Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 

 

(9.2.2014 došlo e-mailom...)

Milé ženy, milí muži!

Pekný deň,
ďakujeme za Vašu podporu hromadnej pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, v ktorej namietame, že jedno z ustanovení obmedzuje právo žien slobodne sa rozhodovať o odchode z pôrodnice. To je o. i. porušením medzinárodných právnych záväzkov SR, ústavy a ďalších zákonov SR.
S radosťou Vám môžeme oznámiť, že aj Vy ste prispeli k tomu, že pri celkovej podpore 1384 ľudí (ku dňu podania - 3. 1. 2014) sa pri novelizácii tohto zákona muselo ministerstvo zdravotníctva našou hromadnou pripomienkou zaoberať. Keďže v rámci vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania ju ministerstvo neakceptovalo, naše zástupkyne sa 21. 1. zúčastnili na tzv. rozporovom konaní, teda na jej osobnom prerokovaní. Okrem kompetentných z ministerstva zdravotníctva boli prítomné aj zástupkyne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Rokovanie bolo dosť tvrdé. Žiaľ, napriek nášmu úsiliu ministerstva neboli ochotné sporné ustanovenie vypustiť, hoci nemali relevantne protiargumenty. Novela tak ide do vlády s pretrvávajúcim rozporom. Uvidíme, ako tento rozpor vláda vyrieši.
Viac informácii k hromadnej pripomienke a k rozporovému konaniu nájdete v tlačových správach našich organizácií Ženské kruhy, Občan, demokracia a zodpovednosť a Poradňa pre občianske a ľudské práva. Informácie o celej veci už vďaka nám priniesli aj niektoré média, napr. tlačové agentúry SITA a TASR, Slovenský rozhlas či televízia Joj. V medializácii aj v tlaku na verejnú správu, aby zabezpečila, že ženy v pôrodnici nebudú diskriminované, budeme naďalej pokračovať. Budeme pritom veľmi rady, keď nás aj naďalej budete podporovať v týchto dôležitých aktivitách.
Aktuálne informácie o tejto aj iných veciach (vrátané kontaktov na nás) nájdete na našich webových stránkach:
www.zenskekruhy.sk, www.odz.sk  a www.poradna-prava.sk .

Ministerka zdravotníctva v súčasnosti stiahla zákon z rokovania vlády, ale predpokladáme, že v najbližších týždňoch bude znova predložený. O vývoji Vás budeme informovať.

Ešte raz Vám ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
S pozdravom,
Zuzka Krišková
www.zenskekruhy.sk , www.facebook.com/Zenskekruhy.OZ

...aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien v tehotenstve a pri pôrode boli samozrejmosťou.

Ak chcete podporiť občianske združenie Ženské kruhy a jeho aktivity, budeme Vám vďačné za Váš príspevok na účet: 2980310758/0200 vo VUB a.s. Do správy pre prijímateľa napíšte, prosím, "dar".
Ing. Ľubica Trubíniová, mediálna manažérka ODZ
trubiniova@odz.sk
Občan, demokracia a zodpovednosť, Ul. 29. augusta 38, 811 09 Bratislava, tel./fax 02-5292 0426, 5292 5568

www.odz.sk
www.facebook.com/pages/Občan-demokracia-a-zodpovednost/220437893592 
www.diskriminacia.sk

 

Prerokovanie hromadnej pripomienky MVO
na ministerstve zdravotníctva sa skončilo rozporom

Stanovisko mimovládnych organizácií (MVO) Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Ženské kruhy v rámci hromadnej pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti [1]naďalej ostáva v rozpore s návrhom ministerstva zdravotníctva. To je výsledok rozporového konania z 21. januára. MVO navrhujú vypustiť z novely ustanovenie, ktoré ukladá pôrodnici povinnosť bezodkladne oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opustenie zdravotníckeho zaradenia matkou po pôrode (s dieťaťom či bez neho) bez súhlasu pôrodnice. MVO tiež navrhujú vypracovať podrobnejší predpis (vyhlášku, metodický pokyn a pod.), ktorý by jasne inštruoval zdravotnícke zariadenia, ako majú postupovať a komunikovať so ženami, ktoré chcú opustiť pôrodnicu na vlastnú žiadosť.

Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania bude o definitívnej podobe návrhu zákona rozhodovať vláda. MVO preto apelujú na členov vlády a jej predsedu Roberta Fica, aby novelu v znení navrhovanom ministerstvom zdravotníctva neschválili. „Veríme, že vláda posúdi rozpor, ktorý vznikol v súvislosti so snahou ministerstva zdravotníctva obmedziť právo žien slobodne sa rozhodovať o odchode z pôrodnice, so všetkou vážnosťou a s prihliadnutím na medzinárodné a ústavné záväzky v oblasti ľudských práv“, hovorí Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva.

„Ženy majú neodňateľné právo samy sa slobodne rozhodnúť, kedy z pôrodnice odídu aj so svojím dieťaťom. Neexistuje žiaden právny predpis, ktorý by určoval dĺžku ich pobytu či pobytu ich dieťaťa v pôrodnici. Nemôže im to nariadiť ani lekár či lekárka – pôrodnica nie je väzenie,“ dopĺňa Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Zástupca a zástupkyne ministerstva zdravotníctva (MZ SR) a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR) na rozporovom konaní navrhli úpravu uvedeného ustanovenia, podľa ktorej by sa oznamovacia povinnosť pôrodnice nevzťahovala na opustenie nemocnice na tzv. reverz – teda na vlastnú žiadosť ženy [2] (podanú aj v mene narodeného dieťaťa).

Takáto úprava však problém v skutočnosti vôbec nerieši. „Zákonná ochrana práv a legitímnych záujmov ľudí má byť reálna a nie iluzórna. V praxi odchod na reverz až príliš často nefunguje. Z každodenného kontaktu so ženami poznáme mnohé prípady, keď žena o svojom želaní odísť informovala lekára alebo lekárku, tí však jej vôľu buď ignorovali, alebo jej podali nesprávnu informáciu o tom, že ona síce odísť môže, ale dieťa musí ostať. Výnimkou nie sú ani hrozby o sociálke, polícii či privolanie psychiatra. Žene tak neostáva nič iné, ako sa nedobrovoľne podriadiť a v nemocnici zostať, alebo odísť bez dokladu o tom, že odchádza na vlastnú žiadosť,“ uvádza Zuzana Krišková zo združenia Ženské kruhy.

Rozporové konanie jasne odhalilo, že slovenské zdravotníctvo zatiaľ problematiku postavenia žien v pôrodniciach a starostlivosti o ne či už počas pôrodu alebo bezprostredne po ňom vlastne do hĺbky nereflektuje – ani na úrovni riadiacich zložiek, ani v praxi v zdravotníckych zariadeniach. Kompetentní vyhlasujú, že ženy môžu svoje práva v plnom rozsahu realizovať a nikto ich v pôrodnici násilím nedrží, avšak v realite ženy zažívajú pravý opak.

„K ženám v pôrodniciach sa zdravotnícky personál stále správa ako k nesvojprávnym. Často rozhoduje o nich a ich deťoch bez akejkoľvek rovnocennej a rešpektujúcej komunikácie s nimi. V situácii, keď je žena tesne po pôrode fyzicky aj emocionálne vyčerpaná a mimoriadne zraniteľná, sa tomuto správaniu môže len ťažko brániť. Je načase prestať tieto praktiky akceptovať,“ konštatuje Krišková.

Dôvod predloženia novely v oficiálnej dôvodovej správe nie je uvedený. Ani na rozporovom konaní ho zástupca a zástupkyne ministerstiev nevedeli presvedčivo vysvetliť. „Argumentácia ministerstiev je zmätočná a nelogická. Ak argumentujú potrebou ochrany zdravia žien a detí aj proti ich vôli, potom to nie je v súlade s rozhodnutím ministerstva zdravotníctva neaplikovať novú právnu úpravu na odchody z pôrodnice na reverz. Ak ministerstvá argumentujú ochranou detí, ktoré matky nechajú v pôrodnici a viac sa po ne nevrátia, potom je otázne, prečo sa má nová právna úprava vzťahovať aj na situácie, kedy žena odchádza z pôrodnice s dieťaťom alebo sa po dieťa vráti. Ak chce štát takýmto závažným spôsobom obmedzovať práva žien, musí mať na to jasný a legitímny dôvod a musí ho vedieť verejnosti presvedčivo vysvetliť,“ hovorí Debrecéniová.

„Novela navyše nijako nereflektuje ani dôvody, pre ktoré sa ženy rozhodujú z pôrodnice odísť, napríklad ak sa žena potrebuje starať o ďalšie deti doma, pociťuje výrazné nepohodlie v nemocničnom prostredí, zažíva časté nerešpektujúce a ignorujúce správanie personálu či nemôže byť v nepretržitom kontakte s novorodencom ona alebo jej najbližšia rodina. V prípade rómskych žien sa mnohé z týchto dôvodov ešte znásobujú a často vyúsťujú do vytvárania nepriateľského prostredia a celkovo diskriminácie. V takejto situácii nie je ohlasovanie žien, ktoré z pôrodnice legitímne odchádzajú, ich ochranou, ale ďalším trestom pre ne aj ich deti,“ zdôrazňuje Durbáková.

MVO pripomínajú, že aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu potvrdil, že ženy majú právo slobodne sa rozhodovať o okolnostiach pôrodu, štáty musia toto právo reálne garantovať a nesmú mu vytvárať priame ani nepriame bariéry. To, kde bude žena tráviť čas bezprostredne po pôrode, je nepochybne okolnosťou pôrodu a hrozba nahlásenia štátnemu orgánu je jednoznačnou bariérou pre slobodné rozhodovanie sa o tejto okolnosti.

Podobnú bariéru a zároveň porušenie práv žien a detí predstavuje aj v súčasnosti platná právna úprava o príspevku pri narodení dieťaťa, ktorého vyplatenie je podmienené o. i. tým, že žena neopustí pôrodnicu bez súhlasu ošetrujúceho lekára, resp. zdravotníckeho zariadenia. „Takáto právna úprava predstavuje navyše aj formu ekonomickej sankcie za uplatnenie si práva slobodne sa rozhodovať – a má osobitne devastačné dopady na ženy a deti zo sociálne znevýhodnených komunít, najmä rómske ženy a deti,“ uzatvára Debrecéniová.

Pozn.:
[1] § 9 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti:
„Poskytovateľ prepustí osobu z ústavnej starostlivosti
a) po pominutí dôvodov ústavnej starostlivosti,
b) pri jej preložení k inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti alebo
c) na jej vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť jej zákonného zástupcu, ak napriek náležitému poučeniu odmieta ústavnú starostlivosť, ak nejde o ústavnú starostlivosť uloženú súdom alebo o ústavnú starostlivosť, o ktorej zákonnosti rozhoduje súd.“
[2] Paternalistický štát núti ženy ostávať v pôrodnici, aj keď nechcú, tlačová správa z 13. 1. 2014

 Originál textu a ďalšie informácie nájdete na odkaze: http://www.zenskekruhy.sk/nase-aktivity/zenske-kruhy-v-mediach/item/288-porodnica-nie-je-vazenie

Paternalistický štát núti ženy ostávať v pôrodnici, aj keď nechcú
13/01/2014 | Kampane, Tipy redakcie, Tlačové správy, Top

ODZ-POĽP-ŽK
MVO podali hromadnú pripomienku k novele zákona z dielne ministerstva zdravotníctva

Zástupkyne mimovládnych organizácií (MVO) Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Ženské kruhy podali ministerstvu zdravotníctva hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V termíne ukončenia medzirezortného pripomienkového konania ju podporilo ďalších 6 občianskych združení a 1384 osôb z radov širokej verejnosti. Podporné podpisy stále pribúdajú.

Novela zákona ukladá poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, teda pôrodnici, povinnosť bezodkladne oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opustenie zdravotníckeho zaradenia matkou po pôrode (s dieťaťom či bez neho) bez súhlasu poskytovateľa, ak nejde o ženu, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. MVO žiadajú toto ustanovenie vypustiť. Ministerstvo zdravotníctva nateraz pripomienku MVO neakceptovalo. Tento týždeň sa k nej má uskutočniť rozporové konanie.

MVO v pripomienke namietajú, že navrhovaná právna úprava prakticky núti ženy (spoločne s novorodencom) byť hospitalizované po pôrode v nemocnici bez ohľadu na to, či si to prajú alebo nie. V opačnom prípade sa vystavujú riziku, že pôrodnica túto skutočnosť oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a z toho vyplývajúcim ďalším možným rizikám. Navrhovaná právna úprava tak porušuje práva žien a detí a je v rozpore s vnútroštátnou antidiskriminačnou legislatívnou, s Ústavou SR, s právom EÚ a s medzinárodnými dohovormi na ochranu ľudských práv a slobôd. Odporuje taktiež odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie.

„Toto ustanovenie predstavuje porušenie práva všetkých žien na súkromie a na ochranu ich fyzickej a duševnej integrity, pretože im bráni slobodne sa rozhodovať o svojom vlastnom tele. Každá žena má právo slobodne sa rozhodovať o okolnostiach pôrodu a o zdravotnej starostlivosti, ktorá jej bude poskytnutá pri pôrode alebo po ňom,“ hovorí Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Do toho patrí i právo na opustenie zdravotníckeho zariadenia so zdravým novorodencom.

Zabezpečenie primeranej zdravotnej starostlivosti žene a dieťaťu aj mimo nemocnice – ak o to prejaví záujem – je nielen právom žien a detí, ale zároveň aj povinnosťou štátu. V mnohých civilizovaných krajinách bežne poskytujú (po)pôrodnú zdravotnú starostlivosť pôrodné asistentky, pediatri/pediatričky a pod. aj v domácom prostredí žien.

„Ak si ženy zvolia popôrodnú starostlivosť v domácom prostredí, táto im má byť poskytnutá nielen niekoľko dní po pôrode, ale počas celého šestonedelia,“ podotýka Zuzana Krišková zo združenia Ženské kruhy. „V minulosti sa na Slovensku o ženy v šestonedelí starali v domácom prostredí terénne ženské sestry. Aj keď dnes majú licencované pôrodné asistentky kompetencie túto starostlivosť poskytovať, zdravotné poisťovne ju štandardne nepreplácajú, a preto je v súčasnosti pre ženy prakticky nedostupná,“ zdôrazňuje ďalej Krišková.

Zákonodarca sa zrejme navrhovanou právnou úpravou cielene usiluje postihnúť najmä rómske ženy, pretože, ako je verejnosti známe, práve mnohé z nich vo zvýšenej miere odchádzajú z pôrodníc na východe Slovenska.

„Namiesto toho, aby zákonodarca riešil príčiny, pre ktoré niektoré rómske ženy odchádzajú po pôrode predčasne z nemocnice, snaží sa ich navrhovanou právnou úpravou sankcionovať. V rámci našej práce sa pritom často stretávame s príbehmi rómskych žien, ktoré odchádzajú z nemocníc práve pre vyšší výskyt verbálnych útokov a ponižovania zo strany zdravotníckeho personálu. Ak aj niektoré z nich prejavia záujem o predčasný odchod z nemocnice aj s dieťaťom, zdravotnícky personál im to neumožní, alebo ich nesprávne informuje, že môžu odísť, ale dieťa musia nechať niekoľko prvých dní v pôrodnici. Drvivá väčšina rómskych žien sa však po dieťa vráti a poskytuje mu naďalej starostlivosť v rodine,“ hovorí Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva.

Navrhovaná právna úprava je tiež v rozpore so všeobecne zaužívanou praxou v zahraničí. V krajinách ako Belgicko, Nemecko či Holandsko je bežným štandardom možnosť tzv. ambulantného pôrodu a poskytovania následnej zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí. Povinnosť pôrodníc hlásiť skorší odchod žien z nemocnice orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ruší v týchto dňoch aj Česká republika. Súčasne upravuje pravidlá pre zdravotnícky personál, ktorý bude povinný ženu poučiť a rešpektovať jej rozhodnutie odísť z pôrodnice skôr.

Hromadná pripomienka je zverejnená aj na:
http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/276-hp-rozhodovanie-o-zdravotnej-starostlivosti-po-porode
http://odz.sk/hromadna-pripomienka-podporte-pravo-zien-slobodne-sa-rozhodnut-o-zdravotnej-starostlivosti-po-porode
http://diskriminacia.sk/podporte-hromadnu-pripomienku-dajte-zenam-moznost-slobodne-si-zvolit-okolnosti-porodu
https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=6893&mrEID=345076&langEID=1

Občan, demokracia a zodpovednosť je ľudskoprávna mimovládna organizácia s vyše 20-ročnými skúsenosťami, ktorá presadzuje hodnoty spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a nediskriminácie. Osobitne sa venuje ľudským právam žien, a to najmä ich právu na rovné zaobchádzanie v pracovnoprávnych vzťahoch a reprodukčným právam. V oblastiach svojej pôsobnosti sa okrem iného venuje občianskej advokácii, vzdelávaniu, publikačnej činnosti a strategickému vedeniu súdnych sporov. Viac informácií

Poradňa pre občianske a ľudské práva je mimovládna organizácia, ktorá sa od roku 2001 venuje ochrane ľudských práv a slobôd so zameraním na ochranu práv menšín a ochranu pred diskrimináciou. Zvláštnu pozornosť v rámci svojich aktivít venuje presadzovaniu práv rómskych žien. Na Slovensku Poradňa rozvíja metódu strategického vedenia súdnych sporov (strategickej litigácie) v prípadoch diskriminácie a uskutočňuje vzdelávacie a advokačné aktivity. Viac informácií.

