Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 

 

Rosekruciánský poriadok vydal nový manifest - piaty za posledných 400 rokov

Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis

Starý Mystický Rád Ruže a Kríža (AMORC) zverejnil dňa 6. januára 2014 na celom svete nový manifest s názvom Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis. Jeho hlavným cieľom je náprava súčasného stavu našu planéty a našej civilizácie. Úplný text manifestu nájdete na www.amorc.cz/appellatio.htm .
Posledný manifest Positio Fraternitatis Rosae Crucis www.amorc.cz/positio.htm bol vydaný v roku 2001 a predchádzajúce tri manifesty na začiatku 17. storočia. Posledný manifest Appellatio je teda v poradí piaty za posledných štyristo rokov, ktorým sa Rosekruciáni obracajú na svetovú verejnosť.

Positio Fraternitatis Rosae Crucis (2001)
Positio ponúka návrh AMORCu na riešenie problémov v modernom svete, navrhuje riešenia a uzatvára štvrtý manifest vyjadrením toho, čo nazýva "Rosicrucian Utopia"

God of all beings, God of all life, In the humanity we are dreaming of:
Politicians are profoundly humanistic and strive to serve the common good;
Economists manage state finances with discernment and in the interest of all;
Scientists are spiritualistic and seek their inspiration in the Book of Nature;
Artists are inspired and express the beauty and purity of the Divine Plan in their works;
Physicians are motivated by love for their fellow-beings and treat both the soul and the body;
Misery and poverty have vanished, for everyone has what one needs to live happily;
Work is not regarded as a chore; it is looked at as a source of growth and well-being;
Nature is considered to be the most beautiful temple of all, and animals are considered to be our brothers and sisters on the path of evolution;
A World Government composed of the leaders of all nations, working in the interest of all humanity, has come into existence.
Spirituality is an ideal and a way of life, which springs forth from a Universal Religion, founded more upon the knowledge of divine laws than upon the belief in God;
Human relations are founded upon love, friendship, and community, so that the whole world lives in peace and harmony.

Voľný preklad

Boh zo všetkých bytostí, Boh všetkého života, o čom ľudstvo sníva:
Politici sú hlboko humanistickí a snažia sa slúžiť spoločnému dobru;
Ekonómovia spravujú štátne financie uvážlivo a v záujme všetkých;
Vedci sú spirituálni a hľadajú inšpiráciu v knihe prírody;
Umelci sú inšpirovaní a vyjadrujú krásu a čistotu Božieho plánu v prípade ich diel;
Lekári sú motivovaní láskou pre svojich kolegov, bytosti a liečia dušu aj telo;
Bieda a chudoba zmizli pre každého, kto má to, čo človek potrebuje pre šťastie;
Práca nie je považovaná za nepríjemnú, pozerá sa na ňu ako na zdroj rastu a blahobytu;
Príroda je považovaná za najkrajší chrám všetkých, a zvieratá sú považované za našich bratov a sestry na ceste evolúcie;
Svetová vláda zložená z vodcov všetkých národov, ktorí pracujú v záujme celého ľudstva, ktoré prišlo do existencie.
Duchovnosť je ideálny spôsob života, ktorý vyviera z univerzálnej nábožnosti, založenej viac na poznaní božských zákonov, než na viere v Boha;
Ľudské vzťahy sú založené na láske, priateľstve a spoločenstve, aby celý svet žil v mieri a harmónii.

Čo je A.M.O.R.C.?
A.M.O.R.C.
je rosekruciánsky poriadok, rozšírený po celom svete lat. Antiquus Mysticusque Ordo Rosæ Crucis („Alter und mystischer Orden vom Rosenkreuz“). Je orientovaný nadkonfesne, nepoliticky a mysticko - filozoficky. Prijíma muža a ženy bez rozdielu rasy, náboženstva, sociálneho postavenie a svetového názoru. Starý Mystický Rád Ruže a Kríža, Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis, v skratke A.M.O.R.C., je iniciačným rádom, ktorý vedie svojich študujúcich cestou zasvätenia k vyššiemu poznaniu a vlastnému zažitiu Boha. Prostredníctvom iniciácií, teda zasvätením do jednotlivých vyšších stupňov, sa dôkladne rozvíjajú duchovné schopnosti človeka, pretože táto činnosť nachádza paralelu v zákonoch Univerza. Rosekruciánska tradícia siaha do hlbokého staroveku a vychádza z učenia mysterijných škôl starého Egypta. Svoje učenie však neustále aktualizuje v súlade s novými vedeckými poznatkami a prispôsobuje ich dosiahnutému vývoji ľudského vedomia. K učeniu Rádu patria základné cvičenia ako kontemplácie, meditácie a vizualizácie.
kontakt:
Starý Mystický Řád Růže a Kříže, A.M.O.R.C.
Michal Eben, Velmistr Velké lóže jurisdikce českého a slovenského jazyka
K Dubči 260/4; 190 16 Praha 9 - Koloděje; Tel.: +420 281 970 090
E-mail: info @ amorc . cz web: www.amorc.cz

Ruža
Ruža (lat. Rosa) - je rod dvojklíčnolistových rastlín z čeľade ružovitých. Je známych asi 100 druhov, v strednej európe asi 20. Pratypom všetkých vyšľachtených ruží je ruža šípková (Rosa canina) s plodmi bohatými na vitamín C. Je známych aj niekoľko ľudových názvov rastlín, ktoré však medzi ruže nepatria: Ruža alpská (Rododendrón), Ruža slezová (Prochurník), Ruža vodná (Lekná). Ruža ako kvet je symbolom, odvodeným z antického mýtu o smrti Adonisa, milenca Afrodity. Z jeho krvi vyrástli prvé červené ruže. Stali sa symbolom znovuzrodenia a lásky, ktorá zvíťazila nad smrťou.

