-16_17-00_v-prvej-linii-juvenilna-justicia.mp3
1. Zásah polície v Prievidzi. 2.Duchovné príčiny nespravodlivosti vo svete 2. Hosť: Milan Rusko
12.09.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-09-12_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-pietruchova-sojka-dupkala-chlebek.mp3
JUVENILNÁ JUSTÍCIA - Ako na nich? Hostia: Ing.Jozef Dupkala, Patrik Sojka, Oľga Pietruchová a Martin Chlebek
05.09.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-09-05_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-rkc.mp3
Juvenilná justícia a RKC. Bilancia rádia.
03.09.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-09-03_21-00_informacna-vojna-bulla-rostas.mp3
Smrť Západu. Zem a Vek. Hosť: Tibor Eliot Rostas
30.08.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-08-30_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-x.mp3
Juvenilná justícia. Hostia: Martin Chlebek, Ing. Jozef Dubkala, Patrik Sojka a Lucie Boddington
12.08.2013
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-08-12_21-00_informacna-vojna-huran-overovanie.mp3
Aktívne nástroje demokracie v zhnitom systéme. Overovanie. Juvenilná justícia. Hosť: JUDr. Róbert Huran
22.07.2013
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-07-22_21-00_informacna-vojna-juvenilna-justicia-boddington-rojkova.mp3
Juvenilná justícia. Hostia Ing.Iva Vranská Rojková SK a Lucia Boddington UK

INÉ - videá
http://www.slobodnyvysielac.sk/video/m8/p11
 

Moje
webové stránky 

Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

 
Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com