Ženské kruhy sú mimovládnou organizáciou, ktorá si kladie za cieľ prinášať komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo, ako na prirodzenú a dôležitú súčasť života ženy. Vychádzajúc z presvedčenia, že toto obdobie by malo byť prežité, pokiaľ je to možné, pozitívne a bez pocitu straty kontroly nad vlastným telom. Snaží sa informovať ženy o prirodzenom pôrode, zvyšovať ich právne povedomie v súvislosti s ľudskými, rodičovskými a pacientskými právami žien. Hlavným cieľom združenia je dosiahnuť, aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien v tehotenstve a pri pôrode boli samozrejmosťou. Viac informácií.
Ďalšie informácie:
Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. (Občan, demokracia a zodpovednosť) –
debreceniova@odz.sk
Mgr. Vanda Durbáková (Poradňa pre občianske a ľudské práva) –
vanda.durbakova@poradna-prava.sk
Ing. Zuzana Krišková, PhD. (OZ Ženské kruhy) –
zenskekruhy.oz@gmail.com
Originál zdroj:
http://diskriminacia.sk/paternalisticky-stat-nuti-zeny-ostavat-v-porodnici-aj-ked-nechcu

Podporte právo žien zvoliť si okolnosti pôrodu (zákon o matrikách)
TERMÍN: Najneskôr do utorka 15. januára 2013 do 16.00 hod.

Mimovládne organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť a OZ Ženské kruhy predkladajú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o matrikách (zákon č. 154/1994 Z.
z.), ktorý 20.decembra 2012 predložil minister vnútra. Navrhovaná novela ženám podstatne sťažuje domáci pôrod a diskriminuje tak nielen ich, ale aj novonarodené deti a ich otcov. Štát by ňou vlastne trestal ženy za to, že sám dostatočne nezabezpečuje ich právo na slobodné rozhodovanie sa o spôsobe, akým privedú na svet svoje deti. Toto právo pritom ženám zaručujú medzinárodné dohovory, Ústava SR aj ďalšie zákony SR.
Podporte, prosím, hromadnú pripomienku k novele zákona o matrikách.
Naším cieľom je, aby si ženy mohli slobodne zvoliť spôsob pôrodu svojho dieťaťa a aby neboli diskriminované ony, deti ani ich otcovia, keď sa rozhodnú pre domáci pôrod.

AKO PODPORIŤ HROMADNÚ PRIPOMIENKU?
Jednotlivé osoby:
Vyplnením podpisového formulára.
http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/195-podporte-pravo-zien-zvolit-si-okolnosti-porodu#form
Organizácie: Zaslaním stručného podporného e-mailu s názvom organizácie a menom jej štatutára/štatutárky na adresu sekretariat@odz.sk
 .

Hromadnú pripomienku môžete podporiť
aj na portáli právnych predpisov (po zaregistrovaní) https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=5814&mrEID=288805

TERMÍN: Najneskôr do utorka 15. januára 2013 do 16.00 hod.
Ministerstvu vnútra musíme preukázať najmenej 500 podpisov. Budeme ich ďalej zbierať aj po tomto termíne, keďže rokovať s ministerstvom budeme až neskôr.

Návrh Novely zákona https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=5814&docEID=287894&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1&tStamp=20121220145620603

Hromadná pripomienka verejnosti (úplné znenie)

Text hromadnej pripomienky:
Touto hromadnou pripomienkou žiadame vypustiť body 11 a 12 návrhu zákona. Predložená hromadná pripomienka má zásadný charakter.

Stručné odôvodnenie:

V prípade pôrodu dieťaťa mimo pôrodnice je navrhovaná právna úprava v hrubom rozpore s právami žien, detí aj ich otcov. Zároveň je vo vážnom rozpore s mnohými ustanoveniami zákonov SR, Ústavy SR a medzinárodných dohovorov, ktoré sú súčasťou právneho poriadku SR a ktoré majú v mnohých ohľadoch prednosť pred slovenskými zákonmi.

Navrhovaná novela sprísňuje podmienky oznamovania narodenia dieťaťa v prípadoch, keď sa nenarodilo v zdravotníckom zariadení (teda najčastejšie v domácom prostredí) a keď jeho matka hneď po pôrode nevyhľadá lekára. V súčasnosti postačuje pri domácich pôrodoch preukázať totožnosť rodiča a ústne oznámiť narodenie dieťaťa matričnému úradu. Návrh novely však rodičom ukladá povinnosť predložiť správu lekára o ukončení tehotenstva pôrodom. Inak bude narodené dieťa zapísané do matriky až po rozhodnutí súdu o určení materstva (bod 12).
Rozpor so základnými ľudskoprávnymi štandardmi obsiahnutými v zákonoch, ústave a medzinárodných dohovoroch:

Návrh zákona nedáva ženám možnosť slobodne sa rozhodnúť o tom, či bezprostredne po domácom pôrode (na ktorý majú plné právo a ktorý väčšinou prebieha len za prítomnosti pôrodnej asistentky, resp. bez lekára), absolvujú gynekologickú prehliadku. Tú musí vykonať lekár. To je v rozpore s právom žien na súkromie a na ochranu ich fyzickej a duševnej integrity, pretože im bráni slobodne sa rozhodovať o svojom vlastnom tele, a to navyše vo veľmi intímnych súvislostiach.

Nezapísaním dieťaťa do matriky by ženám, ich novonarodeným deťom a celkovo ich rodinám vznikol celý rad problémov: napr. v súvislosti so zdravotným poistením dieťaťa (ktoré by tak nemohlo vzniknúť), nemožnosťou vyplatiť príspevok pri narodení dieťaťa, detskými prídavkami, vyplácaním materského ap. Navrhovaná novela by tak prakticky prinútila ženy absolvovať po domácom pôrode gynekologické prehliadky u lekára bez ohľadu na to, či si to prajú alebo nie. Takýto zásah do práv žien a ich integrity je v demokratickej spoločnosti oficiálne sa hlásiacej k ochrane ľudských práv neprípustný.

Ženy sa často rozhodujú pre domáci pôrod preto, aby ho absolvovali v bezpečí a pohodlí domova a bez medicínskych zásahov, ktoré nechcú. Navrhovaná povinnosť absolvovať gynekologickú prehliadku u lekára hneď po domácom pôrode by ženám prinášala iba zvýšené nepohodlie a komplikácie, takže tieto dôvody by stratili opodstatnenie. Novela by teda bola takisto prekážkou pre uplatňovanie práva žien slobodne sa rozhodovať o tom, kde a za akých okolností porodia svoje dieťa.

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu jasne potvrdil a dokonca aj osobitne zdôraznil, že domáci pôrod je otázkou osobného rozhodnutia matky. Navyše, neopodstatnené nepriaznivé a nedôstojné zaobchádzanie so ženami za okolností, v ktorých sa ocitajú iba ony (t.j. pôrod a veci s ním súvisiace, ktoré bezprostredne a na vlastnej koži muži nezažívajú), samo osebe predstavuje diskrimináciu žien na základe ich pohlavia.

Navrhovaná novela zároveň diskriminuje aj mužov: Keďže zápis dieťaťa do matriky by mal závisieť výlučne od gynekologickej prehliadky ženy, otec dieťaťa (ktorý má k nemu rovnaké práva a povinnosti ako jeho matka) by nemal nijakú možnosť zapísať ho do matriky, ak by matka prehliadku neabsolvovala.

Navrhovaná právna úprava však masívne porušuje aj práva detí. Na ilustráciu uvádzame ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré by boli navrhovanou úpravou porušené a ktorý je v zmysle čl. 154c Ústavy SR súčasťou právneho poriadku SR. (a teda ani akákoľvek novovznikajúca právna úprava nemôže byť s ním v rozpore). Ak by ženy (legitímne) novelu zákona ignorovali, došlo by k porušeniu viacerých ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa, podľa ktorého „každé dieťa je registrované ihneď po narodení a má od narodenia právo na meno (a) právo na štátnu príslušnosť“. Dohovor má pritom prednosť pred slovenskými zákonmi všade tam, kde zabezpečuje väčší rozsah práv a slobôd.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

Materiál s rezortným číslom KM-OPVA1-2012/005135 je dostupný na
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=5814&docEID=287894&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1&tStamp=20121220145620603

Nádherný príbeh novorodenca očami pôrodnej asistentky pani Anny Kohutovej
alebo "Znovuzrodenie jednej pôrodnej asistentky"

http://www.zenskekruhy.sk/tehulky/porodne-pribehy/item/267-znovuzrodenie-jednej-porodnej-asistentky

Viac informácií nájdete na webe http://www.zenskekruhy.sk

 

 Podporme svojou pozornosťou to dobré, čo v našej zdravotníckej starostlivosti je a snažme sa zamedziť tomu, čo dobré nie je.

 Právo žien na samostatné rozhodovanie
o poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Mimovládne organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Ženské kruhy, predkladajú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z.), ktorý 10.decembra 2013 predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR.
Navrhovaná novela ukladá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí odchod ženy z pôrodnice bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Pripomienku si môžete pozrieť a podporiť najneskôr do 3.januára 2014 na tomto mieste:
http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/276-hp-rozhodovanie-o-zdravotnej-starostlivosti-po-porode

Vybraté z textu hromadnej pripomienky

Navrhovaná právna úprava predstavuje porušovanie práv žien a detí a ako taká je v rozpore s vnútroštátnou antidiskriminačnou legislatívnou, s Ústavou SR, s právom EÚ a s medzinárodnými dohovormi na ochranu ľudských práv a slobôd, ktoré Slovenská republika ratifikovala a ktoré majú v mnohých ohľadoch prednosť pred vnútroštátnou legislatívou.

Každá žena a dieťa má v zmysle platných právnych predpisov právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že si uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.6 Žiaden právny predpis neukladá žene povinnosť po pôrode byť s dieťaťom hospitalizovaná určitý čas v nemocnici (a aj keby jej takúto povinnosť ukladal, bola by v rozpore s ústavným poriadkom SR a medzinárodným právom). Navyše na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas. V zmysle platných právnych predpisov informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie poskytnuté zdravotníckym pracovníkom/čkou zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť, pričom je zároveň povinný informovať okrem iného o povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia zdravotnej starostlivosti.7

Navrhovaná právna úprava prakticky núti ženy byť hospitalizované po pôrode v nemocnici spoločne s novorodencom bez ohľadu na to, či by si to priali alebo nie (v opačnom prípade sa vystavujú riziku, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti túto skutočnosť oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a možným rizikám z toho vyplývajúcich). Takýto zásah do práv žien a ich integrity je v demokratickej spoločnosti oficiálne sa hlásiacej k ochrane ľudských práv neprípustný.

Právo ženy slobodne rozhodovať o okolnostiach pôrodu už judikoval aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu v ním vydanom rozhodnutí v prípade Ternovszky proti Maďarsku zo dňa 14.12.20103, kde zároveň zdôraznil, že „[p]rávo voľby v záležitostiach pôrodu dieťaťa zahŕňa právnu istotu, že táto voľba je zákonná a nie je predmetom sankcií – priamych či nepriamych“4. Európsky súd pre ľudské práva v uvedenom prípade jasne potvrdil, že súkromný život je veľmi široký pojem, ktorý okrem iného zahŕňa aj právo na rešpektovanie rozhodnutia stať alebo nestať sa rodičom – v ktorom je obsiahnuté aj právo zvoliť si okolnosti, za ktorých sa pôrod udeje. Súd osobitne zdôraznil, že toto rozhodnutie je otázkou osobného rozhodnutia matky.5

Okrem vyššie konkretizovaných porušení práv žien predstavuje navrhovaná právna úprava aj porušenie práv detí, ktoré sú hospitalizované spoločne s matkami po pôrode v zdravotníckych zariadeniach. Na základe Dohovoru OSN o právach dieťaťa sa Slovenská republika zaviazala urobiť všetky potrebné opatrenia na to, aby bolo dieťa chránené pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov alebo presvedčenia jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo členov rodiny a sledovať plné uskutočňovanie práva dieťaťa na dosiahnutie najvyššej dosiahnuteľnej úrovne zdravotného stavu a robiť opatrenia potrebné na poskytnutie zodpovedajúcej starostlivosti matkám pred aj po pôrode.16

Navrhovaná právna úprava je v rozpore s všeobecne zaužívanou praxou v zahraničí. Napr. Česká republika v týchto dňoch ruší právnu úpravu o povinnosti pôrodníc hlásiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately odchod žien z pôrodníc pred uplynutím 72 hodín od pôrodu a upravuje pravidlá pre zdravotnícky personál, ako má postupovať v prípade žien, ktoré nechcú zotrvať so svojím zdravým novorodencom v nemocničnom zariadení odporúčaných 72 hodín. Namiesto zastrašovania, volania úradu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo polície budú mať teda lekári/ky povinnosť poučiť ženu o starostlivosti o novorodenca a odporúčaných vyšetreniach, ktoré by malo dieťa absolvovať, a rešpektovať jej rozhodnutie o mieste poskytovanej zdravotnej starostlivosti po pôrode. Ide o jasný signál, že ČR sa chce pridať k časti Európy, kde je možnosť tzv. ambulantného pôrodu a poskytovania zdravotnej starostlivosti po pôrode aj v domácom prostredí štandardom. Ako príklad môžeme ďalej uviesť krajiny ako sú Nórsko, Nemecko alebo Holandsko.

Máme za to, že je povinnosťou štátu, aby namiesto zastrašovania žien a držania ich proti ich vôli po pôrode dieťaťa v nemocnici prijímal opatrenia podporujúce právo ženy rozhodovať sa o okolnostiach narodenia detí, právo na zdravie a zdravotnú starostlivosť tak, aby sa ženám zabezpečila čo najlepšia možnosť voľby. Súčasťou tohto práva by mala byť možnosť absolvovať ambulantný pôrod s následnou zdravotnou starostlivosťou o ženu aj novorodenca v domácom prostredí (hradenou z verejného zdravotného poistenia) – a to nielen počas troch dní, ale počas celého šestonedelia. Okrem toho by štát mal v súvislosti s pôrodom zaviesť aj adekvátne sociálne služby – napr. pomoc s domácnosťou a ďalšími deťmi v prvých týždňoch života dieťaťa (tak, ako je to tiež bežné vo viacerých civilizovaných krajinách – napr. Francúzsku či Kanade).

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

Podporte právo žien na slobodu pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti po pôrode
http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/276-hp-rozhodovanie-o-zdravotnej-starostlivosti-po-porode
 

Hromadnú pripomienku môžete podporiť aj na portáli právnych predpisov (po zaregistrovaní)
 https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=6893&mrEID=345076&langEID=1

 Zo skúseností v praktickom živote
http://cezmin.wz.cz/Nastroje.htm

 KOVBOJKA PO DOMÁCOM PÔRODE

Primár na rodičov zavolal policajtov a v rozpore s právom odmietol vystaviť hlásenie o narodení
„Domáci pôrod nie je trestný čin“, povedali privolaní policajti z kriminálky hneď v úvode. Primár to zobral na vedomie, ale aj tak sme mali pocit, že si hru na vyšetrovanie celkom vychutnával. "Ale vy ste chceli rodiť doma, však?" Opýtal sa, akoby nás chcel z niečoho usvedčiť. "Áno. Chcela som rodiť doma" Odpovedala čerstvá rodička. "A prečo ste hneď po pôrode neprišli?" "Prišli sme na tretí deň, kvôli zápisom. Neprišli sme hneď, lebo na to nebol dôvod a nechcela som byť v nemocnici".

NOVORODENEC AKO OBJEKT?
My sme z viacerých dôvodov neplánovali pôrod v nemocnici. Podstatné pri tom bolo rozhodnutie ženy, ktorá nemocniciam úplne nedôveruje a nechcela dieťa ani seba vystaviť v prvých 4 dňoch klasickým nemocničným prístupom. V rozhodnutí rodiť doma som ju z viacerých dôvodov podporil a zabezpečili sme si prítomnosť našej známej, ktorá má skúsenosti. Chlapec sa narodil doma na vrchoch v piatok, v poriadku bolo dieťa i matka a v pondelok sme ho šli zapísať. Ku kokavskej detskej lekárke, ktorá už videla nejedno vrchárske dieťa narodené doma. Tá však bola práve v nemocnici ako nemocná, sestrička nás poslala ku detskej lekárke v okresnom meste Poltár. Dr. Gasperová nás priala s meravou tvárou a výčitkou, ako sme mohli rodiť doma (po telefonáte z predchádzajúcej ambulancie nás očakávala). Odmietla nám vystaviť hlásenie o narodení dieťaťa. Detské potničky vo svojej správe označila za „rozsiahlu infekciu“ a hneď nás poslala do nemocnice v Lučenci. Tam prítomné lekárky žiadnu „rozsiahlu infekciu“ nevideli, čo potvrdili v lekárskej správe, podľa ktorej je dieťa zdravé a má len drobné postulky (bežné potničky). Mierna kojenecká žltačka, ktorú má väčšina novorodencov (ide o prirodzený krvný pochod) však mala byť dôvodom na hospitalizáciu a krvné vyšetrenia. Keďže sme o bilirubíne niečo vedeli a naši známi lekári nám potvrdili, že hospitalizácia je v tomto prípade nepatričná, súhlasili sme len s okamžitým vyšetrením a odmietli sme opustiť novorodenca. Prebehlo to však trochu strhujúcejšie. Žena vybehla z ambulancie, že si ho tu chcú nechať. Nabehol som dnu s tým, že tam dieťa nenecháme a že podpíšeme reverz. Chlapec v tej chvíli už ležal holý v železnej postieľke a cez neho bola prehodená plachta s číslom, bol v miestnosti, kde v podobných postieľkach už plakali iné deti . Podľa lekárky, ktorá nás tam poslala, sme mali ísť len na vyšetrenie, ale keďže ho žene odobrali bez opýtania, či s tým súhlasí, v prvej chvíli sme mali pocit, že sme niekde v Rumunsku za Čeaučeska. Aj keď v niektorých nemocniciach už dnes robia vyšetrenia na hladinu bilirubínu bez odberu krvi, nám to šli skúmať odberom krvi zo žily (chlapec nemal ešte celé tri dni). Po dvoch minútach neúspešných pokusov o napíchnutie žily (chlapec jačal) sme pokusy o odber zastavili. Prítomné lekárky priznali, že nažltkavý odtieň je naozaj iba mierny, keď v tom vtrhol primár ... a začal vykrikovať nad malým, že dieťa bude v nemocnici a dajú mu infúziu (!), pričom sa na dieťa ani len nepozrel. Pôsobil pritom mierne povedané veľmi nevyrovnane až nelekársky. Nedali sme sa vyprovokovať a oznámili, že podpíšeme odmietnutie hospitalizácie. Dali nám podpísať prehlásenie o tom, že odmietame základné vyšetrenia, i keď základné vyšetrenia sme v zásade neodmietali. Primár nám aj tu, na detskej klinike, odmietol dať hlásenie o narodení dieťaťa.
Oznámili nám, že by nám to hlásenie mohli dať v pôrodnici.