Ruža je symbolom rosekruciánov
Rozenkruciáni - "Kolégium múdrych"

Rozenkruciáni (iné názvy: Rosenkreutz; rosenkruciáni, rozekruciáni, rozikruciáni, rosikruciáni, rosikrušiani; Bratia/Bratstvo; Rád Ružového kríža; Bratia; Bratstvo; Rád ruže a kríža, rozenkruciánsky; rosenkruciánsky rád; rozenkruciánske; rosenkruciánske (/...atď.) bratstvo) boli príslušníci kresťanského ezoterického renesančného združenia, ktoré sa nazývalo aj Kolégium múdrych. Ich symbolom bola ruža s piatimi okvetnými lístkami, podobná osobnej pečati Martina Luthera, na ktorej je znázornený kríž s ružou vyrastajúcou zo srdca. Johann Valentin Andreae, ktorého spisy uviedli do sveta myšlienky tohto legendárneho združenia, mal v erbe andrejský kríž so štyrmi ružami na koncoch.
 

Ruža na kríži, výšivka na oltárnej prikrývke.

Rosekruciáni

Ako Rosekruciánov alebo rosikruciáni (tiež rozekruciánov, rozikruciáni, prípadne rosekruciánsky poriadok, rosikruciánsky poriadok, niekedy, zrejme pod vplyvom nemčiny, ako rosenkruciáni atď.) sa označovala tajná spoločnosť, založená na západnej mystickej a ezoterickej tradícii. Rosekruciánstvo vzniklo v Nemecku začiatkom 17.storočia. Po roku 1614 tu boli anonymne publikované tri rosekruciánske manifesty, Fama Fraternitatis Rose Crucis (Povesť Bratstva ružového kríža), Confessio Fraternitatis (Vyznania Bratstva) a Alchymická svadba Christiana Rosenkreutza, za ktorých autora je považovaný teológ Johann Valentin Andreae, ktorý je tiež autorom rosekruciánskej legendy. Vplyv týchto spoločensko kritických mystických spisov, vykresľujúcich "nejchvályhodnejší poriadok" a "všeobecnú reformu ľudskosti" (poznámka: všeobecnú reformu ľudskosti by bolo treba uviesť do životov ľudí aj v dnešnej dobe!), bol tak silný, že historička Frances Yates neskôr označila 17. storočie za epochu "rosekruciánskeho osvietenstva". Dnes sa na Rosekruciánov odvoláva niekoľko rôznych mystických tajných spoločností.
Christian Rosenkreutz
Osobnosť legendárneho zakladateľa, tajného 'stredovekého poriadku Ruže a Kríža, Christiana Rosenkreuze, je bezprostredne spájaná s hermetickým učením. Rosekreutz, nemeckýo lekár a filozof putoval na prelome 14. a 15.storočia do Jeruzalema. Podľa základného rozekruciánskeho spisu Fama Fraternitatis (1614) však Rosenkreuz nedosiahol tento cieľ, ale nadobudol v bájnom arabskom meste Damkaru ezoterické poznanie vo fyzike, matematike, mágii a kabale, čo následne po návrate späť cez Španielsko šíril po Európe. Putovanie a postava Christiana Rosenkreuza sú typickým alegorickým výtvorom neskorého stredoveku (podobne ako Komenského Labyrint sveta...); s tým, že jednotlivým fázam jeho cesty možno podľa alchymistického spôsobu pripodobňovať nielen reálnu reflexiu okolitého sveta, ale tiež postupné transmutačné kroky k realizácii alchymistického Veľkého Diela.
Rozekruciánská tradícia súvisí s tradíciou slobodomurárstva a jej históriu možno spolu s históriou alchýmie sledovať až do osvietenstva. Po prerušení v 18.storočí krížili jej už značne pokrivené a sprostredkované idey okultisti. Medzi ich potomkov patrila aj rozekruciánska skupina okolo francúzskeho literáta Josephine Péladana. Ten sa pokúsil spojiť katolíctvo s estetizmom prebujneného kultu umenia a s neorenesanciou v okultistickom hnutí ružového kríža, 1888 založil Rád chrámu ružového kríža a volal sa jeho veľmajstrom." Péladan odvodzoval svoj pôvod od chaldejských mágov
. Bol zástancom prísnej vnútornej disciplíny, čo sa prejavilo aj v prísahe skladanej pri vstupe do poriadku:
"Prisahám, pri svojom večnom hľadaní, že budem zbožňovať a milovať krásu na cestách Umenia a Mystérie;
že budem chrániť svoje srdce pred sexuálnou láskou pre tú ideálnu a nikdy nebudem hľadať poéziu v žene, ktorá je len jej hrubým obrazom."
 

Starý Mystický Rád Ruže a Kríža A.M.O.R.C.

A.M.O.R.C. je oficiálne registrovanou organizáciou na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky.

Starý Mystický Rád Ruže a Kríža A.M.O.R.C. je nezárobková, nezisková a nezávislá spoločnosť. Najdôležitejším prvkom štúdia v Ráde Ruže a Kríža A.M.O.R.C. je mystika. Mystikom je označovaný taký človek, ktorý sa snaží rozvíjať vlastné vnútro a využiť ho na to, aby našiel priamy prístup k Najvyššiemu. Prostredníctvom tohto krátkeho, vedomého spojenia s Božským vedomím, ktoré drieme v každom človeku, je možné dospieť k hlbšiemu vnútornému mieru, harmónii a vyrovnanosti. Zažitím zákonitostí a praktickým zaobchádzaním s nimi je možné postupne stále dokonalejšie zvládnuť ťažkosti a skúšky života. A to je nesporným faktom!
Študujúci Rádu Ruže a Kríža nepreberá len jednoducho nejaké názory o živote, či nejaké tvrdenia, ale stále sa snaží získavať vlastné skúsenosti s takzvanou inou realitou, ktorej existenciu si má možnosť sám overiť. To platí aj pre bežného človeka, ktorému záleží na pochopení svojho bytia na zemi a schopnosti vysporiadať sa rozumne a dôsledne so všetkým tým, čo mu každodennosť prináša. Takéto učenie by malo byť prirodzeným pre každého jedinca, čím sa vyvíja jeho zodpovednosť za svoj vlastný život a aj zodpovednosť za všetko to, čo ho obklopuje. Tým, že sa aktívne zúčastňuje na bežnom dennom živote, má možnosť overiť si užitočnosť a praktický význam svojich poznatkov, preveriť si ich platnosť, a tak sa pomaly, ale iste učiť zvládnuť svoj vlastný život.
Pre mystika je Univerzum duchovnej povahy. Je to samého seba si uvedomujúca suma všetkého, čo jestvuje. Všetka matéria a energia je časťou tejto prasubstancie. Naše vedomie je taktiež čiastočkou, iskrou nekonečne veľkého Božského vedomia a tým nesmrteľné. Tým si vieme vysvetliť ako pôsobí sila ducha na celý náš život a prečo vlastne nemôže existovať žiadna náhoda. Zmyslom stvorenia je ďalej sa rozvíjať mnohými opätovnými zrodeniami k rozsiahlejšej forme existencie. A cieľom učenia Rádu Ruže a Kríža A.M.O.R.C. je viesť svojich študujúcich k Väčšiemu svetlu, ku Kozmickému vedomiu.
Keď tu používame pojem "rád", nemyslíme tým žiaden cirkevný rád, alebo niečo, čo nemá priamy kontakt s moderným svetom. Rád Ruže a Kríža je združením rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa spoločne učia praktickej mystike a snažia sa ju realizovať vo svojom dennom živote.
Z histórie rosekruciánov
Rád Ruže a Kríža A.M.O.R.C. vyučuje západoeurópsku cestu zasväcovania, ktorá spočíva na tradíciách starých škôl mystérií.
Tradícia Rádu hovorí o tom, že v časoch panovania faraóna Amenhotepa IV., nazývaného aj Achnaton, boli otvorené školy mystérií, aby sa okrem Amónových kňazov a príslušníkov kráľovskej rodiny mohli aj iní vzdelaní ľudia ako filozofi, učenci, vedci a umelci zoznámiť s učením o Bohu, prírode a človeku. Do týchto čias spadajú počiatky Rádu a každoročne v marci sa koná zvláštna ceremónia prirodzeného začiatku roka a otvorenie prvých škôl mystérií.
Učenci a vzdelanci zo všetkých kútov vtedajšieho sveta prúdili do Egypta, aby sa vzdelávali v zmysle tradícií mystérijných škôl. Po svojom návrate do svojich krajín zakladali taktiež školy mystérií, vykonávali iniciácie a rituály, aby sprostredkovali ďalším záujemcom zvláštne vedomosti, ktoré vlastnili. Tieto vedomosti sa potom rozšírili z Egypta do starého Grécka, kde našli výraz v antických mystérijných drámach a neskôr aj do Rímskej ríše, kde sa ďalej rozvíjali. Cez arabské krajiny a Španielsko sa dostalo toto poznanie do vtedajšej Európy, kde bolo v sedemnástom storočí prostredníctvom spisu FAMA FRATERNITATIS po prvý raz verejne prezentované..
Je zásadou Rádu, že jeho celkové súvislé dejiny nie je možné z určitých dôvodov sprístupniť najširšej verejnosti. Toto ustanovenie platí ešte stále aj pre dnešok, s výnimkou toho, že od zverejnenia rosekruciánskych manuskriptov v 17. storočí je možné sledovať históriu rosekruciánov, čo z časti umožnilo aj vynájdenie kníhtlače.