VYVRCHOLENIE KOVBOJKY V PÔRODNICI
V pôrodnici nás prijal primár Dr. Peter Bielik. Na dieťa sa nepozeral a rovno zavolal na nás policajtov, ktorí nás „vypočúvali“. Opýtal som sa, že keďže sami povedali, že domáci pôrod nie je trestný čin, prečo nás teda „vypočúvajú“. Odpovedali v tom duchu, že keďže ich privolal lekár, robia si svoju prácu. Dr. Bielik nás prekvapoval ďalej. Oznámil, že čo ak to nie je naše dieťa. Keďže žena mala ukážkovo vyplnenú tehotenskú knižku a pri pôrode sme mali tretieho človeka, vyzeralo to ako zbytočná urážka. Jeden z policajtov nám priateľsky povedal, že nás videl pred pár dňami nakupovať, pani bola tehotná a teraz nie je, takže je jasné, že porodila. Žena navrhla primárovi pôrodnice, nech ju teda prehliadne, čo odmietol. Vzápätí položil otázku, že čo ak napriek tehotenskej knižke dieťa nie naše. To sa mi už zdalo priveľa, ale odpovedal som lekárovi, že z vlasu sa dá podľa DNA zistiť, či to tak je (detektív Babôčka by sa divil). Na to nás ešte Dr. Bielik osviežil otázkou, že čo ak sa vôbec nenarodil vtedy, keď hovoríme, ale čo ak sa narodil inokedy. Zdalo sa, že týmto prekvapil, alebo inak zaujal už aj policajtov. Oznámil som primárovi, že keďže má chlapec pupočnú šnúru a tri kilá a jeho matka je po pôrode s tehotenskou knižkou pred sebou, je snáď jasné, že chlapec je novorodenec. „No ale mohol sa narodiť aj v iný deň, a nie v piatok“. V tej chvíli som sa vážne zamyslel, či sme podozriví ešte aj zo zavádzania majstrov horoskopu. Dostali sme aj otázku – a čo keby sa pri domácom pôrode niečo stalo? Začal som odpovedať príbehmi našich známych, že čo sa im stalo pri nemocničných pôrodoch, no primár vetu prerušil slovami: „Tento rozhovor sa neuberá správnym smerom“. Pochopili sme, že sme tu v akejsi neoficiálnej polohe nezmyselne obžalovaných, (aj keď je dieťa a žena zdravá, až doteraz spokojná a šťastná, dokonca nenarezaná a nezošitá) pričom opačný smer spochybnenia by nebol vítaný. Primár nám opätovne oznámil, že hlásenie o narodení dieťaťa nám nenapíše, lebo podľa neho sa malo narodiť v pôrodnici a nie doma. Na poznámku, že tu už viacero ľudí na vrchoch rodilo doma a boli im vypísané správy o narodení novorodenca. Dr. Bielik odvetil: „No to som tu ešte nebol ja“.

„HĽADAJTE SI PRÁVNIKA“
V tej chvíli to začalo vyzerať, že bez hlásenia o narodení dieťaťa nám chlapca nezapíšu do matriky. No to by znamenalo, že by nebol občanom. Správanie niektorých lučeneckých lekárov nám pripadalo ako šikanovanie a pomsta za domáci pôrod. Prežili sme s trojdňovým novorodencom na začiatku šestonedieľky sparný deň plný nepriateľského správania tých, ktorých platíme zo svojich peňazí. A oni sa k nám správali ako k podriadeným, akoby oni platili nás. A ako k vyvrheľom. Pritom poznáme viacerých lekárov, ktorí ich správanie a hlavne privolanie polície prudko odsúdili. Lenže tí boli v tej chvíli v iných mestách.
Na matrike je milá pracovníčka pani Lásková. Tá zavolala najprv na ministerstvo vnútra a potom telefonicky hovorila s primárom Bielikom. Citovala mu právnu normu, ktoré poskytlo ministerstvo a podľa ktorej boli všetci lekári, ktorých sme navštívili, povinní nám vystaviť Hlásenie o narodení dieťaťa. „Doktor Bielik bol nevrlý. Arogantne mi povedal, že nám žiadne hlásenie nevystaví a že si môžeme zháňať právnika, a potom mi zložil telefón“, povedala nám pani Lásková z matriky. Niektorý z tých lekárov na nás vzápätí poslal „sociálku“. Pracovníčky úradu sociálnej starostlivosti boli milé, usúdili, že dieťa je veľmi pekné, vyzerá dobre a že ani keby bývalo na salaši, nebol by dôvod zobrať ho od rodičov, ktorí sa oňho starajú (lebo v Muránskej Zdychave ich poslali na salaš). Takže po výjazde na matriku (bývame v horách, nie v susednej ulici) nás čakal další výjazd – do Brezna. Tam primár pôrodnice nám vystavil potrebný doklad, aby náš syn bol občanom (keby nie, šli by sme bývať na Sibír?). V prvom týždni šestonedieľky sme boli nútení s novorodencom precestovať tri dni. Potničky sa mu rýchle stratili a málo badateľný nažltkavý odtieň sa mu stratil po jedinom nahriatí slnkom cez sklo (bežný a najjednoduchší postup). V zápätí sme boli pre istotu na dvoch kontrolách, v dvoch rôznych mestách, ktoré potvrdili, že je všetko v poriadku.

NIEKTORÍ LEKÁRI SA POVAŽUJÚ ZA ...
Jedna vec však v poriadku nie je. Že sme natrafili na nepriateľský prístup zo strany tých, ktorý by nám mali byť nápomocní. Ale možnože je to tak dobré. Podávame o tom svedectvo a vyzývame tých, ktorí môžu pôsobiť smerom k zlepšenie stavu, aby tak urobili. Keď sme sa v sparný deň tej „kovbojky“ zastavili na nápoj v kokavskej cukrárni, pani Bielčiková (žena známeho fujaristu) tomu rozumela a tešila sa: „Ako sa volá? Rodan, to znamená doma narodený, však? Aj ja som rodila doma, nechcela som rodiť v nemocnici“ a dve ďalšie tam prítomné ženy nadšene popisovali domáce pôrody zo svojich rodín. V dedine sme ešte stretli Eriku, pôvodom Belgičanku, ktorá povedala, že u nich väčšina žien rodí zväčša s odbornou asistenciou doma a že do nemocnice idú rodiť, len keď je nejaké podozrenie z nemoci.
Aj domáci pôrod aj nemocničný pôrod majú svoje výhody a riziká. Čo je dobré pre jedného, nemusí byť pre druhého. Súčasný právny stav domáci pôrod nekriminalizuje, prirodzenosť v tomto smere kriminalizujú len niektorí lekári, pričom sami môžu jednať takto protiprávne. Viac sa dočítate na stránke: 
http://www.ved.sk/RC.kovbojka.htm
 

Zdroj: ICM & FIGO media release, 8. 3. 2012
Najrelevantnejšie články Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré by boli prijatím novely zákona o matrikách porušené: čl. 2 – zákaz diskriminácie dieťaťa o. i. aj v súvislosti s diskrimináciou, resp. postavením a presvedčením jeho rodičov, čl. 3 – povinnosť štátu pri akejkoľvek činnosti v prvom rade zohľadňovať záujem dieťaťa a zabezpečiť dieťaťu takú ochranu a starostlivosť, aká je nevyhnutná pre jeho blaho, pričom štát berie ohľad na práva a povinnosti jeho rodičov a robí pre to všetky potrebné zákonodarné a správne opatrenia, čl. 4 – povinnosť štátu urobiť všetky zákonodarné, správne a iné opatrenia na vykonávanie práv uznaných týmto dohovorom, čl. 7 – právo dieťaťa na registráciu ihneď po narodení, na meno a na štátnu príslušnosť, čl. 16 – právo dieťaťa nebyť vystavené zasahovaniu do svojho súkromného života a rodiny, čl. 18 – spoločná zodpovednosť rodičov za výchovu a vývoj dieťaťa, čl. 24 – právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne zdravotného stavu, vrátane zodpovedajúcej starostlivosti matkám pred a po pôrode, čl. 26 – právo dieťaťa na výhody sociálneho zabezpečenia a čl. 27 – právo dieťaťa na životnú úroveň nevyhnutnú pre jeho telesný, duševný, duchovný, mravný a sociálny rozvoj, zahŕňajúce povinnosť štátu robiť potrebné opatrenia pre poskytovanie pomoci rodičom.

Diskriminačné body z novely zákona o matrikách vypustené

UZNESENIE
Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č....
z 27. februára 2013
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

číslo:
predkladateľ/ka: predsedníčka výboru pre rodovú rovnosť

Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

A. podporuje prijaté uznesenie č. 37 Výboru pre rodovú rovnosť z 28. januára 2013 o rozpore bodov 11 a 12 navrhovanej
novely zákona o matrikách s medzinárodnými dohovormi (najmä s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, s
Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a s Dohovorom o právach dieťaťa), Ústavou SR a zákonmi SR, a to z
pohľadu práv žien, práv detí a práv otcov čerstvo narodených detí.
B. víta rozhodnutie MV SR vypustiť body 11 a 12 z tohto návrhu zákona, ktoré je výsledkom pripomienkového konania,
C. odporúča
C.1 Ministerstvu zdravotníctva SR, aby komplexne a v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi regulovalo právo žien na domáci pôrod, a to za aktívnej účasti všetkých zainteresovaných strán – vrátane odborníkov a odborníčok z praxe a občianskej verejnosti.
C.2 Ministerstvu vnútra SR a Ministerstvu zdravotníctva SR, aby v rámci regulácie práva na domáci pôrod v zmysle bodu C)
upravili v prípade detí narodených mimo zdravotníckeho zariadenia spôsob zápisu do matriky.

http://www.zenskekruhy.sk/component/k2/item/225-diskriminacne-body-z-novely-zakona-o-matrikach-vypustene
http://odz.sk/zeny-musia-mat-realne-pravo-rozhodovat-sa-o-okolnostiach-porodu
 

 


Odkazy
Poradňa pre občianske a ľudské práva http://poradna-prava.sk/?cat=3
Poradňa pre občianske a ľudské práva
http://www.poradna-prava.sk
O právu žen v ČR rodit doma s asistentkou bude jednat Štrasburk

Občan, demokracia a zodpovednosť http://odz.sk
Ženské kruhy http://www.zenskekruhy.sk

Porodila mŕtve dieťa, teraz ju súdia
 
Tam, kde aj vlci vyjú...
"Tehotný muž" Thomas Beatie porodil druhé dieťa
Fatálne chyby pôrodníc! Ako predísť zámene bábätiek?
V mestečku vystavili sochu nahej tehotnej ženy: Ľudia sú v šoku!
Čo ženy nevedia - Každá trauma, ktorú dieťa prežije v pôrodnici, ovplyvňuje jeho psychický aj fyzický vývoj po celý jeho život
 


Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.euweb.cz
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org


 
Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 

Seniorka - Právo žien
 

 

(9.2.2014 došlo e-mailom...)

Milé ženy, milí muži!

Pekný deň,
ďakujeme za Vašu podporu hromadnej pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, v ktorej namietame, že jedno z ustanovení obmedzuje právo žien slobodne sa rozhodovať o odchode z pôrodnice. To je o. i. porušením medzinárodných právnych záväzkov SR, ústavy a ďalších zákonov SR.
S radosťou Vám môžeme oznámiť, že aj Vy ste prispeli k tomu, že pri celkovej podpore 1384 ľudí (ku dňu podania - 3. 1. 2014) sa pri novelizácii tohto zákona muselo ministerstvo zdravotníctva našou hromadnou pripomienkou zaoberať. Keďže v rámci vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania ju ministerstvo neakceptovalo, naše zástupkyne sa 21. 1. zúčastnili na tzv. rozporovom konaní, teda na jej osobnom prerokovaní. Okrem kompetentných z ministerstva zdravotníctva boli prítomné aj zástupkyne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Rokovanie bolo dosť tvrdé. Žiaľ, napriek nášmu úsiliu ministerstva neboli ochotné sporné ustanovenie vypustiť, hoci nemali relevantne protiargumenty. Novela tak ide do vlády s pretrvávajúcim rozporom. Uvidíme, ako tento rozpor vláda vyrieši.
Viac informácii k hromadnej pripomienke a k rozporovému konaniu nájdete v tlačových správach našich organizácií Ženské kruhy, Občan, demokracia a zodpovednosť a Poradňa pre občianske a ľudské práva. Informácie o celej veci už vďaka nám priniesli aj niektoré média, napr. tlačové agentúry SITA a TASR, Slovenský rozhlas či televízia Joj. V medializácii aj v tlaku na verejnú správu, aby zabezpečila, že ženy v pôrodnici nebudú diskriminované, budeme naďalej pokračovať. Budeme pritom veľmi rady, keď nás aj naďalej budete podporovať v týchto dôležitých aktivitách.
Aktuálne informácie o tejto aj iných veciach (vrátané kontaktov na nás) nájdete na našich webových stránkach:
www.zenskekruhy.sk, www.odz.sk  a www.poradna-prava.sk .

Ministerka zdravotníctva v súčasnosti stiahla zákon z rokovania vlády, ale predpokladáme, že v najbližších týždňoch bude znova predložený. O vývoji Vás budeme informovať.

Ešte raz Vám ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
S pozdravom,
Zuzka Krišková
www.zenskekruhy.sk , www.facebook.com/Zenskekruhy.OZ

...aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien v tehotenstve a pri pôrode boli samozrejmosťou.

Ak chcete podporiť občianske združenie Ženské kruhy a jeho aktivity, budeme Vám vďačné za Váš príspevok na účet: 2980310758/0200 vo VUB a.s. Do správy pre prijímateľa napíšte, prosím, "dar".
Ing. Ľubica Trubíniová, mediálna manažérka ODZ
trubiniova@odz.sk
Občan, demokracia a zodpovednosť, Ul. 29. augusta 38, 811 09 Bratislava, tel./fax 02-5292 0426, 5292 5568

www.odz.sk
www.facebook.com/pages/Občan-demokracia-a-zodpovednost/220437893592 
www.diskriminacia.sk

 

Prerokovanie hromadnej pripomienky MVO
na ministerstve zdravotníctva sa skončilo rozporom

Stanovisko mimovládnych organizácií (MVO) Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Ženské kruhy v rámci hromadnej pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti [1]naďalej ostáva v rozpore s návrhom ministerstva zdravotníctva. To je výsledok rozporového konania z 21. januára. MVO navrhujú vypustiť z novely ustanovenie, ktoré ukladá pôrodnici povinnosť bezodkladne oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opustenie zdravotníckeho zaradenia matkou po pôrode (s dieťaťom či bez neho) bez súhlasu pôrodnice. MVO tiež navrhujú vypracovať podrobnejší predpis (vyhlášku, metodický pokyn a pod.), ktorý by jasne inštruoval zdravotnícke zariadenia, ako majú postupovať a komunikovať so ženami, ktoré chcú opustiť pôrodnicu na vlastnú žiadosť.

Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania bude o definitívnej podobe návrhu zákona rozhodovať vláda. MVO preto apelujú na členov vlády a jej predsedu Roberta Fica, aby novelu v znení navrhovanom ministerstvom zdravotníctva neschválili. „Veríme, že vláda posúdi rozpor, ktorý vznikol v súvislosti so snahou ministerstva zdravotníctva obmedziť právo žien slobodne sa rozhodovať o odchode z pôrodnice, so všetkou vážnosťou a s prihliadnutím na medzinárodné a ústavné záväzky v oblasti ľudských práv“, hovorí Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva.

„Ženy majú neodňateľné právo samy sa slobodne rozhodnúť, kedy z pôrodnice odídu aj so svojím dieťaťom. Neexistuje žiaden právny predpis, ktorý by určoval dĺžku ich pobytu či pobytu ich dieťaťa v pôrodnici. Nemôže im to nariadiť ani lekár či lekárka – pôrodnica nie je väzenie,“ dopĺňa Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Zástupca a zástupkyne ministerstva zdravotníctva (MZ SR) a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR) na rozporovom konaní navrhli úpravu uvedeného ustanovenia, podľa ktorej by sa oznamovacia povinnosť pôrodnice nevzťahovala na opustenie nemocnice na tzv. reverz – teda na vlastnú žiadosť ženy [2] (podanú aj v mene narodeného dieťaťa).

Takáto úprava však problém v skutočnosti vôbec nerieši. „Zákonná ochrana práv a legitímnych záujmov ľudí má byť reálna a nie iluzórna. V praxi odchod na reverz až príliš často nefunguje. Z každodenného kontaktu so ženami poznáme mnohé prípady, keď žena o svojom želaní odísť informovala lekára alebo lekárku, tí však jej vôľu buď ignorovali, alebo jej podali nesprávnu informáciu o tom, že ona síce odísť môže, ale dieťa musí ostať. Výnimkou nie sú ani hrozby o sociálke, polícii či privolanie psychiatra. Žene tak neostáva nič iné, ako sa nedobrovoľne podriadiť a v nemocnici zostať, alebo odísť bez dokladu o tom, že odchádza na vlastnú žiadosť,“ uvádza Zuzana Krišková zo združenia Ženské kruhy.