V 18. storočí existovalo veľmi veľa rôznych rosekruciánskych zoskupení, ktoré však dlho nevydržali, pretože sa orientovali na materiálne záležitosti, čo nie je v zmysle Rádu. Ešte aj dnes jestvujú rôzne rosekruciánske zoskupenia a spoločnosti, existuje však len jeden autentický iniciačný "Rád Ruže a Kríža" alebo "Starý Mystický Rád Ruže a Kríža", v skratkách A.M.O.R.C.
V roku 1934 zasadalo v Belgicku F.U.D.O.S.I., združenie štrnástich autentických iniciačných rádov, ktoré potvrdili rádu A.M.O.R.C. nasledovníctvo rosekruciánskeho bratstva z minulosti.
Koncom minulého storočia sa "Medzinárodná rada" vtedajších rosekruciánskych spoločností v Európe rozhodla podchytiť učenie Rádu vo forme manuskriptov a preniesť ho do nejakej inej krajiny, ktorá sa nachádza mimo tento kontinent. Rosekruciáni mali schopnosti dopredu sa dozvedieť o tom, že v Európe dôjde k ničeniu a pustošeniu a to by mohlo ohroziť učenie Rádu na dlhší čas. Medzinárodná rada sa rozhodla, že skrátenú formu rosekruciánskeho učenia je potrebné odoslať do bezpečia krajiny, ktorá v najbližšom cykle aspoň sto rokov nebude vystavená vojnovému pustošeniu, a tak boli zvolené Spojené štáty americké. Do New Yorku začali prúdiť balíky s výťahmi rosekruciánskeho učenia, manuskripty, knihy, pergameny a iný učebný materiál zo Sankt Peterburgu, Moskvy, Berlína, Hamburgu, Viedne, Frankfurtu, Lipska, Ženevy, Prahy, Paríža, Lyonu, Londýna, Edinburgu a Florencie.
Učenie Rádu bolo v USA uchované a udržané pri živote a nastúpilo po druhej svetovej vojne svoju spiatočnú cestu do Európy. V roku 1952 dosiahlo aj vtedajšiu Nemeckú spolkovú republiku. V Mníchove bola zriadená administrácia pre nemecky hovoriace krajiny, ktorá sa neskôr presťahovala do Überlingenu a od roku 1963 sa nachádza v Baden–Badene.
Po roku 1989 mohla vzniknúť administrácia aj u nás, najprv v Prahe a v roku 1993 aj v Bratislave, v Slovenskej republike.
K cieľu rosekruciánskeho učenia nemožno dôjsť po krátkej ani rýchlej ceste. Taká nejestvuje. Všetky latentné, ešte skryté a driemajúce schopnosti musia byť postupne prebúdzané a aktivizované, a tak ako sa ruža postupne rozvíja, tak sa postupne musia rozvíjať aj vnútorné vlohy, dispozície a schopnosti človeka. Drogy, hypnóza alebo iné podobné techniky môžu byť v rukách skúseného lekára pomocným prostriedkom, avšak A.M.O.R.C. nepoužíva takéto postupy.
Je v prirodzenosti človeka, že je mu vlastná nielen materiálna, ale aj duchovná stránka bytosti. Zosúladiť obidve stránky je veľkým cieľom v živote každého človeka.
V oboch našich republikách – v Čechách i na Slovensku – existuje v súčasnej dobe 15 mestských skupín, kde je možné zúčastniť sa na vzájomných rozhovoroch, alebo na ďalších podujatiach, je možné stretnúť podobne zmýšľajúcich ľudí, vymeniť si názory o študijných otázkach, zdokonaliť sa vo vykonávaní spoločných meditácií, či jednotlivých cvičení. V mestských skupinách sú organizované stretnutia pri rôznych príležitostiach, ako napr. začiatok rosekruciánskeho Nového roka, Spomienková slávnosť a iné. Na mnohé podujatia majú prístup aj nečlenovia Rádu, ako napr. na Sviatok svetla, rôzne diskusné fóra a niektoré prednášky.
Organizačná stránka obsahuje aj popri už zmienených učebných aktivitách a ritualistike aj vykonávanie seminárov, meditačných seminárov, cvičení, školení a rituálov. Podpora kultúry, umenia, vzdelania má u rosekruciánov taktiež svoje primerané miesto. Rád Ruže a Kríža začína už aj u nás vydávať vlastné publikácie, spisy a učebné texty, ktoré priamo súvisia s rosekruciánskym učením. Podstatne bohatší je však výber najrôznejších vlastných kníh, publikácií v angličtine, nemčine, francúzštine a iných jazykoch a to v rôznych oblastiach vedy, filozofie, metafyziky, ale aj hudby a umenia. Rád je v súčasnej dobe zastúpený vo viac ako 90 krajinách sveta.