Rozporové konanie jasne odhalilo, že slovenské zdravotníctvo zatiaľ problematiku postavenia žien v pôrodniciach a starostlivosti o ne či už počas pôrodu alebo bezprostredne po ňom vlastne do hĺbky nereflektuje – ani na úrovni riadiacich zložiek, ani v praxi v zdravotníckych zariadeniach. Kompetentní vyhlasujú, že ženy môžu svoje práva v plnom rozsahu realizovať a nikto ich v pôrodnici násilím nedrží, avšak v realite ženy zažívajú pravý opak.

„K ženám v pôrodniciach sa zdravotnícky personál stále správa ako k nesvojprávnym. Často rozhoduje o nich a ich deťoch bez akejkoľvek rovnocennej a rešpektujúcej komunikácie s nimi. V situácii, keď je žena tesne po pôrode fyzicky aj emocionálne vyčerpaná a mimoriadne zraniteľná, sa tomuto správaniu môže len ťažko brániť. Je načase prestať tieto praktiky akceptovať,“ konštatuje Krišková.

Dôvod predloženia novely v oficiálnej dôvodovej správe nie je uvedený. Ani na rozporovom konaní ho zástupca a zástupkyne ministerstiev nevedeli presvedčivo vysvetliť. „Argumentácia ministerstiev je zmätočná a nelogická. Ak argumentujú potrebou ochrany zdravia žien a detí aj proti ich vôli, potom to nie je v súlade s rozhodnutím ministerstva zdravotníctva neaplikovať novú právnu úpravu na odchody z pôrodnice na reverz. Ak ministerstvá argumentujú ochranou detí, ktoré matky nechajú v pôrodnici a viac sa po ne nevrátia, potom je otázne, prečo sa má nová právna úprava vzťahovať aj na situácie, kedy žena odchádza z pôrodnice s dieťaťom alebo sa po dieťa vráti. Ak chce štát takýmto závažným spôsobom obmedzovať práva žien, musí mať na to jasný a legitímny dôvod a musí ho vedieť verejnosti presvedčivo vysvetliť,“ hovorí Debrecéniová.

„Novela navyše nijako nereflektuje ani dôvody, pre ktoré sa ženy rozhodujú z pôrodnice odísť, napríklad ak sa žena potrebuje starať o ďalšie deti doma, pociťuje výrazné nepohodlie v nemocničnom prostredí, zažíva časté nerešpektujúce a ignorujúce správanie personálu či nemôže byť v nepretržitom kontakte s novorodencom ona alebo jej najbližšia rodina. V prípade rómskych žien sa mnohé z týchto dôvodov ešte znásobujú a často vyúsťujú do vytvárania nepriateľského prostredia a celkovo diskriminácie. V takejto situácii nie je ohlasovanie žien, ktoré z pôrodnice legitímne odchádzajú, ich ochranou, ale ďalším trestom pre ne aj ich deti,“ zdôrazňuje Durbáková.

MVO pripomínajú, že aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu potvrdil, že ženy majú právo slobodne sa rozhodovať o okolnostiach pôrodu, štáty musia toto právo reálne garantovať a nesmú mu vytvárať priame ani nepriame bariéry. To, kde bude žena tráviť čas bezprostredne po pôrode, je nepochybne okolnosťou pôrodu a hrozba nahlásenia štátnemu orgánu je jednoznačnou bariérou pre slobodné rozhodovanie sa o tejto okolnosti.

Podobnú bariéru a zároveň porušenie práv žien a detí predstavuje aj v súčasnosti platná právna úprava o príspevku pri narodení dieťaťa, ktorého vyplatenie je podmienené o. i. tým, že žena neopustí pôrodnicu bez súhlasu ošetrujúceho lekára, resp. zdravotníckeho zariadenia. „Takáto právna úprava predstavuje navyše aj formu ekonomickej sankcie za uplatnenie si práva slobodne sa rozhodovať – a má osobitne devastačné dopady na ženy a deti zo sociálne znevýhodnených komunít, najmä rómske ženy a deti,“ uzatvára Debrecéniová.

Pozn.:
[1] § 9 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti:
„Poskytovateľ prepustí osobu z ústavnej starostlivosti
a) po pominutí dôvodov ústavnej starostlivosti,
b) pri jej preložení k inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti alebo
c) na jej vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť jej zákonného zástupcu, ak napriek náležitému poučeniu odmieta ústavnú starostlivosť, ak nejde o ústavnú starostlivosť uloženú súdom alebo o ústavnú starostlivosť, o ktorej zákonnosti rozhoduje súd.“
[2] Paternalistický štát núti ženy ostávať v pôrodnici, aj keď nechcú, tlačová správa z 13. 1. 2014

 Originál textu a ďalšie informácie nájdete na odkaze: http://www.zenskekruhy.sk/nase-aktivity/zenske-kruhy-v-mediach/item/288-porodnica-nie-je-vazenie

Paternalistický štát núti ženy ostávať v pôrodnici, aj keď nechcú
13/01/2014 | Kampane, Tipy redakcie, Tlačové správy, Top

ODZ-POĽP-ŽK
MVO podali hromadnú pripomienku k novele zákona z dielne ministerstva zdravotníctva

Zástupkyne mimovládnych organizácií (MVO) Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Ženské kruhy podali ministerstvu zdravotníctva hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V termíne ukončenia medzirezortného pripomienkového konania ju podporilo ďalších 6 občianskych združení a 1384 osôb z radov širokej verejnosti. Podporné podpisy stále pribúdajú.

Novela zákona ukladá poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, teda pôrodnici, povinnosť bezodkladne oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opustenie zdravotníckeho zaradenia matkou po pôrode (s dieťaťom či bez neho) bez súhlasu poskytovateľa, ak nejde o ženu, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. MVO žiadajú toto ustanovenie vypustiť. Ministerstvo zdravotníctva nateraz pripomienku MVO neakceptovalo. Tento týždeň sa k nej má uskutočniť rozporové konanie.

MVO v pripomienke namietajú, že navrhovaná právna úprava prakticky núti ženy (spoločne s novorodencom) byť hospitalizované po pôrode v nemocnici bez ohľadu na to, či si to prajú alebo nie. V opačnom prípade sa vystavujú riziku, že pôrodnica túto skutočnosť oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a z toho vyplývajúcim ďalším možným rizikám. Navrhovaná právna úprava tak porušuje práva žien a detí a je v rozpore s vnútroštátnou antidiskriminačnou legislatívnou, s Ústavou SR, s právom EÚ a s medzinárodnými dohovormi na ochranu ľudských práv a slobôd. Odporuje taktiež odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie.

„Toto ustanovenie predstavuje porušenie práva všetkých žien na súkromie a na ochranu ich fyzickej a duševnej integrity, pretože im bráni slobodne sa rozhodovať o svojom vlastnom tele. Každá žena má právo slobodne sa rozhodovať o okolnostiach pôrodu a o zdravotnej starostlivosti, ktorá jej bude poskytnutá pri pôrode alebo po ňom,“ hovorí Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Do toho patrí i právo na opustenie zdravotníckeho zariadenia so zdravým novorodencom.

Zabezpečenie primeranej zdravotnej starostlivosti žene a dieťaťu aj mimo nemocnice – ak o to prejaví záujem – je nielen právom žien a detí, ale zároveň aj povinnosťou štátu. V mnohých civilizovaných krajinách bežne poskytujú (po)pôrodnú zdravotnú starostlivosť pôrodné asistentky, pediatri/pediatričky a pod. aj v domácom prostredí žien.

„Ak si ženy zvolia popôrodnú starostlivosť v domácom prostredí, táto im má byť poskytnutá nielen niekoľko dní po pôrode, ale počas celého šestonedelia,“ podotýka Zuzana Krišková zo združenia Ženské kruhy. „V minulosti sa na Slovensku o ženy v šestonedelí starali v domácom prostredí terénne ženské sestry. Aj keď dnes majú licencované pôrodné asistentky kompetencie túto starostlivosť poskytovať, zdravotné poisťovne ju štandardne nepreplácajú, a preto je v súčasnosti pre ženy prakticky nedostupná,“ zdôrazňuje ďalej Krišková.

Zákonodarca sa zrejme navrhovanou právnou úpravou cielene usiluje postihnúť najmä rómske ženy, pretože, ako je verejnosti známe, práve mnohé z nich vo zvýšenej miere odchádzajú z pôrodníc na východe Slovenska.

„Namiesto toho, aby zákonodarca riešil príčiny, pre ktoré niektoré rómske ženy odchádzajú po pôrode predčasne z nemocnice, snaží sa ich navrhovanou právnou úpravou sankcionovať. V rámci našej práce sa pritom často stretávame s príbehmi rómskych žien, ktoré odchádzajú z nemocníc práve pre vyšší výskyt verbálnych útokov a ponižovania zo strany zdravotníckeho personálu. Ak aj niektoré z nich prejavia záujem o predčasný odchod z nemocnice aj s dieťaťom, zdravotnícky personál im to neumožní, alebo ich nesprávne informuje, že môžu odísť, ale dieťa musia nechať niekoľko prvých dní v pôrodnici. Drvivá väčšina rómskych žien sa však po dieťa vráti a poskytuje mu naďalej starostlivosť v rodine,“ hovorí Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva.

Navrhovaná právna úprava je tiež v rozpore so všeobecne zaužívanou praxou v zahraničí. V krajinách ako Belgicko, Nemecko či Holandsko je bežným štandardom možnosť tzv. ambulantného pôrodu a poskytovania následnej zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí. Povinnosť pôrodníc hlásiť skorší odchod žien z nemocnice orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ruší v týchto dňoch aj Česká republika. Súčasne upravuje pravidlá pre zdravotnícky personál, ktorý bude povinný ženu poučiť a rešpektovať jej rozhodnutie odísť z pôrodnice skôr.

Hromadná pripomienka je zverejnená aj na:
http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/276-hp-rozhodovanie-o-zdravotnej-starostlivosti-po-porode
http://odz.sk/hromadna-pripomienka-podporte-pravo-zien-slobodne-sa-rozhodnut-o-zdravotnej-starostlivosti-po-porode
http://diskriminacia.sk/podporte-hromadnu-pripomienku-dajte-zenam-moznost-slobodne-si-zvolit-okolnosti-porodu
https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=6893&mrEID=345076&langEID=1

Občan, demokracia a zodpovednosť je ľudskoprávna mimovládna organizácia s vyše 20-ročnými skúsenosťami, ktorá presadzuje hodnoty spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a nediskriminácie. Osobitne sa venuje ľudským právam žien, a to najmä ich právu na rovné zaobchádzanie v pracovnoprávnych vzťahoch a reprodukčným právam. V oblastiach svojej pôsobnosti sa okrem iného venuje občianskej advokácii, vzdelávaniu, publikačnej činnosti a strategickému vedeniu súdnych sporov. Viac informácií

Poradňa pre občianske a ľudské práva je mimovládna organizácia, ktorá sa od roku 2001 venuje ochrane ľudských práv a slobôd so zameraním na ochranu práv menšín a ochranu pred diskrimináciou. Zvláštnu pozornosť v rámci svojich aktivít venuje presadzovaniu práv rómskych žien. Na Slovensku Poradňa rozvíja metódu strategického vedenia súdnych sporov (strategickej litigácie) v prípadoch diskriminácie a uskutočňuje vzdelávacie a advokačné aktivity. Viac informácií.

Ženské kruhy sú mimovládnou organizáciou, ktorá si kladie za cieľ prinášať komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo, ako na prirodzenú a dôležitú súčasť života ženy. Vychádzajúc z presvedčenia, že toto obdobie by malo byť prežité, pokiaľ je to možné, pozitívne a bez pocitu straty kontroly nad vlastným telom. Snaží sa informovať ženy o prirodzenom pôrode, zvyšovať ich právne povedomie v súvislosti s ľudskými, rodičovskými a pacientskými právami žien. Hlavným cieľom združenia je dosiahnuť, aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien v tehotenstve a pri pôrode boli samozrejmosťou. Viac informácií.
Ďalšie informácie:
Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. (Občan, demokracia a zodpovednosť) –
debreceniova@odz.sk
Mgr. Vanda Durbáková (Poradňa pre občianske a ľudské práva) –
vanda.durbakova@poradna-prava.sk
Ing. Zuzana Krišková, PhD. (OZ Ženské kruhy) –
zenskekruhy.oz@gmail.com
Originál zdroj:
http://diskriminacia.sk/paternalisticky-stat-nuti-zeny-ostavat-v-porodnici-aj-ked-nechcu

Podporte právo žien zvoliť si okolnosti pôrodu (zákon o matrikách)
TERMÍN: Najneskôr do utorka 15. januára 2013 do 16.00 hod.

Mimovládne organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť a OZ Ženské kruhy predkladajú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o matrikách (zákon č. 154/1994 Z.
z.), ktorý 20.decembra 2012 predložil minister vnútra. Navrhovaná novela ženám podstatne sťažuje domáci pôrod a diskriminuje tak nielen ich, ale aj novonarodené deti a ich otcov. Štát by ňou vlastne trestal ženy za to, že sám dostatočne nezabezpečuje ich právo na slobodné rozhodovanie sa o spôsobe, akým privedú na svet svoje deti. Toto právo pritom ženám zaručujú medzinárodné dohovory, Ústava SR aj ďalšie zákony SR.
Podporte, prosím, hromadnú pripomienku k novele zákona o matrikách.
Naším cieľom je, aby si ženy mohli slobodne zvoliť spôsob pôrodu svojho dieťaťa a aby neboli diskriminované ony, deti ani ich otcovia, keď sa rozhodnú pre domáci pôrod.

AKO PODPORIŤ HROMADNÚ PRIPOMIENKU?
Jednotlivé osoby:
Vyplnením podpisového formulára.
http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/195-podporte-pravo-zien-zvolit-si-okolnosti-porodu#form
Organizácie: Zaslaním stručného podporného e-mailu s názvom organizácie a menom jej štatutára/štatutárky na adresu sekretariat@odz.sk
 .

Hromadnú pripomienku môžete podporiť
aj na portáli právnych predpisov (po zaregistrovaní) https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=5814&mrEID=288805

TERMÍN: Najneskôr do utorka 15. januára 2013 do 16.00 hod.
Ministerstvu vnútra musíme preukázať najmenej 500 podpisov. Budeme ich ďalej zbierať aj po tomto termíne, keďže rokovať s ministerstvom budeme až neskôr.

Návrh Novely zákona https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=5814&docEID=287894&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1&tStamp=20121220145620603

Hromadná pripomienka verejnosti (úplné znenie)

Text hromadnej pripomienky:
Touto hromadnou pripomienkou žiadame vypustiť body 11 a 12 návrhu zákona. Predložená hromadná pripomienka má zásadný charakter.

Stručné odôvodnenie:

V prípade pôrodu dieťaťa mimo pôrodnice je navrhovaná právna úprava v hrubom rozpore s právami žien, detí aj ich otcov. Zároveň je vo vážnom rozpore s mnohými ustanoveniami zákonov SR, Ústavy SR a medzinárodných dohovorov, ktoré sú súčasťou právneho poriadku SR a ktoré majú v mnohých ohľadoch prednosť pred slovenskými zákonmi.

Navrhovaná novela sprísňuje podmienky oznamovania narodenia dieťaťa v prípadoch, keď sa nenarodilo v zdravotníckom zariadení (teda najčastejšie v domácom prostredí) a keď jeho matka hneď po pôrode nevyhľadá lekára. V súčasnosti postačuje pri domácich pôrodoch preukázať totožnosť rodiča a ústne oznámiť narodenie dieťaťa matričnému úradu. Návrh novely však rodičom ukladá povinnosť predložiť správu lekára o ukončení tehotenstva pôrodom. Inak bude narodené dieťa zapísané do matriky až po rozhodnutí súdu o určení materstva (bod 12).
Rozpor so základnými ľudskoprávnymi štandardmi obsiahnutými v zákonoch, ústave a medzinárodných dohovoroch:

Návrh zákona nedáva ženám možnosť slobodne sa rozhodnúť o tom, či bezprostredne po domácom pôrode (na ktorý majú plné právo a ktorý väčšinou prebieha len za prítomnosti pôrodnej asistentky, resp. bez lekára), absolvujú gynekologickú prehliadku. Tú musí vykonať lekár. To je v rozpore s právom žien na súkromie a na ochranu ich fyzickej a duševnej integrity, pretože im bráni slobodne sa rozhodovať o svojom vlastnom tele, a to navyše vo veľmi intímnych súvislostiach.

Nezapísaním dieťaťa do matriky by ženám, ich novonarodeným deťom a celkovo ich rodinám vznikol celý rad problémov: napr. v súvislosti so zdravotným poistením dieťaťa (ktoré by tak nemohlo vzniknúť), nemožnosťou vyplatiť príspevok pri narodení dieťaťa, detskými prídavkami, vyplácaním materského ap. Navrhovaná novela by tak prakticky prinútila ženy absolvovať po domácom pôrode gynekologické prehliadky u lekára bez ohľadu na to, či si to prajú alebo nie. Takýto zásah do práv žien a ich integrity je v demokratickej spoločnosti oficiálne sa hlásiacej k ochrane ľudských práv neprípustný.

Ženy sa často rozhodujú pre domáci pôrod preto, aby ho absolvovali v bezpečí a pohodlí domova a bez medicínskych zásahov, ktoré nechcú. Navrhovaná povinnosť absolvovať gynekologickú prehliadku u lekára hneď po domácom pôrode by ženám prinášala iba zvýšené nepohodlie a komplikácie, takže tieto dôvody by stratili opodstatnenie. Novela by teda bola takisto prekážkou pre uplatňovanie práva žien slobodne sa rozhodovať o tom, kde a za akých okolností porodia svoje dieťa.

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu jasne potvrdil a dokonca aj osobitne zdôraznil, že domáci pôrod je otázkou osobného rozhodnutia matky. Navyše, neopodstatnené nepriaznivé a nedôstojné zaobchádzanie so ženami za okolností, v ktorých sa ocitajú iba ony (t.j. pôrod a veci s ním súvisiace, ktoré bezprostredne a na vlastnej koži muži nezažívajú), samo osebe predstavuje diskrimináciu žien na základe ich pohlavia.

Navrhovaná novela zároveň diskriminuje aj mužov: Keďže zápis dieťaťa do matriky by mal závisieť výlučne od gynekologickej prehliadky ženy, otec dieťaťa (ktorý má k nemu rovnaké práva a povinnosti ako jeho matka) by nemal nijakú možnosť zapísať ho do matriky, ak by matka prehliadku neabsolvovala.

Navrhovaná právna úprava však masívne porušuje aj práva detí. Na ilustráciu uvádzame ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré by boli navrhovanou úpravou porušené a ktorý je v zmysle čl. 154c Ústavy SR súčasťou právneho poriadku SR. (a teda ani akákoľvek novovznikajúca právna úprava nemôže byť s ním v rozpore). Ak by ženy (legitímne) novelu zákona ignorovali, došlo by k porušeniu viacerých ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa, podľa ktorého „každé dieťa je registrované ihneď po narodení a má od narodenia právo na meno (a) právo na štátnu príslušnosť“. Dohovor má pritom prednosť pred slovenskými zákonmi všade tam, kde zabezpečuje väčší rozsah práv a slobôd.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

Materiál s rezortným číslom KM-OPVA1-2012/005135 je dostupný na
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=5814&docEID=287894&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1&tStamp=20121220145620603

Nádherný príbeh novorodenca očami pôrodnej asistentky pani Anny Kohutovej
alebo "Znovuzrodenie jednej pôrodnej asistentky"

http://www.zenskekruhy.sk/tehulky/porodne-pribehy/item/267-znovuzrodenie-jednej-porodnej-asistentky

Viac informácií nájdete na webe http://www.zenskekruhy.sk

 

 Podporme svojou pozornosťou to dobré, čo v našej zdravotníckej starostlivosti je a snažme sa zamedziť tomu, čo dobré nie je.

 Právo žien na samostatné rozhodovanie
o poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Mimovládne organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Ženské kruhy, predkladajú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z.), ktorý 10.decembra 2013 predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR.
Navrhovaná novela ukladá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí odchod ženy z pôrodnice bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Pripomienku si môžete pozrieť a podporiť najneskôr do 3.januára 2014 na tomto mieste:
http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/276-hp-rozhodovanie-o-zdravotnej-starostlivosti-po-porode

Vybraté z textu hromadnej pripomienky

Navrhovaná právna úprava predstavuje porušovanie práv žien a detí a ako taká je v rozpore s vnútroštátnou antidiskriminačnou legislatívnou, s Ústavou SR, s právom EÚ a s medzinárodnými dohovormi na ochranu ľudských práv a slobôd, ktoré Slovenská republika ratifikovala a ktoré majú v mnohých ohľadoch prednosť pred vnútroštátnou legislatívou.

Každá žena a dieťa má v zmysle platných právnych predpisov právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že si uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.6 Žiaden právny predpis neukladá žene povinnosť po pôrode byť s dieťaťom hospitalizovaná určitý čas v nemocnici (a aj keby jej takúto povinnosť ukladal, bola by v rozpore s ústavným poriadkom SR a medzinárodným právom). Navyše na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas. V zmysle platných právnych predpisov informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie poskytnuté zdravotníckym pracovníkom/čkou zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť, pričom je zároveň povinný informovať okrem iného o povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia zdravotnej starostlivosti.7

Navrhovaná právna úprava prakticky núti ženy byť hospitalizované po pôrode v nemocnici spoločne s novorodencom bez ohľadu na to, či by si to priali alebo nie (v opačnom prípade sa vystavujú riziku, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti túto skutočnosť oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a možným rizikám z toho vyplývajúcich). Takýto zásah do práv žien a ich integrity je v demokratickej spoločnosti oficiálne sa hlásiacej k ochrane ľudských práv neprípustný.

Právo ženy slobodne rozhodovať o okolnostiach pôrodu už judikoval aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu v ním vydanom rozhodnutí v prípade Ternovszky proti Maďarsku zo dňa 14.12.20103, kde zároveň zdôraznil, že „[p]rávo voľby v záležitostiach pôrodu dieťaťa zahŕňa právnu istotu, že táto voľba je zákonná a nie je predmetom sankcií – priamych či nepriamych“4. Európsky súd pre ľudské práva v uvedenom prípade jasne potvrdil, že súkromný život je veľmi široký pojem, ktorý okrem iného zahŕňa aj právo na rešpektovanie rozhodnutia stať alebo nestať sa rodičom – v ktorom je obsiahnuté aj právo zvoliť si okolnosti, za ktorých sa pôrod udeje. Súd osobitne zdôraznil, že toto rozhodnutie je otázkou osobného rozhodnutia matky.5

Okrem vyššie konkretizovaných porušení práv žien predstavuje navrhovaná právna úprava aj porušenie práv detí, ktoré sú hospitalizované spoločne s matkami po pôrode v zdravotníckych zariadeniach. Na základe Dohovoru OSN o právach dieťaťa sa Slovenská republika zaviazala urobiť všetky potrebné opatrenia na to, aby bolo dieťa chránené pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov alebo presvedčenia jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo členov rodiny a sledovať plné uskutočňovanie práva dieťaťa na dosiahnutie najvyššej dosiahnuteľnej úrovne zdravotného stavu a robiť opatrenia potrebné na poskytnutie zodpovedajúcej starostlivosti matkám pred aj po pôrode.16

Navrhovaná právna úprava je v rozpore s všeobecne zaužívanou praxou v zahraničí. Napr. Česká republika v týchto dňoch ruší právnu úpravu o povinnosti pôrodníc hlásiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately odchod žien z pôrodníc pred uplynutím 72 hodín od pôrodu a upravuje pravidlá pre zdravotnícky personál, ako má postupovať v prípade žien, ktoré nechcú zotrvať so svojím zdravým novorodencom v nemocničnom zariadení odporúčaných 72 hodín. Namiesto zastrašovania, volania úradu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo polície budú mať teda lekári/ky povinnosť poučiť ženu o starostlivosti o novorodenca a odporúčaných vyšetreniach, ktoré by malo dieťa absolvovať, a rešpektovať jej rozhodnutie o mieste poskytovanej zdravotnej starostlivosti po pôrode. Ide o jasný signál, že ČR sa chce pridať k časti Európy, kde je možnosť tzv. ambulantného pôrodu a poskytovania zdravotnej starostlivosti po pôrode aj v domácom prostredí štandardom. Ako príklad môžeme ďalej uviesť krajiny ako sú Nórsko, Nemecko alebo Holandsko.

Máme za to, že je povinnosťou štátu, aby namiesto zastrašovania žien a držania ich proti ich vôli po pôrode dieťaťa v nemocnici prijímal opatrenia podporujúce právo ženy rozhodovať sa o okolnostiach narodenia detí, právo na zdravie a zdravotnú starostlivosť tak, aby sa ženám zabezpečila čo najlepšia možnosť voľby. Súčasťou tohto práva by mala byť možnosť absolvovať ambulantný pôrod s následnou zdravotnou starostlivosťou o ženu aj novorodenca v domácom prostredí (hradenou z verejného zdravotného poistenia) – a to nielen počas troch dní, ale počas celého šestonedelia. Okrem toho by štát mal v súvislosti s pôrodom zaviesť aj adekvátne sociálne služby – napr. pomoc s domácnosťou a ďalšími deťmi v prvých týždňoch života dieťaťa (tak, ako je to tiež bežné vo viacerých civilizovaných krajinách – napr. Francúzsku či Kanade).

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

Podporte právo žien na slobodu pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti po pôrode
http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/276-hp-rozhodovanie-o-zdravotnej-starostlivosti-po-porode
 

Hromadnú pripomienku môžete podporiť aj na portáli právnych predpisov (po zaregistrovaní)
 https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=6893&mrEID=345076&langEID=1

 Zo skúseností v praktickom živote
http://cezmin.wz.cz/Nastroje.htm

 KOVBOJKA PO DOMÁCOM PÔRODE

Primár na rodičov zavolal policajtov a v rozpore s právom odmietol vystaviť hlásenie o narodení
„Domáci pôrod nie je trestný čin“, povedali privolaní policajti z kriminálky hneď v úvode. Primár to zobral na vedomie, ale aj tak sme mali pocit, že si hru na vyšetrovanie celkom vychutnával. "Ale vy ste chceli rodiť doma, však?" Opýtal sa, akoby nás chcel z niečoho usvedčiť. "Áno. Chcela som rodiť doma" Odpovedala čerstvá rodička. "A prečo ste hneď po pôrode neprišli?" "Prišli sme na tretí deň, kvôli zápisom. Neprišli sme hneď, lebo na to nebol dôvod a nechcela som byť v nemocnici".

NOVORODENEC AKO OBJEKT?
My sme z viacerých dôvodov neplánovali pôrod v nemocnici. Podstatné pri tom bolo rozhodnutie ženy, ktorá nemocniciam úplne nedôveruje a nechcela dieťa ani seba vystaviť v prvých 4 dňoch klasickým nemocničným prístupom. V rozhodnutí rodiť doma som ju z viacerých dôvodov podporil a zabezpečili sme si prítomnosť našej známej, ktorá má skúsenosti. Chlapec sa narodil doma na vrchoch v piatok, v poriadku bolo dieťa i matka a v pondelok sme ho šli zapísať. Ku kokavskej detskej lekárke, ktorá už videla nejedno vrchárske dieťa narodené doma. Tá však bola práve v nemocnici ako nemocná, sestrička nás poslala ku detskej lekárke v okresnom meste Poltár. Dr. Gasperová nás priala s meravou tvárou a výčitkou, ako sme mohli rodiť doma (po telefonáte z predchádzajúcej ambulancie nás očakávala). Odmietla nám vystaviť hlásenie o narodení dieťaťa. Detské potničky vo svojej správe označila za „rozsiahlu infekciu“ a hneď nás poslala do nemocnice v Lučenci. Tam prítomné lekárky žiadnu „rozsiahlu infekciu“ nevideli, čo potvrdili v lekárskej správe, podľa ktorej je dieťa zdravé a má len drobné postulky (bežné potničky). Mierna kojenecká žltačka, ktorú má väčšina novorodencov (ide o prirodzený krvný pochod) však mala byť dôvodom na hospitalizáciu a krvné vyšetrenia. Keďže sme o bilirubíne niečo vedeli a naši známi lekári nám potvrdili, že hospitalizácia je v tomto prípade nepatričná, súhlasili sme len s okamžitým vyšetrením a odmietli sme opustiť novorodenca. Prebehlo to však trochu strhujúcejšie. Žena vybehla z ambulancie, že si ho tu chcú nechať. Nabehol som dnu s tým, že tam dieťa nenecháme a že podpíšeme reverz. Chlapec v tej chvíli už ležal holý v železnej postieľke a cez neho bola prehodená plachta s číslom, bol v miestnosti, kde v podobných postieľkach už plakali iné deti . Podľa lekárky, ktorá nás tam poslala, sme mali ísť len na vyšetrenie, ale keďže ho žene odobrali bez opýtania, či s tým súhlasí, v prvej chvíli sme mali pocit, že sme niekde v Rumunsku za Čeaučeska. Aj keď v niektorých nemocniciach už dnes robia vyšetrenia na hladinu bilirubínu bez odberu krvi, nám to šli skúmať odberom krvi zo žily (chlapec nemal ešte celé tri dni). Po dvoch minútach neúspešných pokusov o napíchnutie žily (chlapec jačal) sme pokusy o odber zastavili. Prítomné lekárky priznali, že nažltkavý odtieň je naozaj iba mierny, keď v tom vtrhol primár ... a začal vykrikovať nad malým, že dieťa bude v nemocnici a dajú mu infúziu (!), pričom sa na dieťa ani len nepozrel. Pôsobil pritom mierne povedané veľmi nevyrovnane až nelekársky. Nedali sme sa vyprovokovať a oznámili, že podpíšeme odmietnutie hospitalizácie. Dali nám podpísať prehlásenie o tom, že odmietame základné vyšetrenia, i keď základné vyšetrenia sme v zásade neodmietali. Primár nám aj tu, na detskej klinike, odmietol dať hlásenie o narodení dieťaťa.
Oznámili nám, že by nám to hlásenie mohli dať v pôrodnici.

VYVRCHOLENIE KOVBOJKY V PÔRODNICI
V pôrodnici nás prijal primár Dr. Peter Bielik. Na dieťa sa nepozeral a rovno zavolal na nás policajtov, ktorí nás „vypočúvali“. Opýtal som sa, že keďže sami povedali, že domáci pôrod nie je trestný čin, prečo nás teda „vypočúvajú“. Odpovedali v tom duchu, že keďže ich privolal lekár, robia si svoju prácu. Dr. Bielik nás prekvapoval ďalej. Oznámil, že čo ak to nie je naše dieťa. Keďže žena mala ukážkovo vyplnenú tehotenskú knižku a pri pôrode sme mali tretieho človeka, vyzeralo to ako zbytočná urážka. Jeden z policajtov nám priateľsky povedal, že nás videl pred pár dňami nakupovať, pani bola tehotná a teraz nie je, takže je jasné, že porodila. Žena navrhla primárovi pôrodnice, nech ju teda prehliadne, čo odmietol. Vzápätí položil otázku, že čo ak napriek tehotenskej knižke dieťa nie naše. To sa mi už zdalo priveľa, ale odpovedal som lekárovi, že z vlasu sa dá podľa DNA zistiť, či to tak je (detektív Babôčka by sa divil). Na to nás ešte Dr. Bielik osviežil otázkou, že čo ak sa vôbec nenarodil vtedy, keď hovoríme, ale čo ak sa narodil inokedy. Zdalo sa, že týmto prekvapil, alebo inak zaujal už aj policajtov. Oznámil som primárovi, že keďže má chlapec pupočnú šnúru a tri kilá a jeho matka je po pôrode s tehotenskou knižkou pred sebou, je snáď jasné, že chlapec je novorodenec. „No ale mohol sa narodiť aj v iný deň, a nie v piatok“. V tej chvíli som sa vážne zamyslel, či sme podozriví ešte aj zo zavádzania majstrov horoskopu. Dostali sme aj otázku – a čo keby sa pri domácom pôrode niečo stalo? Začal som odpovedať príbehmi našich známych, že čo sa im stalo pri nemocničných pôrodoch, no primár vetu prerušil slovami: „Tento rozhovor sa neuberá správnym smerom“. Pochopili sme, že sme tu v akejsi neoficiálnej polohe nezmyselne obžalovaných, (aj keď je dieťa a žena zdravá, až doteraz spokojná a šťastná, dokonca nenarezaná a nezošitá) pričom opačný smer spochybnenia by nebol vítaný. Primár nám opätovne oznámil, že hlásenie o narodení dieťaťa nám nenapíše, lebo podľa neho sa malo narodiť v pôrodnici a nie doma. Na poznámku, že tu už viacero ľudí na vrchoch rodilo doma a boli im vypísané správy o narodení novorodenca. Dr. Bielik odvetil: „No to som tu ešte nebol ja“.

„HĽADAJTE SI PRÁVNIKA“
V tej chvíli to začalo vyzerať, že bez hlásenia o narodení dieťaťa nám chlapca nezapíšu do matriky. No to by znamenalo, že by nebol občanom. Správanie niektorých lučeneckých lekárov nám pripadalo ako šikanovanie a pomsta za domáci pôrod. Prežili sme s trojdňovým novorodencom na začiatku šestonedieľky sparný deň plný nepriateľského správania tých, ktorých platíme zo svojich peňazí. A oni sa k nám správali ako k podriadeným, akoby oni platili nás. A ako k vyvrheľom. Pritom poznáme viacerých lekárov, ktorí ich správanie a hlavne privolanie polície prudko odsúdili. Lenže tí boli v tej chvíli v iných mestách.
Na matrike je milá pracovníčka pani Lásková. Tá zavolala najprv na ministerstvo vnútra a potom telefonicky hovorila s primárom Bielikom. Citovala mu právnu normu, ktoré poskytlo ministerstvo a podľa ktorej boli všetci lekári, ktorých sme navštívili, povinní nám vystaviť Hlásenie o narodení dieťaťa. „Doktor Bielik bol nevrlý. Arogantne mi povedal, že nám žiadne hlásenie nevystaví a že si môžeme zháňať právnika, a potom mi zložil telefón“, povedala nám pani Lásková z matriky. Niektorý z tých lekárov na nás vzápätí poslal „sociálku“. Pracovníčky úradu sociálnej starostlivosti boli milé, usúdili, že dieťa je veľmi pekné, vyzerá dobre a že ani keby bývalo na salaši, nebol by dôvod zobrať ho od rodičov, ktorí sa oňho starajú (lebo v Muránskej Zdychave ich poslali na salaš). Takže po výjazde na matriku (bývame v horách, nie v susednej ulici) nás čakal další výjazd – do Brezna. Tam primár pôrodnice nám vystavil potrebný doklad, aby náš syn bol občanom (keby nie, šli by sme bývať na Sibír?). V prvom týždni šestonedieľky sme boli nútení s novorodencom precestovať tri dni. Potničky sa mu rýchle stratili a málo badateľný nažltkavý odtieň sa mu stratil po jedinom nahriatí slnkom cez sklo (bežný a najjednoduchší postup). V zápätí sme boli pre istotu na dvoch kontrolách, v dvoch rôznych mestách, ktoré potvrdili, že je všetko v poriadku.

NIEKTORÍ LEKÁRI SA POVAŽUJÚ ZA ...
Jedna vec však v poriadku nie je. Že sme natrafili na nepriateľský prístup zo strany tých, ktorý by nám mali byť nápomocní. Ale možnože je to tak dobré. Podávame o tom svedectvo a vyzývame tých, ktorí môžu pôsobiť smerom k zlepšenie stavu, aby tak urobili. Keď sme sa v sparný deň tej „kovbojky“ zastavili na nápoj v kokavskej cukrárni, pani Bielčiková (žena známeho fujaristu) tomu rozumela a tešila sa: „Ako sa volá? Rodan, to znamená doma narodený, však? Aj ja som rodila doma, nechcela som rodiť v nemocnici“ a dve ďalšie tam prítomné ženy nadšene popisovali domáce pôrody zo svojich rodín. V dedine sme ešte stretli Eriku, pôvodom Belgičanku, ktorá povedala, že u nich väčšina žien rodí zväčša s odbornou asistenciou doma a že do nemocnice idú rodiť, len keď je nejaké podozrenie z nemoci.
Aj domáci pôrod aj nemocničný pôrod majú svoje výhody a riziká. Čo je dobré pre jedného, nemusí byť pre druhého. Súčasný právny stav domáci pôrod nekriminalizuje, prirodzenosť v tomto smere kriminalizujú len niektorí lekári, pričom sami môžu jednať takto protiprávne. Viac sa dočítate na stránke: 
http://www.ved.sk/RC.kovbojka.htm
 

Zdroj: ICM & FIGO media release, 8. 3. 2012
Najrelevantnejšie články Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré by boli prijatím novely zákona o matrikách porušené: čl. 2 – zákaz diskriminácie dieťaťa o. i. aj v súvislosti s diskrimináciou, resp. postavením a presvedčením jeho rodičov, čl. 3 – povinnosť štátu pri akejkoľvek činnosti v prvom rade zohľadňovať záujem dieťaťa a zabezpečiť dieťaťu takú ochranu a starostlivosť, aká je nevyhnutná pre jeho blaho, pričom štát berie ohľad na práva a povinnosti jeho rodičov a robí pre to všetky potrebné zákonodarné a správne opatrenia, čl. 4 – povinnosť štátu urobiť všetky zákonodarné, správne a iné opatrenia na vykonávanie práv uznaných týmto dohovorom, čl. 7 – právo dieťaťa na registráciu ihneď po narodení, na meno a na štátnu príslušnosť, čl. 16 – právo dieťaťa nebyť vystavené zasahovaniu do svojho súkromného života a rodiny, čl. 18 – spoločná zodpovednosť rodičov za výchovu a vývoj dieťaťa, čl. 24 – právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne zdravotného stavu, vrátane zodpovedajúcej starostlivosti matkám pred a po pôrode, čl. 26 – právo dieťaťa na výhody sociálneho zabezpečenia a čl. 27 – právo dieťaťa na životnú úroveň nevyhnutnú pre jeho telesný, duševný, duchovný, mravný a sociálny rozvoj, zahŕňajúce povinnosť štátu robiť potrebné opatrenia pre poskytovanie pomoci rodičom.

Diskriminačné body z novely zákona o matrikách vypustené

UZNESENIE
Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č....
z 27. februára 2013
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

číslo:
predkladateľ/ka: predsedníčka výboru pre rodovú rovnosť

Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

A. podporuje prijaté uznesenie č. 37 Výboru pre rodovú rovnosť z 28. januára 2013 o rozpore bodov 11 a 12 navrhovanej
novely zákona o matrikách s medzinárodnými dohovormi (najmä s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, s
Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a s Dohovorom o právach dieťaťa), Ústavou SR a zákonmi SR, a to z
pohľadu práv žien, práv detí a práv otcov čerstvo narodených detí.
B. víta rozhodnutie MV SR vypustiť body 11 a 12 z tohto návrhu zákona, ktoré je výsledkom pripomienkového konania,
C. odporúča
C.1 Ministerstvu zdravotníctva SR, aby komplexne a v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi regulovalo právo žien na domáci pôrod, a to za aktívnej účasti všetkých zainteresovaných strán – vrátane odborníkov a odborníčok z praxe a občianskej verejnosti.
C.2 Ministerstvu vnútra SR a Ministerstvu zdravotníctva SR, aby v rámci regulácie práva na domáci pôrod v zmysle bodu C)
upravili v prípade detí narodených mimo zdravotníckeho zariadenia spôsob zápisu do matriky.

http://www.zenskekruhy.sk/component/k2/item/225-diskriminacne-body-z-novely-zakona-o-matrikach-vypustene
http://odz.sk/zeny-musia-mat-realne-pravo-rozhodovat-sa-o-okolnostiach-porodu
 

 


Odkazy
Poradňa pre občianske a ľudské práva http://poradna-prava.sk/?cat=3
Poradňa pre občianske a ľudské práva
http://www.poradna-prava.sk
O právu žen v ČR rodit doma s asistentkou bude jednat Štrasburk

Občan, demokracia a zodpovednosť http://odz.sk
Ženské kruhy http://www.zenskekruhy.sk

Porodila mŕtve dieťa, teraz ju súdia
 
Tam, kde aj vlci vyjú...
"Tehotný muž" Thomas Beatie porodil druhé dieťa
Fatálne chyby pôrodníc! Ako predísť zámene bábätiek?
V mestečku vystavili sochu nahej tehotnej ženy: Ľudia sú v šoku!
Čo ženy nevedia - Každá trauma, ktorú dieťa prežije v pôrodnici, ovplyvňuje jeho psychický aj fyzický vývoj po celý jeho život
 


Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu


 
Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 

Seniorka - Právo žien
 

 

(9.2.2014 došlo e-mailom...)

Milé ženy, milí muži!

Pekný deň,
ďakujeme za Vašu podporu hromadnej pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, v ktorej namietame, že jedno z ustanovení obmedzuje právo žien slobodne sa rozhodovať o odchode z pôrodnice. To je o. i. porušením medzinárodných právnych záväzkov SR, ústavy a ďalších zákonov SR.
S radosťou Vám môžeme oznámiť, že aj Vy ste prispeli k tomu, že pri celkovej podpore 1384 ľudí (ku dňu podania - 3. 1. 2014) sa pri novelizácii tohto zákona muselo ministerstvo zdravotníctva našou hromadnou pripomienkou zaoberať. Keďže v rámci vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania ju ministerstvo neakceptovalo, naše zástupkyne sa 21. 1. zúčastnili na tzv. rozporovom konaní, teda na jej osobnom prerokovaní. Okrem kompetentných z ministerstva zdravotníctva boli prítomné aj zástupkyne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Rokovanie bolo dosť tvrdé. Žiaľ, napriek nášmu úsiliu ministerstva neboli ochotné sporné ustanovenie vypustiť, hoci nemali relevantne protiargumenty. Novela tak ide do vlády s pretrvávajúcim rozporom. Uvidíme, ako tento rozpor vláda vyrieši.
Viac informácii k hromadnej pripomienke a k rozporovému konaniu nájdete v tlačových správach našich organizácií Ženské kruhy, Občan, demokracia a zodpovednosť a Poradňa pre občianske a ľudské práva. Informácie o celej veci už vďaka nám priniesli aj niektoré média, napr. tlačové agentúry SITA a TASR, Slovenský rozhlas či televízia Joj. V medializácii aj v tlaku na verejnú správu, aby zabezpečila, že ženy v pôrodnici nebudú diskriminované, budeme naďalej pokračovať. Budeme pritom veľmi rady, keď nás aj naďalej budete podporovať v týchto dôležitých aktivitách.
Aktuálne informácie o tejto aj iných veciach (vrátané kontaktov na nás) nájdete na našich webových stránkach:
www.zenskekruhy.sk, www.odz.sk  a www.poradna-prava.sk .

Ministerka zdravotníctva v súčasnosti stiahla zákon z rokovania vlády, ale predpokladáme, že v najbližších týždňoch bude znova predložený. O vývoji Vás budeme informovať.

Ešte raz Vám ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
S pozdravom,
Zuzka Krišková
www.zenskekruhy.sk , www.facebook.com/Zenskekruhy.OZ

...aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien v tehotenstve a pri pôrode boli samozrejmosťou.

Ak chcete podporiť občianske združenie Ženské kruhy a jeho aktivity, budeme Vám vďačné za Váš príspevok na účet: 2980310758/0200 vo VUB a.s. Do správy pre prijímateľa napíšte, prosím, "dar".
Ing. Ľubica Trubíniová, mediálna manažérka ODZ
trubiniova@odz.sk
Občan, demokracia a zodpovednosť, Ul. 29. augusta 38, 811 09 Bratislava, tel./fax 02-5292 0426, 5292 5568

www.odz.sk
www.facebook.com/pages/Občan-demokracia-a-zodpovednost/220437893592 
www.diskriminacia.sk

 

Prerokovanie hromadnej pripomienky MVO
na ministerstve zdravotníctva sa skončilo rozporom

Stanovisko mimovládnych organizácií (MVO) Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Ženské kruhy v rámci hromadnej pripomienky k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti [1]naďalej ostáva v rozpore s návrhom ministerstva zdravotníctva. To je výsledok rozporového konania z 21. januára. MVO navrhujú vypustiť z novely ustanovenie, ktoré ukladá pôrodnici povinnosť bezodkladne oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opustenie zdravotníckeho zaradenia matkou po pôrode (s dieťaťom či bez neho) bez súhlasu pôrodnice. MVO tiež navrhujú vypracovať podrobnejší predpis (vyhlášku, metodický pokyn a pod.), ktorý by jasne inštruoval zdravotnícke zariadenia, ako majú postupovať a komunikovať so ženami, ktoré chcú opustiť pôrodnicu na vlastnú žiadosť.

Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania bude o definitívnej podobe návrhu zákona rozhodovať vláda. MVO preto apelujú na členov vlády a jej predsedu Roberta Fica, aby novelu v znení navrhovanom ministerstvom zdravotníctva neschválili. „Veríme, že vláda posúdi rozpor, ktorý vznikol v súvislosti so snahou ministerstva zdravotníctva obmedziť právo žien slobodne sa rozhodovať o odchode z pôrodnice, so všetkou vážnosťou a s prihliadnutím na medzinárodné a ústavné záväzky v oblasti ľudských práv“, hovorí Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva.

„Ženy majú neodňateľné právo samy sa slobodne rozhodnúť, kedy z pôrodnice odídu aj so svojím dieťaťom. Neexistuje žiaden právny predpis, ktorý by určoval dĺžku ich pobytu či pobytu ich dieťaťa v pôrodnici. Nemôže im to nariadiť ani lekár či lekárka – pôrodnica nie je väzenie,“ dopĺňa Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Zástupca a zástupkyne ministerstva zdravotníctva (MZ SR) a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR) na rozporovom konaní navrhli úpravu uvedeného ustanovenia, podľa ktorej by sa oznamovacia povinnosť pôrodnice nevzťahovala na opustenie nemocnice na tzv. reverz – teda na vlastnú žiadosť ženy [2] (podanú aj v mene narodeného dieťaťa).

Takáto úprava však problém v skutočnosti vôbec nerieši. „Zákonná ochrana práv a legitímnych záujmov ľudí má byť reálna a nie iluzórna. V praxi odchod na reverz až príliš často nefunguje. Z každodenného kontaktu so ženami poznáme mnohé prípady, keď žena o svojom želaní odísť informovala lekára alebo lekárku, tí však jej vôľu buď ignorovali, alebo jej podali nesprávnu informáciu o tom, že ona síce odísť môže, ale dieťa musí ostať. Výnimkou nie sú ani hrozby o sociálke, polícii či privolanie psychiatra. Žene tak neostáva nič iné, ako sa nedobrovoľne podriadiť a v nemocnici zostať, alebo odísť bez dokladu o tom, že odchádza na vlastnú žiadosť,“ uvádza Zuzana Krišková zo združenia Ženské kruhy.

Rozporové konanie jasne odhalilo, že slovenské zdravotníctvo zatiaľ problematiku postavenia žien v pôrodniciach a starostlivosti o ne či už počas pôrodu alebo bezprostredne po ňom vlastne do hĺbky nereflektuje – ani na úrovni riadiacich zložiek, ani v praxi v zdravotníckych zariadeniach. Kompetentní vyhlasujú, že ženy môžu svoje práva v plnom rozsahu realizovať a nikto ich v pôrodnici násilím nedrží, avšak v realite ženy zažívajú pravý opak.

„K ženám v pôrodniciach sa zdravotnícky personál stále správa ako k nesvojprávnym. Často rozhoduje o nich a ich deťoch bez akejkoľvek rovnocennej a rešpektujúcej komunikácie s nimi. V situácii, keď je žena tesne po pôrode fyzicky aj emocionálne vyčerpaná a mimoriadne zraniteľná, sa tomuto správaniu môže len ťažko brániť. Je načase prestať tieto praktiky akceptovať,“ konštatuje Krišková.

Dôvod predloženia novely v oficiálnej dôvodovej správe nie je uvedený. Ani na rozporovom konaní ho zástupca a zástupkyne ministerstiev nevedeli presvedčivo vysvetliť. „Argumentácia ministerstiev je zmätočná a nelogická. Ak argumentujú potrebou ochrany zdravia žien a detí aj proti ich vôli, potom to nie je v súlade s rozhodnutím ministerstva zdravotníctva neaplikovať novú právnu úpravu na odchody z pôrodnice na reverz. Ak ministerstvá argumentujú ochranou detí, ktoré matky nechajú v pôrodnici a viac sa po ne nevrátia, potom je otázne, prečo sa má nová právna úprava vzťahovať aj na situácie, kedy žena odchádza z pôrodnice s dieťaťom alebo sa po dieťa vráti. Ak chce štát takýmto závažným spôsobom obmedzovať práva žien, musí mať na to jasný a legitímny dôvod a musí ho vedieť verejnosti presvedčivo vysvetliť,“ hovorí Debrecéniová.

„Novela navyše nijako nereflektuje ani dôvody, pre ktoré sa ženy rozhodujú z pôrodnice odísť, napríklad ak sa žena potrebuje starať o ďalšie deti doma, pociťuje výrazné nepohodlie v nemocničnom prostredí, zažíva časté nerešpektujúce a ignorujúce správanie personálu či nemôže byť v nepretržitom kontakte s novorodencom ona alebo jej najbližšia rodina. V prípade rómskych žien sa mnohé z týchto dôvodov ešte znásobujú a často vyúsťujú do vytvárania nepriateľského prostredia a celkovo diskriminácie. V takejto situácii nie je ohlasovanie žien, ktoré z pôrodnice legitímne odchádzajú, ich ochranou, ale ďalším trestom pre ne aj ich deti,“ zdôrazňuje Durbáková.

MVO pripomínajú, že aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu potvrdil, že ženy majú právo slobodne sa rozhodovať o okolnostiach pôrodu, štáty musia toto právo reálne garantovať a nesmú mu vytvárať priame ani nepriame bariéry. To, kde bude žena tráviť čas bezprostredne po pôrode, je nepochybne okolnosťou pôrodu a hrozba nahlásenia štátnemu orgánu je jednoznačnou bariérou pre slobodné rozhodovanie sa o tejto okolnosti.

Podobnú bariéru a zároveň porušenie práv žien a detí predstavuje aj v súčasnosti platná právna úprava o príspevku pri narodení dieťaťa, ktorého vyplatenie je podmienené o. i. tým, že žena neopustí pôrodnicu bez súhlasu ošetrujúceho lekára, resp. zdravotníckeho zariadenia. „Takáto právna úprava predstavuje navyše aj formu ekonomickej sankcie za uplatnenie si práva slobodne sa rozhodovať – a má osobitne devastačné dopady na ženy a deti zo sociálne znevýhodnených komunít, najmä rómske ženy a deti,“ uzatvára Debrecéniová.

Pozn.:
[1] § 9 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti:
„Poskytovateľ prepustí osobu z ústavnej starostlivosti
a) po pominutí dôvodov ústavnej starostlivosti,
b) pri jej preložení k inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti alebo
c) na jej vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť jej zákonného zástupcu, ak napriek náležitému poučeniu odmieta ústavnú starostlivosť, ak nejde o ústavnú starostlivosť uloženú súdom alebo o ústavnú starostlivosť, o ktorej zákonnosti rozhoduje súd.“
[2] Paternalistický štát núti ženy ostávať v pôrodnici, aj keď nechcú, tlačová správa z 13. 1. 2014

 Originál textu a ďalšie informácie nájdete na odkaze: http://www.zenskekruhy.sk/nase-aktivity/zenske-kruhy-v-mediach/item/288-porodnica-nie-je-vazenie

Paternalistický štát núti ženy ostávať v pôrodnici, aj keď nechcú
13/01/2014 | Kampane, Tipy redakcie, Tlačové správy, Top

ODZ-POĽP-ŽK
MVO podali hromadnú pripomienku k novele zákona z dielne ministerstva zdravotníctva

Zástupkyne mimovládnych organizácií (MVO) Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Ženské kruhy podali ministerstvu zdravotníctva hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. V termíne ukončenia medzirezortného pripomienkového konania ju podporilo ďalších 6 občianskych združení a 1384 osôb z radov širokej verejnosti. Podporné podpisy stále pribúdajú.

Novela zákona ukladá poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, teda pôrodnici, povinnosť bezodkladne oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opustenie zdravotníckeho zaradenia matkou po pôrode (s dieťaťom či bez neho) bez súhlasu poskytovateľa, ak nejde o ženu, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. MVO žiadajú toto ustanovenie vypustiť. Ministerstvo zdravotníctva nateraz pripomienku MVO neakceptovalo. Tento týždeň sa k nej má uskutočniť rozporové konanie.

MVO v pripomienke namietajú, že navrhovaná právna úprava prakticky núti ženy (spoločne s novorodencom) byť hospitalizované po pôrode v nemocnici bez ohľadu na to, či si to prajú alebo nie. V opačnom prípade sa vystavujú riziku, že pôrodnica túto skutočnosť oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a z toho vyplývajúcim ďalším možným rizikám. Navrhovaná právna úprava tak porušuje práva žien a detí a je v rozpore s vnútroštátnou antidiskriminačnou legislatívnou, s Ústavou SR, s právom EÚ a s medzinárodnými dohovormi na ochranu ľudských práv a slobôd. Odporuje taktiež odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie.

„Toto ustanovenie predstavuje porušenie práva všetkých žien na súkromie a na ochranu ich fyzickej a duševnej integrity, pretože im bráni slobodne sa rozhodovať o svojom vlastnom tele. Každá žena má právo slobodne sa rozhodovať o okolnostiach pôrodu a o zdravotnej starostlivosti, ktorá jej bude poskytnutá pri pôrode alebo po ňom,“ hovorí Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. Do toho patrí i právo na opustenie zdravotníckeho zariadenia so zdravým novorodencom.

Zabezpečenie primeranej zdravotnej starostlivosti žene a dieťaťu aj mimo nemocnice – ak o to prejaví záujem – je nielen právom žien a detí, ale zároveň aj povinnosťou štátu. V mnohých civilizovaných krajinách bežne poskytujú (po)pôrodnú zdravotnú starostlivosť pôrodné asistentky, pediatri/pediatričky a pod. aj v domácom prostredí žien.

„Ak si ženy zvolia popôrodnú starostlivosť v domácom prostredí, táto im má byť poskytnutá nielen niekoľko dní po pôrode, ale počas celého šestonedelia,“ podotýka Zuzana Krišková zo združenia Ženské kruhy. „V minulosti sa na Slovensku o ženy v šestonedelí starali v domácom prostredí terénne ženské sestry. Aj keď dnes majú licencované pôrodné asistentky kompetencie túto starostlivosť poskytovať, zdravotné poisťovne ju štandardne nepreplácajú, a preto je v súčasnosti pre ženy prakticky nedostupná,“ zdôrazňuje ďalej Krišková.

Zákonodarca sa zrejme navrhovanou právnou úpravou cielene usiluje postihnúť najmä rómske ženy, pretože, ako je verejnosti známe, práve mnohé z nich vo zvýšenej miere odchádzajú z pôrodníc na východe Slovenska.

„Namiesto toho, aby zákonodarca riešil príčiny, pre ktoré niektoré rómske ženy odchádzajú po pôrode predčasne z nemocnice, snaží sa ich navrhovanou právnou úpravou sankcionovať. V rámci našej práce sa pritom často stretávame s príbehmi rómskych žien, ktoré odchádzajú z nemocníc práve pre vyšší výskyt verbálnych útokov a ponižovania zo strany zdravotníckeho personálu. Ak aj niektoré z nich prejavia záujem o predčasný odchod z nemocnice aj s dieťaťom, zdravotnícky personál im to neumožní, alebo ich nesprávne informuje, že môžu odísť, ale dieťa musia nechať niekoľko prvých dní v pôrodnici. Drvivá väčšina rómskych žien sa však po dieťa vráti a poskytuje mu naďalej starostlivosť v rodine,“ hovorí Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva.

Navrhovaná právna úprava je tiež v rozpore so všeobecne zaužívanou praxou v zahraničí. V krajinách ako Belgicko, Nemecko či Holandsko je bežným štandardom možnosť tzv. ambulantného pôrodu a poskytovania následnej zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí. Povinnosť pôrodníc hlásiť skorší odchod žien z nemocnice orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ruší v týchto dňoch aj Česká republika. Súčasne upravuje pravidlá pre zdravotnícky personál, ktorý bude povinný ženu poučiť a rešpektovať jej rozhodnutie odísť z pôrodnice skôr.

Hromadná pripomienka je zverejnená aj na:
http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/276-hp-rozhodovanie-o-zdravotnej-starostlivosti-po-porode
http://odz.sk/hromadna-pripomienka-podporte-pravo-zien-slobodne-sa-rozhodnut-o-zdravotnej-starostlivosti-po-porode
http://diskriminacia.sk/podporte-hromadnu-pripomienku-dajte-zenam-moznost-slobodne-si-zvolit-okolnosti-porodu
https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=6893&mrEID=345076&langEID=1

Občan, demokracia a zodpovednosť je ľudskoprávna mimovládna organizácia s vyše 20-ročnými skúsenosťami, ktorá presadzuje hodnoty spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a nediskriminácie. Osobitne sa venuje ľudským právam žien, a to najmä ich právu na rovné zaobchádzanie v pracovnoprávnych vzťahoch a reprodukčným právam. V oblastiach svojej pôsobnosti sa okrem iného venuje občianskej advokácii, vzdelávaniu, publikačnej činnosti a strategickému vedeniu súdnych sporov. Viac informácií

Poradňa pre občianske a ľudské práva je mimovládna organizácia, ktorá sa od roku 2001 venuje ochrane ľudských práv a slobôd so zameraním na ochranu práv menšín a ochranu pred diskrimináciou. Zvláštnu pozornosť v rámci svojich aktivít venuje presadzovaniu práv rómskych žien. Na Slovensku Poradňa rozvíja metódu strategického vedenia súdnych sporov (strategickej litigácie) v prípadoch diskriminácie a uskutočňuje vzdelávacie a advokačné aktivity. Viac informácií.

Ženské kruhy sú mimovládnou organizáciou, ktorá si kladie za cieľ prinášať komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo, ako na prirodzenú a dôležitú súčasť života ženy. Vychádzajúc z presvedčenia, že toto obdobie by malo byť prežité, pokiaľ je to možné, pozitívne a bez pocitu straty kontroly nad vlastným telom. Snaží sa informovať ženy o prirodzenom pôrode, zvyšovať ich právne povedomie v súvislosti s ľudskými, rodičovskými a pacientskými právami žien. Hlavným cieľom združenia je dosiahnuť, aby rešpekt, dôstojnosť a slobodná voľba žien v tehotenstve a pri pôrode boli samozrejmosťou. Viac informácií.
Ďalšie informácie:
Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD. (Občan, demokracia a zodpovednosť) –
debreceniova@odz.sk
Mgr. Vanda Durbáková (Poradňa pre občianske a ľudské práva) –
vanda.durbakova@poradna-prava.sk
Ing. Zuzana Krišková, PhD. (OZ Ženské kruhy) –
zenskekruhy.oz@gmail.com
Originál zdroj:
http://diskriminacia.sk/paternalisticky-stat-nuti-zeny-ostavat-v-porodnici-aj-ked-nechcu

Podporte právo žien zvoliť si okolnosti pôrodu (zákon o matrikách)
TERMÍN: Najneskôr do utorka 15. januára 2013 do 16.00 hod.

Mimovládne organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť a OZ Ženské kruhy predkladajú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o matrikách (zákon č. 154/1994 Z.
z.), ktorý 20.decembra 2012 predložil minister vnútra. Navrhovaná novela ženám podstatne sťažuje domáci pôrod a diskriminuje tak nielen ich, ale aj novonarodené deti a ich otcov. Štát by ňou vlastne trestal ženy za to, že sám dostatočne nezabezpečuje ich právo na slobodné rozhodovanie sa o spôsobe, akým privedú na svet svoje deti. Toto právo pritom ženám zaručujú medzinárodné dohovory, Ústava SR aj ďalšie zákony SR.
Podporte, prosím, hromadnú pripomienku k novele zákona o matrikách.
Naším cieľom je, aby si ženy mohli slobodne zvoliť spôsob pôrodu svojho dieťaťa a aby neboli diskriminované ony, deti ani ich otcovia, keď sa rozhodnú pre domáci pôrod.

AKO PODPORIŤ HROMADNÚ PRIPOMIENKU?
Jednotlivé osoby:
Vyplnením podpisového formulára.
http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/195-podporte-pravo-zien-zvolit-si-okolnosti-porodu#form
Organizácie: Zaslaním stručného podporného e-mailu s názvom organizácie a menom jej štatutára/štatutárky na adresu sekretariat@odz.sk
 .

Hromadnú pripomienku môžete podporiť
aj na portáli právnych predpisov (po zaregistrovaní) https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=5814&mrEID=288805

TERMÍN: Najneskôr do utorka 15. januára 2013 do 16.00 hod.
Ministerstvu vnútra musíme preukázať najmenej 500 podpisov. Budeme ich ďalej zbierať aj po tomto termíne, keďže rokovať s ministerstvom budeme až neskôr.

Návrh Novely zákona https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=5814&docEID=287894&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1&tStamp=20121220145620603

Hromadná pripomienka verejnosti (úplné znenie)

Text hromadnej pripomienky:
Touto hromadnou pripomienkou žiadame vypustiť body 11 a 12 návrhu zákona. Predložená hromadná pripomienka má zásadný charakter.

Stručné odôvodnenie:

V prípade pôrodu dieťaťa mimo pôrodnice je navrhovaná právna úprava v hrubom rozpore s právami žien, detí aj ich otcov. Zároveň je vo vážnom rozpore s mnohými ustanoveniami zákonov SR, Ústavy SR a medzinárodných dohovorov, ktoré sú súčasťou právneho poriadku SR a ktoré majú v mnohých ohľadoch prednosť pred slovenskými zákonmi.

Navrhovaná novela sprísňuje podmienky oznamovania narodenia dieťaťa v prípadoch, keď sa nenarodilo v zdravotníckom zariadení (teda najčastejšie v domácom prostredí) a keď jeho matka hneď po pôrode nevyhľadá lekára. V súčasnosti postačuje pri domácich pôrodoch preukázať totožnosť rodiča a ústne oznámiť narodenie dieťaťa matričnému úradu. Návrh novely však rodičom ukladá povinnosť predložiť správu lekára o ukončení tehotenstva pôrodom. Inak bude narodené dieťa zapísané do matriky až po rozhodnutí súdu o určení materstva (bod 12).
Rozpor so základnými ľudskoprávnymi štandardmi obsiahnutými v zákonoch, ústave a medzinárodných dohovoroch:

Návrh zákona nedáva ženám možnosť slobodne sa rozhodnúť o tom, či bezprostredne po domácom pôrode (na ktorý majú plné právo a ktorý väčšinou prebieha len za prítomnosti pôrodnej asistentky, resp. bez lekára), absolvujú gynekologickú prehliadku. Tú musí vykonať lekár. To je v rozpore s právom žien na súkromie a na ochranu ich fyzickej a duševnej integrity, pretože im bráni slobodne sa rozhodovať o svojom vlastnom tele, a to navyše vo veľmi intímnych súvislostiach.

Nezapísaním dieťaťa do matriky by ženám, ich novonarodeným deťom a celkovo ich rodinám vznikol celý rad problémov: napr. v súvislosti so zdravotným poistením dieťaťa (ktoré by tak nemohlo vzniknúť), nemožnosťou vyplatiť príspevok pri narodení dieťaťa, detskými prídavkami, vyplácaním materského ap. Navrhovaná novela by tak prakticky prinútila ženy absolvovať po domácom pôrode gynekologické prehliadky u lekára bez ohľadu na to, či si to prajú alebo nie. Takýto zásah do práv žien a ich integrity je v demokratickej spoločnosti oficiálne sa hlásiacej k ochrane ľudských práv neprípustný.

Ženy sa často rozhodujú pre domáci pôrod preto, aby ho absolvovali v bezpečí a pohodlí domova a bez medicínskych zásahov, ktoré nechcú. Navrhovaná povinnosť absolvovať gynekologickú prehliadku u lekára hneď po domácom pôrode by ženám prinášala iba zvýšené nepohodlie a komplikácie, takže tieto dôvody by stratili opodstatnenie. Novela by teda bola takisto prekážkou pre uplatňovanie práva žien slobodne sa rozhodovať o tom, kde a za akých okolností porodia svoje dieťa.

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu jasne potvrdil a dokonca aj osobitne zdôraznil, že domáci pôrod je otázkou osobného rozhodnutia matky. Navyše, neopodstatnené nepriaznivé a nedôstojné zaobchádzanie so ženami za okolností, v ktorých sa ocitajú iba ony (t.j. pôrod a veci s ním súvisiace, ktoré bezprostredne a na vlastnej koži muži nezažívajú), samo osebe predstavuje diskrimináciu žien na základe ich pohlavia.

Navrhovaná novela zároveň diskriminuje aj mužov: Keďže zápis dieťaťa do matriky by mal závisieť výlučne od gynekologickej prehliadky ženy, otec dieťaťa (ktorý má k nemu rovnaké práva a povinnosti ako jeho matka) by nemal nijakú možnosť zapísať ho do matriky, ak by matka prehliadku neabsolvovala.

Navrhovaná právna úprava však masívne porušuje aj práva detí. Na ilustráciu uvádzame ustanovenia Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré by boli navrhovanou úpravou porušené a ktorý je v zmysle čl. 154c Ústavy SR súčasťou právneho poriadku SR. (a teda ani akákoľvek novovznikajúca právna úprava nemôže byť s ním v rozpore). Ak by ženy (legitímne) novelu zákona ignorovali, došlo by k porušeniu viacerých ustanovení Dohovoru o právach dieťaťa, podľa ktorého „každé dieťa je registrované ihneď po narodení a má od narodenia právo na meno (a) právo na štátnu príslušnosť“. Dohovor má pritom prednosť pred slovenskými zákonmi všade tam, kde zabezpečuje väčší rozsah práv a slobôd.

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

Materiál s rezortným číslom KM-OPVA1-2012/005135 je dostupný na
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=5814&docEID=287894&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1&tStamp=20121220145620603

Nádherný príbeh novorodenca očami pôrodnej asistentky pani Anny Kohutovej
alebo "Znovuzrodenie jednej pôrodnej asistentky"

http://www.zenskekruhy.sk/tehulky/porodne-pribehy/item/267-znovuzrodenie-jednej-porodnej-asistentky

Viac informácií nájdete na webe http://www.zenskekruhy.sk

 

 Podporme svojou pozornosťou to dobré, čo v našej zdravotníckej starostlivosti je a snažme sa zamedziť tomu, čo dobré nie je.

 Právo žien na samostatné rozhodovanie
o poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Mimovládne organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva a Ženské kruhy, predkladajú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z.), ktorý 10.decembra 2013 predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR.
Navrhovaná novela ukladá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí odchod ženy z pôrodnice bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Pripomienku si môžete pozrieť a podporiť najneskôr do 3.januára 2014 na tomto mieste:
http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/276-hp-rozhodovanie-o-zdravotnej-starostlivosti-po-porode

Vybraté z textu hromadnej pripomienky

Navrhovaná právna úprava predstavuje porušovanie práv žien a detí a ako taká je v rozpore s vnútroštátnou antidiskriminačnou legislatívnou, s Ústavou SR, s právom EÚ a s medzinárodnými dohovormi na ochranu ľudských práv a slobôd, ktoré Slovenská republika ratifikovala a ktoré majú v mnohých ohľadoch prednosť pred vnútroštátnou legislatívou.

Každá žena a dieťa má v zmysle platných právnych predpisov právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že si uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.6 Žiaden právny predpis neukladá žene povinnosť po pôrode byť s dieťaťom hospitalizovaná určitý čas v nemocnici (a aj keby jej takúto povinnosť ukladal, bola by v rozpore s ústavným poriadkom SR a medzinárodným právom). Navyše na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas. V zmysle platných právnych predpisov informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie poskytnuté zdravotníckym pracovníkom/čkou zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť, pričom je zároveň povinný informovať okrem iného o povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia zdravotnej starostlivosti.7

Navrhovaná právna úprava prakticky núti ženy byť hospitalizované po pôrode v nemocnici spoločne s novorodencom bez ohľadu na to, či by si to priali alebo nie (v opačnom prípade sa vystavujú riziku, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti túto skutočnosť oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a možným rizikám z toho vyplývajúcich). Takýto zásah do práv žien a ich integrity je v demokratickej spoločnosti oficiálne sa hlásiacej k ochrane ľudských práv neprípustný.

Právo ženy slobodne rozhodovať o okolnostiach pôrodu už judikoval aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu v ním vydanom rozhodnutí v prípade Ternovszky proti Maďarsku zo dňa 14.12.20103, kde zároveň zdôraznil, že „[p]rávo voľby v záležitostiach pôrodu dieťaťa zahŕňa právnu istotu, že táto voľba je zákonná a nie je predmetom sankcií – priamych či nepriamych“4. Európsky súd pre ľudské práva v uvedenom prípade jasne potvrdil, že súkromný život je veľmi široký pojem, ktorý okrem iného zahŕňa aj právo na rešpektovanie rozhodnutia stať alebo nestať sa rodičom – v ktorom je obsiahnuté aj právo zvoliť si okolnosti, za ktorých sa pôrod udeje. Súd osobitne zdôraznil, že toto rozhodnutie je otázkou osobného rozhodnutia matky.5

Okrem vyššie konkretizovaných porušení práv žien predstavuje navrhovaná právna úprava aj porušenie práv detí, ktoré sú hospitalizované spoločne s matkami po pôrode v zdravotníckych zariadeniach. Na základe Dohovoru OSN o právach dieťaťa sa Slovenská republika zaviazala urobiť všetky potrebné opatrenia na to, aby bolo dieťa chránené pred všetkými formami diskriminácie alebo trestania, ktoré vyplývajú z postavenia, činnosti, vyjadrených názorov alebo presvedčenia jeho rodičov, zákonných zástupcov alebo členov rodiny a sledovať plné uskutočňovanie práva dieťaťa na dosiahnutie najvyššej dosiahnuteľnej úrovne zdravotného stavu a robiť opatrenia potrebné na poskytnutie zodpovedajúcej starostlivosti matkám pred aj po pôrode.16

Navrhovaná právna úprava je v rozpore s všeobecne zaužívanou praxou v zahraničí. Napr. Česká republika v týchto dňoch ruší právnu úpravu o povinnosti pôrodníc hlásiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately odchod žien z pôrodníc pred uplynutím 72 hodín od pôrodu a upravuje pravidlá pre zdravotnícky personál, ako má postupovať v prípade žien, ktoré nechcú zotrvať so svojím zdravým novorodencom v nemocničnom zariadení odporúčaných 72 hodín. Namiesto zastrašovania, volania úradu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo polície budú mať teda lekári/ky povinnosť poučiť ženu o starostlivosti o novorodenca a odporúčaných vyšetreniach, ktoré by malo dieťa absolvovať, a rešpektovať jej rozhodnutie o mieste poskytovanej zdravotnej starostlivosti po pôrode. Ide o jasný signál, že ČR sa chce pridať k časti Európy, kde je možnosť tzv. ambulantného pôrodu a poskytovania zdravotnej starostlivosti po pôrode aj v domácom prostredí štandardom. Ako príklad môžeme ďalej uviesť krajiny ako sú Nórsko, Nemecko alebo Holandsko.

Máme za to, že je povinnosťou štátu, aby namiesto zastrašovania žien a držania ich proti ich vôli po pôrode dieťaťa v nemocnici prijímal opatrenia podporujúce právo ženy rozhodovať sa o okolnostiach narodenia detí, právo na zdravie a zdravotnú starostlivosť tak, aby sa ženám zabezpečila čo najlepšia možnosť voľby. Súčasťou tohto práva by mala byť možnosť absolvovať ambulantný pôrod s následnou zdravotnou starostlivosťou o ženu aj novorodenca v domácom prostredí (hradenou z verejného zdravotného poistenia) – a to nielen počas troch dní, ale počas celého šestonedelia. Okrem toho by štát mal v súvislosti s pôrodom zaviesť aj adekvátne sociálne služby – napr. pomoc s domácnosťou a ďalšími deťmi v prvých týždňoch života dieťaťa (tak, ako je to tiež bežné vo viacerých civilizovaných krajinách – napr. Francúzsku či Kanade).

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

Podporte právo žien na slobodu pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti po pôrode
http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/276-hp-rozhodovanie-o-zdravotnej-starostlivosti-po-porode
 

Hromadnú pripomienku môžete podporiť aj na portáli právnych predpisov (po zaregistrovaní)
 https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=6893&mrEID=345076&langEID=1

 Zo skúseností v praktickom živote
http://cezmin.wz.cz/Nastroje.htm

 KOVBOJKA PO DOMÁCOM PÔRODE

Primár na rodičov zavolal policajtov a v rozpore s právom odmietol vystaviť hlásenie o narodení
„Domáci pôrod nie je trestný čin“, povedali privolaní policajti z kriminálky hneď v úvode. Primár to zobral na vedomie, ale aj tak sme mali pocit, že si hru na vyšetrovanie celkom vychutnával. "Ale vy ste chceli rodiť doma, však?" Opýtal sa, akoby nás chcel z niečoho usvedčiť. "Áno. Chcela som rodiť doma" Odpovedala čerstvá rodička. "A prečo ste hneď po pôrode neprišli?" "Prišli sme na tretí deň, kvôli zápisom. Neprišli sme hneď, lebo na to nebol dôvod a nechcela som byť v nemocnici".

NOVORODENEC AKO OBJEKT?
My sme z viacerých dôvodov neplánovali pôrod v nemocnici. Podstatné pri tom bolo rozhodnutie ženy, ktorá nemocniciam úplne nedôveruje a nechcela dieťa ani seba vystaviť v prvých 4 dňoch klasickým nemocničným prístupom. V rozhodnutí rodiť doma som ju z viacerých dôvodov podporil a zabezpečili sme si prítomnosť našej známej, ktorá má skúsenosti. Chlapec sa narodil doma na vrchoch v piatok, v poriadku bolo dieťa i matka a v pondelok sme ho šli zapísať. Ku kokavskej detskej lekárke, ktorá už videla nejedno vrchárske dieťa narodené doma. Tá však bola práve v nemocnici ako nemocná, sestrička nás poslala ku detskej lekárke v okresnom meste Poltár. Dr. Gasperová nás priala s meravou tvárou a výčitkou, ako sme mohli rodiť doma (po telefonáte z predchádzajúcej ambulancie nás očakávala). Odmietla nám vystaviť hlásenie o narodení dieťaťa. Detské potničky vo svojej správe označila za „rozsiahlu infekciu“ a hneď nás poslala do nemocnice v Lučenci. Tam prítomné lekárky žiadnu „rozsiahlu infekciu“ nevideli, čo potvrdili v lekárskej správe, podľa ktorej je dieťa zdravé a má len drobné postulky (bežné potničky). Mierna kojenecká žltačka, ktorú má väčšina novorodencov (ide o prirodzený krvný pochod) však mala byť dôvodom na hospitalizáciu a krvné vyšetrenia. Keďže sme o bilirubíne niečo vedeli a naši známi lekári nám potvrdili, že hospitalizácia je v tomto prípade nepatričná, súhlasili sme len s okamžitým vyšetrením a odmietli sme opustiť novorodenca. Prebehlo to však trochu strhujúcejšie. Žena vybehla z ambulancie, že si ho tu chcú nechať. Nabehol som dnu s tým, že tam dieťa nenecháme a že podpíšeme reverz. Chlapec v tej chvíli už ležal holý v železnej postieľke a cez neho bola prehodená plachta s číslom, bol v miestnosti, kde v podobných postieľkach už plakali iné deti . Podľa lekárky, ktorá nás tam poslala, sme mali ísť len na vyšetrenie, ale keďže ho žene odobrali bez opýtania, či s tým súhlasí, v prvej chvíli sme mali pocit, že sme niekde v Rumunsku za Čeaučeska. Aj keď v niektorých nemocniciach už dnes robia vyšetrenia na hladinu bilirubínu bez odberu krvi, nám to šli skúmať odberom krvi zo žily (chlapec nemal ešte celé tri dni). Po dvoch minútach neúspešných pokusov o napíchnutie žily (chlapec jačal) sme pokusy o odber zastavili. Prítomné lekárky priznali, že nažltkavý odtieň je naozaj iba mierny, keď v tom vtrhol primár ... a začal vykrikovať nad malým, že dieťa bude v nemocnici a dajú mu infúziu (!), pričom sa na dieťa ani len nepozrel. Pôsobil pritom mierne povedané veľmi nevyrovnane až nelekársky. Nedali sme sa vyprovokovať a oznámili, že podpíšeme odmietnutie hospitalizácie. Dali nám podpísať prehlásenie o tom, že odmietame základné vyšetrenia, i keď základné vyšetrenia sme v zásade neodmietali. Primár nám aj tu, na detskej klinike, odmietol dať hlásenie o narodení dieťaťa.
Oznámili nám, že by nám to hlásenie mohli dať v pôrodnici.

VYVRCHOLENIE KOVBOJKY V PÔRODNICI
V pôrodnici nás prijal primár Dr. Peter Bielik. Na dieťa sa nepozeral a rovno zavolal na nás policajtov, ktorí nás „vypočúvali“. Opýtal som sa, že keďže sami povedali, že domáci pôrod nie je trestný čin, prečo nás teda „vypočúvajú“. Odpovedali v tom duchu, že keďže ich privolal lekár, robia si svoju prácu. Dr. Bielik nás prekvapoval ďalej. Oznámil, že čo ak to nie je naše dieťa. Keďže žena mala ukážkovo vyplnenú tehotenskú knižku a pri pôrode sme mali tretieho človeka, vyzeralo to ako zbytočná urážka. Jeden z policajtov nám priateľsky povedal, že nás videl pred pár dňami nakupovať, pani bola tehotná a teraz nie je, takže je jasné, že porodila. Žena navrhla primárovi pôrodnice, nech ju teda prehliadne, čo odmietol. Vzápätí položil otázku, že čo ak napriek tehotenskej knižke dieťa nie naše. To sa mi už zdalo priveľa, ale odpovedal som lekárovi, že z vlasu sa dá podľa DNA zistiť, či to tak je (detektív Babôčka by sa divil). Na to nás ešte Dr. Bielik osviežil otázkou, že čo ak sa vôbec nenarodil vtedy, keď hovoríme, ale čo ak sa narodil inokedy. Zdalo sa, že týmto prekvapil, alebo inak zaujal už aj policajtov. Oznámil som primárovi, že keďže má chlapec pupočnú šnúru a tri kilá a jeho matka je po pôrode s tehotenskou knižkou pred sebou, je snáď jasné, že chlapec je novorodenec. „No ale mohol sa narodiť aj v iný deň, a nie v piatok“. V tej chvíli som sa vážne zamyslel, či sme podozriví ešte aj zo zavádzania majstrov horoskopu. Dostali sme aj otázku – a čo keby sa pri domácom pôrode niečo stalo? Začal som odpovedať príbehmi našich známych, že čo sa im stalo pri nemocničných pôrodoch, no primár vetu prerušil slovami: „Tento rozhovor sa neuberá správnym smerom“. Pochopili sme, že sme tu v akejsi neoficiálnej polohe nezmyselne obžalovaných, (aj keď je dieťa a žena zdravá, až doteraz spokojná a šťastná, dokonca nenarezaná a nezošitá) pričom opačný smer spochybnenia by nebol vítaný. Primár nám opätovne oznámil, že hlásenie o narodení dieťaťa nám nenapíše, lebo podľa neho sa malo narodiť v pôrodnici a nie doma. Na poznámku, že tu už viacero ľudí na vrchoch rodilo doma a boli im vypísané správy o narodení novorodenca. Dr. Bielik odvetil: „No to som tu ešte nebol ja“.

„HĽADAJTE SI PRÁVNIKA“
V tej chvíli to začalo vyzerať, že bez hlásenia o narodení dieťaťa nám chlapca nezapíšu do matriky. No to by znamenalo, že by nebol občanom. Správanie niektorých lučeneckých lekárov nám pripadalo ako šikanovanie a pomsta za domáci pôrod. Prežili sme s trojdňovým novorodencom na začiatku šestonedieľky sparný deň plný nepriateľského správania tých, ktorých platíme zo svojich peňazí. A oni sa k nám správali ako k podriadeným, akoby oni platili nás. A ako k vyvrheľom. Pritom poznáme viacerých lekárov, ktorí ich správanie a hlavne privolanie polície prudko odsúdili. Lenže tí boli v tej chvíli v iných mestách.
Na matrike je milá pracovníčka pani Lásková. Tá zavolala najprv na ministerstvo vnútra a potom telefonicky hovorila s primárom Bielikom. Citovala mu právnu normu, ktoré poskytlo ministerstvo a podľa ktorej boli všetci lekári, ktorých sme navštívili, povinní nám vystaviť Hlásenie o narodení dieťaťa. „Doktor Bielik bol nevrlý. Arogantne mi povedal, že nám žiadne hlásenie nevystaví a že si môžeme zháňať právnika, a potom mi zložil telefón“, povedala nám pani Lásková z matriky. Niektorý z tých lekárov na nás vzápätí poslal „sociálku“. Pracovníčky úradu sociálnej starostlivosti boli milé, usúdili, že dieťa je veľmi pekné, vyzerá dobre a že ani keby bývalo na salaši, nebol by dôvod zobrať ho od rodičov, ktorí sa oňho starajú (lebo v Muránskej Zdychave ich poslali na salaš). Takže po výjazde na matriku (bývame v horách, nie v susednej ulici) nás čakal další výjazd – do Brezna. Tam primár pôrodnice nám vystavil potrebný doklad, aby náš syn bol občanom (keby nie, šli by sme bývať na Sibír?). V prvom týždni šestonedieľky sme boli nútení s novorodencom precestovať tri dni. Potničky sa mu rýchle stratili a málo badateľný nažltkavý odtieň sa mu stratil po jedinom nahriatí slnkom cez sklo (bežný a najjednoduchší postup). V zápätí sme boli pre istotu na dvoch kontrolách, v dvoch rôznych mestách, ktoré potvrdili, že je všetko v poriadku.

NIEKTORÍ LEKÁRI SA POVAŽUJÚ ZA ...
Jedna vec však v poriadku nie je. Že sme natrafili na nepriateľský prístup zo strany tých, ktorý by nám mali byť nápomocní. Ale možnože je to tak dobré. Podávame o tom svedectvo a vyzývame tých, ktorí môžu pôsobiť smerom k zlepšenie stavu, aby tak urobili. Keď sme sa v sparný deň tej „kovbojky“ zastavili na nápoj v kokavskej cukrárni, pani Bielčiková (žena známeho fujaristu) tomu rozumela a tešila sa: „Ako sa volá? Rodan, to znamená doma narodený, však? Aj ja som rodila doma, nechcela som rodiť v nemocnici“ a dve ďalšie tam prítomné ženy nadšene popisovali domáce pôrody zo svojich rodín. V dedine sme ešte stretli Eriku, pôvodom Belgičanku, ktorá povedala, že u nich väčšina žien rodí zväčša s odbornou asistenciou doma a že do nemocnice idú rodiť, len keď je nejaké podozrenie z nemoci.
Aj domáci pôrod aj nemocničný pôrod majú svoje výhody a riziká. Čo je dobré pre jedného, nemusí byť pre druhého. Súčasný právny stav domáci pôrod nekriminalizuje, prirodzenosť v tomto smere kriminalizujú len niektorí lekári, pričom sami môžu jednať takto protiprávne. Viac sa dočítate na stránke: 
http://www.ved.sk/RC.kovbojka.htm
 

Zdroj: ICM & FIGO media release, 8. 3. 2012
Najrelevantnejšie články Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré by boli prijatím novely zákona o matrikách porušené: čl. 2 – zákaz diskriminácie dieťaťa o. i. aj v súvislosti s diskrimináciou, resp. postavením a presvedčením jeho rodičov, čl. 3 – povinnosť štátu pri akejkoľvek činnosti v prvom rade zohľadňovať záujem dieťaťa a zabezpečiť dieťaťu takú ochranu a starostlivosť, aká je nevyhnutná pre jeho blaho, pričom štát berie ohľad na práva a povinnosti jeho rodičov a robí pre to všetky potrebné zákonodarné a správne opatrenia, čl. 4 – povinnosť štátu urobiť všetky zákonodarné, správne a iné opatrenia na vykonávanie práv uznaných týmto dohovorom, čl. 7 – právo dieťaťa na registráciu ihneď po narodení, na meno a na štátnu príslušnosť, čl. 16 – právo dieťaťa nebyť vystavené zasahovaniu do svojho súkromného života a rodiny, čl. 18 – spoločná zodpovednosť rodičov za výchovu a vývoj dieťaťa, čl. 24 – právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne zdravotného stavu, vrátane zodpovedajúcej starostlivosti matkám pred a po pôrode, čl. 26 – právo dieťaťa na výhody sociálneho zabezpečenia a čl. 27 – právo dieťaťa na životnú úroveň nevyhnutnú pre jeho telesný, duševný, duchovný, mravný a sociálny rozvoj, zahŕňajúce povinnosť štátu robiť potrebné opatrenia pre poskytovanie pomoci rodičom.

Diskriminačné body z novely zákona o matrikách vypustené

UZNESENIE
Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č....
z 27. februára 2013
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

číslo:
predkladateľ/ka: predsedníčka výboru pre rodovú rovnosť

Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

A. podporuje prijaté uznesenie č. 37 Výboru pre rodovú rovnosť z 28. januára 2013 o rozpore bodov 11 a 12 navrhovanej
novely zákona o matrikách s medzinárodnými dohovormi (najmä s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, s
Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a s Dohovorom o právach dieťaťa), Ústavou SR a zákonmi SR, a to z
pohľadu práv žien, práv detí a práv otcov čerstvo narodených detí.
B. víta rozhodnutie MV SR vypustiť body 11 a 12 z tohto návrhu zákona, ktoré je výsledkom pripomienkového konania,
C. odporúča
C.1 Ministerstvu zdravotníctva SR, aby komplexne a v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi regulovalo právo žien na domáci pôrod, a to za aktívnej účasti všetkých zainteresovaných strán – vrátane odborníkov a odborníčok z praxe a občianskej verejnosti.
C.2 Ministerstvu vnútra SR a Ministerstvu zdravotníctva SR, aby v rámci regulácie práva na domáci pôrod v zmysle bodu C)
upravili v prípade detí narodených mimo zdravotníckeho zariadenia spôsob zápisu do matriky.

http://www.zenskekruhy.sk/component/k2/item/225-diskriminacne-body-z-novely-zakona-o-matrikach-vypustene
http://odz.sk/zeny-musia-mat-realne-pravo-rozhodovat-sa-o-okolnostiach-porodu
 

 


Odkazy
Poradňa pre občianske a ľudské práva http://poradna-prava.sk/?cat=3
Poradňa pre občianske a ľudské práva
http://www.poradna-prava.sk
O právu žen v ČR rodit doma s asistentkou bude jednat Štrasburk

Občan, demokracia a zodpovednosť http://odz.sk
Ženské kruhy http://www.zenskekruhy.sk

Porodila mŕtve dieťa, teraz ju súdia
 
Tam, kde aj vlci vyjú...
"Tehotný muž" Thomas Beatie porodil druhé dieťa
Fatálne chyby pôrodníc! Ako predísť zámene bábätiek?
V mestečku vystavili sochu nahej tehotnej ženy: Ľudia sú v šoku!
Čo ženy nevedia - Každá trauma, ktorú dieťa prežije v pôrodnici, ovplyvňuje jeho psychický aj fyzický vývoj po celý jeho život
 


Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu


 
Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com