Symbolická vstupná brána R.C. podľa Heinricha Khunratha, stredovekého mystika, alchymistu a rosekruciána, ako je vyobrazená v jeho diele z roku 1602 Amphitheatrum. Sedem tradičných planét predstavuje sily vnútorných procesov.

 

 

V roku 1934 zasadalo v Belgicku F.U.D.O.S.I. (Fédération des UNIVERSELLE Ordres et Sociétés Initiatiques), združenie štrnástich autentických iniciačných rádov, ktoré potvrdili rádu A.M.O.R.C. nasledovníctvo rosekruciánskeho bratstva z minulosti.

Pôvodné 3 rosekruciánske spisy v Nemecku vyvolali vlnu záujmu a nadšenia. Prvé dva spisy oznamovali existenciu doteraz tajného bratstva mágov. Bratstvo mal založiť nemec Christian Rosenkreuz, ktorého existencia nikdy nebola dokázaná. Narodil sa roku 1379 a bol vychovávaný v kláštore. Postupne sa k nemu do spoločenstva pridali ďalší 5 bratia, ktorí splnili sľub čistoty.
Fama Fraternitatis (1614)
Confessio Fraternitatis (1615)
-►oznamovali existenciu tajného bratstva mágov
-►v spise Fama Fraternitatis je badať viera v celkovú a všeobecnú nápravu celého šíreho sveta
-►naprava by sa mala vykonať spojením protestantskej cirkvi s mágiou, alchýmiou, kabalou a pokrokom v oblasti lekárstva, matematiky a vedy všeobecne Chymische Hochziet (1616)
-►prináša symbolický zápis alchymických tajomstiev v podobe príbehu o nebezpečnej ceste Christiana Rosenkreutza na kráľovskú svadbu na začarovaný hrad
►-knihu napísal luteránsky teológ a mystik Johann Valentin Andreae, ktorý stojí možno aj za autorstvom prvých dvoch spisov.
V roku 1484 Christian Rosenkreutz umiera a je pochovaný v hrobke so siedmimi stenami. Vychádzalo z nej údajne svetlo, obsahovalo guľatý oltár, zbierku kníh, magické zrkadlá, zvony, večne horiace lampy a nádherné piesne. Pozostalí bratia svoje vedomosti prenechali pár starostlivo vybraným nasledovníkom. Po 120 rokoch vraj istí bratia otvorili Rosenkreutzovu hrobku a našli jeho telo v dokonale zachovalom stave.
Bádatelia sa domnievajú, že Rosekruciáni sú pokračovatelia pythagorejcov, čo bol tajný spolok zasvätený gréckej filozofií, matematike, a astronóma Pytagora. Občas sa stretneme aj z názormi, že dejiny bratstva sú zasiate už kdesi na bájnej Atlantíde.
Mnohí sa pokúšali vypátrať toto bratstvo, no bezvýsledne, pretože nikdy neexistovalo. Pravdepodobne bolo celé bratstvo zamýšľané ako mýtus, ktorý mal podporiť celkovú a všeobecnú reformu a dať jej náležitú váhu. Táto reforma mala za úlohu vyriešiť všetky náboženské a intelektuálne rozdiely. To sa nepodarilo, pretože napätie v Nemecku bolo v tej dobe obrovské. Onedlho sa Nemecko ocitlo v 30-ročnej vojne. Ešte pre vzniknutím skutočného bratstva mnohí sympatizovali s rosekruciánskym bratstvom, napr. Michael Maier, Robert Fludd a niektorí z nich dokonca tvrdili, že sú zasvätencami. O Rosekruciánske názory sa zaujímal aj Francis Bacon, i keď zavrhoval teóriu človeka ako mikrokozmu, ktorá tvorila základ renesančnej syntézy. Niektorí bádatelia dokonca hovoria o tom, že i Shakespeare by mohol byť spriaznencom tohto bratstva. Je známe, že bol v kontakte s Francisom Baconom. Bádatelia poukazujú najmä na to, či je možné, aby niekto napísal tak veľa vynikajúcich hier. Uvádzajú teóriu, že Francis Bacon mu mohol pomáhať. Údajné zašifrované číslo Francisa Bacona bolo 33 a v hre Henrich IV. je slovo Francis na jednej strane 33-krát. A stránky originálnych hier sú vyzdobené rosekruciánskymi symbolmi.
Rosenkruciánske bratstvo sa nestretávalo iba s obdivom, veľakrát sa na nich útočilo z vedeckého hľadiska, alebo ako na kacírsku skupinu, ktorá uzavrela zmluvu s diablom. Povrávalo sa totiž, že dokážu byť neviditeľní..
Kríž a ruža sú symboly s dvojitým významom. Kríž je symbolom umučenia Krista a znamená smrť, zatiaľ čo ruža predstavuje krásu a život. Na druhej strane však ruža znázorňuje aj pominuteľnosť všetkému, kým kríž znázorňuje večný život.
Pravidlá Rosekruciánskeho bratstva:
►-Nikto sa nebude zaujímať o iné povolanie ako je liečenie chorých a to úplne zadarmo
►-Nikto nebude nútený nosiť zvláštny odev, ale každý bude nosiť odev, ktorý je typický pre jeho zem
►-Každý rok sa v deň C budú stretávať v dome S, ak niekto nemôže prísť, pošle po niekom druhom dôvod svojej absencie (pre utajenie Rosekruciáni používali iba skratky)
►-Každý brat si vyberie zástupcu, ktorý ho nahradí v prípade úmrtia
►-Iniciály C.R. budú ich pečaťou, znamením a charakterom
►-Bratstvo zostane utajené po dobu 100 rokov.
Množstvo spoločností naviazalo na rosekruciánske tradície. Napríklad Hermetický rád zlatého úsvitu, ktorý preslávila najmä postava Aleistera Crowleyho. Na konci 17. storočia Rosekruciáni prenikli do Ameriky, kde mali skvelé zázemie pre ďalší rozvoj. Z tadiaľ sú najznámejšie spolky Societas Rosicruciana a The Ancient and Mystical Order Rosae Crucis.

Odkazy a zdroje:
http://www.scribd.com/doc/70332327/Tainele-Johann-Wolfgang-Von-Goethe
http://adevarul2012.blogspot.sk/2013/09/corpul-eteric-al-lui-christian.html
http://www.spiritualrs.net/Conferinte/GAChrisRozen/ChrisRozen_CF04.html
Video anglicky http://www.sprword.com/videos/secretmysteries
http://www.noetika.cz/noetika/noetika.php?uvod:0  
https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Rosenkreuz
http://www.rozmer.sk/sk/articles/print/792
http://www.amorc.cz/sk/main.htm 
http://www.vladimircervenak.sk/blog
http://cs.wikipedia.org/wiki/Frances_Yatesová
http://just-little-dead-lolita.blog.cz/1110/rosekruciani
http://adevarul2012.blogspot.sk/2013/09/corpul-eteric-al-lui-christian.html
http://www.noetika.cz/noetika/noetika.php?hlavni-predmet-gnoseologie-a-telestezie:24
Kniha Christian Rosenkreutz and Rosecrucianism
Časopis Enigma špeciál o rádoch a organizáciach
Kniha Dejiny mágie-Richard Cavendish
 Kniha Záhady okolo násToto je zoznam osobností, ktorí, podľa AMORCu,  
boli Rosekruciánmi alebo spojení s rosekruciánskou tradíciou a prácou.
Isaac Newton
Leonardo da Vinci
Heinrich Cornelius Agrippa
Dante Alighieri
René Descartes
Blaise Pascal
Gottfried Wilhelm Leibniz
Christopher Wren
Benjamin Franklin
Thomas Jefferson
Michael Faraday
Claude Debussy
Erik Satie
Edit Piaf
Napoleon Bonaparte
Francis Bacon

Ruže a Kríž
Pôvod bratov Ruže a Kríža - Rosekruciáni

Pôvod legendárneho poriadku bratov Ruže a Kríža je zahalený temnota viac ako u ktorejkoľvek inej tajnej spoločnosti. Báje a povesti mieša sa s historickými faktami a fikcie zakrýva mnohokrát skutočnosť tak dokonale, že nie je veľakrát ani možné dospať k presnému a pozitívnemu pochopenie udalosti. Ak teda chceme na tomto mieste pochopiť podstatu tohto záhadného bratstva, nesmieme sa vyhnúť ani legendám na tento poriadok sa vzťahujúcim, pretože rozlíšenie symbolu od pravdy je v každom prípade viac než ťažké.
Fama Fratesnitatis
Podľa povesti, uvedené v diele "Fama Fraternitatis" bol rosekruciánský poriadok založený akýmsi Christianom Rosenkreuzem. Meno toto je pravdepodobne pseudonym. Tento muž mal sa narodiť okolo roku 1323 a roku 1374 napísal vraj knihu "Fraternitas Rosae-Crucis". Zomrel vo veku 106 rokov a svojimi spolubratmi bol pochovaný na skrytom mieste. Jeho hrob bol vraj objavený až po stodvadsiatich rokoch.
Christian Rosenkreutz
pochádzal vraj z chudobnej šľachtickej rodiny a bol vychovaný v akomsi kláštore, odkiaľ sa vo veku šestnástich rokov vydal v sprievode jedného mnícha na cestu do Orientu.
Navštívil Kypros, Palestínu, Jeruzalem, Karmel, Libanon, Damask a Damkar v Arábii, kde tri roky študoval vedu mágov. Keď odchádzal z miesta svojho učenia do Egypta a Maroka, bol tam už očakávaný majstrami. Tí ho zasvätili do svojho umenia a prezradili mu vysoké poslanie, ktoré ho očakáva. S magickými knihami, ktoré od nich dostal, vrátil sa cez Španielsko do Nemecka, kde sa tromi rovnako zmýšľajúcimi bratmi založil v prvej polovici XIV. storočia povestný poriadok Ruže a Kríža. Neskôr boli pribratí ďalší štyria členovia, takže poriadok zvýšil počet svojich bratov na osem. Roku 1484 (podľa iných 1434) zomrel zakladateľ bratstva a bol tajne pochovaný. Spoločnosť pokračovala ďalej vo svojej práci a za 120 rokov po smrti Rosenkreutzovej odhalili vraj bratov v spolkovom dome v starej pivnici, v ktorom našli mŕtvolu svojho zakladateľa a u nej rukopisy s výkladom ezoterických Arkan bratstva.
Toľko oznamuje "Fama Fraternitatis".
Christian Rosenkreutz
Avšak Christian Rosenkreutz môže byť postavou imaginárnou a založenie spoločnosti iba fikciou. Spomínaná legenda dala by sa aj posudzovať ako symbolické, skonštruované len preto, aby upozornil na spoločnosť Ruže a Kríža, ktorá snáď existovala už od pradávna, prekročiac v minulosti Svätý Grál, starý Gnosticizmus, ezoterizmus grécky a egyptský; jej počiatok stráca sa snáď v hmle kultúrnej predhistórie...
Je toto bratstvo len následkom spisov Andreaeových, alebo existovalo už roku 1484 v Dánsku, ako tvrdí Fortuyn vo svojom diele "Guildarum Historia"? Cez množstvo správ, ktoré môžu alebo nemusia byť legendami, musíme sa pridŕžať historických faktov, ktoré - nehľadiac na existenciu znaku Ruže a Kríža už v prvých dobách kresťanstva a na existenciu tajnej spoločnosti mágov, založenej v roku 1510 Henrichom Kornelia Agrippa z Nettesheimu v Londýne - nadobúdajú vierohodnej podoby až začiatkom XVII. storočia, kedy sa toho bratstvo po prvý krát verejne prejavilo.
Roku 1608 existovalo v Norimbergu tajné bratstvo, zvané "Militia Crucifera evanjelici", založenej roku 1598 Simonom Studionom a kryjúce sa symboly Ruže a Kríža. Roku 1614 a 1615 objavuje v Nemecku prvý rosekruciánsky manifest, ktorý zrejme prezrádza protipápežskú tendenciu. Vyšla pravdepodobne z kapituly Kasselskej, založenej grófom Mauricom Hesse Casselom. Členmi tejto kapituly boli aj Michael Maier
a Valentin Andreae. Účinok ich manifestov zvaných "Fama Fraternitatis" a "Confessio Fraternitatis" bol nečakane mohutný. Oba spisy našli početných odporcov a obhajcu vo vtedajšom vedeckom svete.
V tej istej dobe Michael Maier, osobný lekár cisára Rudolfa II. a horlivý zástanca Rosekruciánov, odchádza do Anglicka a nadväzuje styky s anglickým hermetickým filozofom Robertom Fluddom, ktorého poveril založením lóže v Anglicku. Michael Maier mal silný vplyv na sira Isaaca Newtona.
Manifest Rosekruciánov
Roku 1623 objavuje sa prvá manifest Rosekruciánov vo Francúzsku a hnutie sa šíri mohutne aj do Holandska. Robert Fludd, poverený Maierom činnosťou v Anglicku, zhromažďuje onedlho okolo seba nových žiakov a členov bratstva. Najznámejší z nich je sir Francis Bacon, autor diela "Nova Atlantída" a Thomas Vaughan, prekladateľ fámy a jeden z prvých tohto bratstva, hoci to v predslove k Fame popiera.
Okolo roku 1645 anglickí rosekruciáni Elias Ashmole, Robert Moray, William Lilly, Thomas Warton, Georges Warton, William Oughtred, John Prarson, John Herwitt a niekoľko iných zakladajú spoločnosť, ktorej uznávaným cieľom bolo štúdium prírody; zasvätenie zostávalo prísne tajené a bolo vyhradené iba zasvätencom a podávané vo forme čisto alegorickej. Inkvizičný útlak nútil bratstvo ku krajnej opatrnosti a ku stálemu vymýšľaniu nových ciest a foriem, za ktorými by sa kryli. Tak roku 1646 Ashmole rieši problém bratstva tak, že vstupuje so svojím kruhom do bratstva murárskeho. Vymáha si potom povolenia pre spoločnosť Ruže a Kríža, aby sa mohla schádzať v miestnostiach tohto murárskeho bratstva, kryje svoju spoločnosť jeho znaky a zavádza murárske termíny k alegorovaniu všetkých okultných prác.
Takto bol daný podnet na vytvorenie murárskeho bratstva špekulatívneho rázu. Vplyv pridružených Rosekruciánov dosiahol v slobodomurárskych lóžach takú silu, že reforma slobodomurárstva roku 1717 musí byť považovaná za dokonalé víťazstvo rosekruciánskeho ducha v týchto spoločnostiach.
Napriek tomu však ozajstní rosekruciáni oddelili sa od takto vzniknutých slobodných murárov a používali ich len k výberu najlepších členov pre svoje kapituly. Takto vnikli do sústavy slobodomurárskeho stupňa názvom Rytieri Ruže a Kríža, rytieri Orla a pelikána, princovia Ruže a Kríža Rosekruciáni a Slobodomurári
Od toho okamihu, keď sa Rosekruciáni skryli za špekulatívne slobodomurárstvo, prestali sa obracať k verejnosti a vede priamo, ale robili tak prostredníctvom rozmanitých sústav slobodomurárskych a tajných spoločností, ku ktorým vysielali svojich zástupcov, akými snáď boli Saint Germain, Cagliostro, alebo Martines de Pasqualis, zakladateľ poriadku Vyšších Neznámych, nové spojky alebo sprostredkovatelia pôvodného bratstva Ruže a Kríža.
Nové poriadky rosekruciánske, vznikajúce od roku 1875 vplyvom renesancie okultného štúdia, nemožno však považovať za autentické, hoci sa aj tvrdili za priamych nasledovníkov Rosekruciánov XVII. storočia.
Dejiny rosekruciánskeho hnutia poukazujú teda priamo aj na vzťah pôvodného bratstva Ruže a Kríža k ostatným ezoterickým spoločnostiam, menovite k slobodomurárstvu. Bolo by však najväčším omylom, keby sme stotožňovali Rosekruciánov s niektorými stupňami spomínaných poriadkov, alebo dokonca aj celými lóžami, nech je ich titul akýkoľvek. Posvätná a geniálna symbolika Rosekruciánov zachovala sa síce v rituáloch mnohých ezoterických spoločností úplne neporušená. To však neznamená, že nositeľ takejto symboliky by bol zasvätencom alebo mal akýkoľvek priamy alebo vedome nepriamy vzťah k bratom Ružového Kríža. Tajné spoločnosti slobodomurárskeho typu, od ktorých sa nečakalo ani nikdy nevyhlásilo nič zo strany ich priamych organizátorov, boli obyčajným rúškom a nevedomým prostredníkom medzi exoterným a ezoterným svetom a nemôže im byť v žiadnom prípade zazlievané neporozumenie pre vznešené symboly, ktoré nesú, o nič viac ako ktorémukoľvek laikovi..

 

Z rozhovoru s Jeanom Vernettom

Dva anonymné „manifesty“ La Fama Fraternitatis (Povesť bratstva) a La Confessio Fraternitatis (Vyznanie bratstva), postupne uverejnené v rokoch 1614 a 1615 v nemeckom meste Kassel. V tomto období sa Európa, rozdelená reformáciou, nachádzala na križovatke dejín. Na jednej strane veda zaznamenáva mimoriadny pokrok, ale na druhej strane sa vďaka zvláštnym nebeským úkazom vynárajú dávne proroctvá o konci sveta Vyučovanie v rámci AMORC-u je rozložené do dvanástich stupňov.
Medzi jednotlivými etapami, ak si to členovia želajú, môžu dostať zasvätenie, ktorým sú disponovaní na ďalšie stupne. Tento rituálny obrad, založený na meditácii o určitom symbolickom texte, sa môže vykonať aj v súkromí. Odporúča   sa však jeho realizovanie priamo v lóži, ktorá mu poskytuje slávnostnejší aspekt a zároveň sa zachováva tradícia ústneho podania. Rád tiež odporúča vytvoriť si doma kútik vyhradený na štúdium monografií.
Do priestoru nazývanom „svätyňa“ stačí umiestniť stôl s dvoma sviecami a zrkadlom. Sviece symbolizujú dualitu tela a duše, ducha a hmoty. Zrkadlo pripomína Sokratovo heslo „Poznaj sám seba“ a svedčí o tom, že hmotná skutočnosť je len odrazom duchovného sveta. Stúpenci kultu sa o. i. môžu každé dva mesiace zúčastniť na stretnutiach organizovaných lóžou, ako aj na dvoch hlavných slávnostiach roka. Na prvej sa slávi začiatok rosekruciánskeho roka. Táto slávnosť sa koná v dňoch okolo jarnej rovnodennosti (21. marca). Na druhej sa vzdáva hold vedcom a mysliteľom, ktorí svojou prácou prispeli k pokroku ľudstva. Otvorená je aj pre nečlenov a pripadá na obdobie jesennej rovnodennosti (21. septembra).

Z rozhovoru s Jeanom Vernettom, členom sekretariátu Konferencie biskupov Francúzska zodpovedným za oblasť siekt a nových náboženských hnutí, ktorý je autorom početných diel o ezoterizme a paranormálnych javoch.
Aký postoj zaujala voči rosekruciánom Katolícka cirkev?
Situácii v Afrike, kde je politická moc a mentalita ľudí ovplyvnená veľkou popularitou rosekruciánskeho hnutia, bol venovaný jeden pastiersky list. Čo sa týka Francúzska, neexistuje žiadne riziko politického ani teologického nebezpečenstva.
Hľadanie prameňa živej vody v mútnych vodách je skôr témou, dotýkajúcou sa návratu ku skutočnému prameňu kresťanskej tradície.
Myslíte si, že príslušnosť k týmto hnutiam je zlučiteľná s kresťanskou vierou?
Táto myšlienka sa udržiava napríklad spismi patriacimi AMORC-u, v ktorých sa hovorí, že každý rosekrucián je veriaci a že sa klania Bohu svojho srdca. Vracia sa tak ku všeobecnému tvrdeniu moderných gnóz, proklamujúc: „Pomôžeme vám lepšie praktizovať vaše vlastné kresťanstvo!“
Avšak pre AMORC je Ježiš iba veľkým zasvätencom, nie je Synom Božím, Zmŕtvychvstalým, ani zo židovského rodu. Takisto tu neexistuje nijaká Božská osoba, ale jednoducho akási kozmická vesmírna sila. Posledné veci človeka sa vysvetľujú prevtelením a poňatím karmy. Čo sa týka spasenia, nie je ovocím viery, ale gnózy, t. j. viacnásobného poznania nazbieraného v priebehu dlhých čias. V skutočnosti to je značné pohanstvo, ktoré v určitom zmysle slova treba rešpektovať. Je to však niečo úplne iné ako kresťanstvo.
Rozmer 4/2002 Sekta – áno, či nie?
Na stiahnutie celý rozhovor: http://www.sekty.sk/data/MediaLibrary/289/Ro%204-02.pdf

Súvisiace články:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodné_zednářství
http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rosekruciáni
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paracelsus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Řád_lebky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ilumináti

Odkazy
http://www.amorc.cz
http://www.amorc.cz/sk/main.htm
http://www.amorc.cz/sk/historia.htm
http://www.crcsite.org/Fig_DivinaLg.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rosekruciáni 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosicrucianism
RC Manifest http://www.amorc.cz/positio.htm
http://www.amorc.cz/Appellatio%20colored.pdf
http://www.esoterikweb.cz/clanky-nahled.php?id=3144
http://dcch.grimoar.cz/?Loc=detail&Cat=1&UID=1&Lng=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Valentinus_Andreae
http://www.sekty.sk/data/MediaLibrary/289/Ro%204-02.pdf
http://www.neviditelnycert.cz/blog/pel-mel/997-iluminati-ii.html
Tajné společnosti http://www.okoun.cz/boards/tajne_spolecnosti
http://www.esoterika.sk/esoterika.11/rosekruciani-ruze-a-kriz.29.html
http://www.esoterika.sk/esoterika.11/rosekruciani-ruze-a-kriz.29.html
http://www.pannacz.com/esoterika.11/rosekruciani-ruze-a-kriz.29.html
Positio Fraternitatis Rosae Crucis http://www.amorc.fi/manifesto-positio
Orden Rosacruz AMORC – Zona 1 USA http://www.ordenrosacruzamorc.org
MANIFEST rosekruciánského roku 3366 http://www.amorc.cz/appellatio.htm
http://longstreet.typepad.com/thesciencebookstore/naming_thinga/page/2
ORDEM ROSA CRUZ http://holisticocromocaio.blogspot.sk/2013_03_18_archive.html
Jose Carlos Medeiros de Araujo https://plus.google.com/+JoseCarlosMedeirosdeAraujo
http://www.noetika.cz/noetika/noetika.php?hlavni-predmet-gnoseologie-a-telestezie:24
http://www.elk-wue.de/glauben/gedenktage/gedenktage-2011/andreae-johann-valentin
http://www.odaha.com/tomas-odaha/religionistika/rosikruciani/rosikruciani-rosikrucianstvi
Una Alocución a la Societas Rosiciana In Anglia http://www.auroradorada.com/societas.htm
Kniha: Znaky a symboly - Jak vznikly a co znamenají http://knihy.abz.cz/prodej/znaky-a-symboly
http://www.trigon-knihy.cz/book.aspx?guid=ce033333-bee0-4a82-91d2-eea3b6b9aa88&l=cze
http://www.odaha.com/tomas-odaha/religionistika/rosikruciani/fama-fraternitatis-vehlas-bratrstva
TAJEMNÉ POZADÍ ANTIAMERIKANISMU http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2012050009
http://neviditelnypes.lidovky.cz/zapomente-na-tajnosti-060-/p_scifi.aspx?c=A100228_204508_p_scifi_hpe
Historia de la Orden Hermética de la Aurora Dorada ( Golden Dawn ) http://www.auroradorada.com/histogd.htm
http://www.odaha.com/tomas-odaha/religionistika/rosikruciani/confessio-fraternitatis-vyznani-rosikrucianskeho-bratrstva
http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/zazrak-101leta-nebozka-se-s-usmevem-probudila-v-rakvi-a-laskovala-se-zrizencem.html
http://www.eiaktivity.sk/2013/je-dobre-znat-nepratele-lidske-rasy-nebot-pak-clovek-vi-co-na-nas-kdo-chysta-cemu-a-proc-se-mame-vyvarovat-a-jakym-zpusobem  
http://tajomstva.org/konspiracie/templari-slobodomurari-iluminati-nwo-minulost-a-sucasnost

http://ouhos.org/2011/04/06/chymical-wedding
http://tajomstva.org/konspiracie
 


Podobné odkazy
http://seniorka.wz.sk/Mormoni.htm
http://seniorka.szm.com/Moloch.htm
http://seniorka.szm.com/Symboly.htm
http://seniorka.szm.com/Symboly3.htm
http://seniorka.szm.com/Symboly4.htm
http://seniorka.szm.com/Poseidon-neptun.htm
http://seniorka.szm.com/Citajte-stary-zakon.htm


 
Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.comm

 
 

 

 

 

 

 

Moje
webové stránky 

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu