Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 

 Záväzok SR k stratégii,
akčným plánom a implementačným politikám
pre tzv. „rodovú rovnosť“ neexistuje!

Tak to tu ešte nebolo, aby štát ohrozoval morálku jeho obyvateľov pod rúškom takzvaných ľudských práv a diktoval väčšine obyvateľov svinské zákony a rodovej rovnosti lesbičiek a gayov zrovnoprávnených s manželskými pármi a následným odoberaním detí manželským párom a dávaním ich na adopciu či náhradné rodičovstvo uvedeným amorálnym indivíduám. Bez bázne  a hany sú tí, čo takéto proti prirodzenosti zvrhlé zákony navrhujú a iniciujú. No nech sa pelešia lesby a gayovia ako chcú, no zrovnoprávňovať sa s párovými manželstvami je drzá a arogantná trúfalosť. Degradácia rodiny má zelenú, keď vo vedení sú ľudia dokonca robiaci celoštátnu stratégiu na vygumovávanie v našich potomkoch zakoreňovaných pravých morálnych hodnôt, základnych atribútov pároveho manželstva, rodiny,  ktorá je základom každého štátu.

V roku 2013 bolo usmrtených potratom takmer 15 tisíc detí na Slovensku. 51.000 potratov sa na Slovensku vykonalo v roku 1988.

Beda štátu, ktorý dopúšťa vraždenia svojich potomkov, novorodeniat a degraduje základné morálne hodnoty ľudstva. Nezaslúži si byť štátom a cudzinci tu budú mať zelenú a robiť z našich vnúčeniec svojich otrokov nielen pracovných, ale aj ako hračky amorálnych otrokárskych indivíduí. Nemám slov ako jednoduchý človek na pomenovanie svinstiev, ktoré nám sem importuje západniarska nekultúra pod rúškami kadejakých pomýlených práv. Moslimovia sa svojimi náboženskými násilnými praktikami netaja, no spoza vody sa sem vpratáva skrytá psychologická vojna proti našej kultúre a základným morálnym hodnotám odovzdávaných nám našimi rodičmi, predkami. 

Máte možnosť vyjadriť svoj nesúhlas s celoštátnou stratégiou rodovej rovnosti, ktorá ohrozuje základné morálne hodnoty našich potomkov.

Hromadná pripomienka Centra pre bioetickú reformu k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR.

Zásadná pripomienka: Treba zamietnuť celý návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR v podobe ako je predložený na MPK z dôvodu, že je plný klamstiev. Uvádzame len tie najzávažnejšie:

Kritika obsahu i procesu tvorby Stratégie zo strany prevažnej väčšiny mimovládok na a po workshopoch pre verejnosť ostala odignorovaná a je zneužívaná na legitimizáciu dokumentu výrazmi ako „bezprecedentná miera participatívnosti“ (str. 3) občianskej spoločnosti.

Dokument vychádza z pomýleného ideologického konceptu, ktorý porušovanie ľudských práv prehlasuje za ľudské práva a ktorý negarantuje slobodu jednotlivca a jeho majetku, ale akési „práva“, t.j.privilégia niektorým na úkor slobôd ostatných s cieľom budovať socialistický štát falošnej solidarity. V prílohách ide do extrémnych požiadaviek najmä ohľadom rodovej rovnosti a práv žien, práv detí a práv LGBT, ale aj v ďalších.

Napr. príloha o LGBT právach sa domáha viacerých nadštandardných privilégií pre transsexuálov (zabezpečenie potvrdení od škôl či zamestnávateľov na iné pohlavie) a transvestitov (nútiť spoločnosť spolufinancovať preplatenie zmeny pohlavia zo zdravotného poistenia), ktorých stav považuje naša medicína za chorobu. A samozrejme tiež, aby boli informácie o ich „právach“ súčasťou učebných osnov od základných škôl, cez vzdelávanie zdravotníkov až po policajtov... V zozname prioritných chorôb MZ SR, kam diagnózy niektorých LGBT príslušníkov môžu spadať, sú:
F64.0 Transexualizmus
F64.1 Transvestizmus
F64.2 Porucha pohlavnej identity v detstve
F64.8 Iná porucha pohlavnej identity
F64.9 Porucha pohlavnej identity, bližšie neurčená
F65.1 Fetišistický transvestizmus
F65.8 Iná porucha sexuálneho zamerania
F66.1 Egodystonická sexuálna orientácia
F66.8 Iná porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou
Požiadavka na manželstvo pre páry rovnakého pohlavia je v rozpore s Ústavou a SR k nej nie je nijako viazaná medzinárodnými dohovormi.
Najvypuklejšie pôsobí klamstvo, že SR môže byť žalované na Európskom súde pre ľudské práva za nedodržiavanie smerníc ohľadom nároku párov rovnakého pohlavia na manželstvo. Po prvé, Európsky súd pre ľudské práva je inštitúciou Rady Európy, ktorá nevydáva žiadne smernice ako EÚ a záväzné sú len jej dohovory, ktoré SR podpísalo. Po druhé, tento súd v prípade Schalk a Kopf proti Rakúsku (2010) prehlásil, že také „právo na manželstvo pre páry rovnakého pohlavia“ sa z Európskeho dohovoru o ľudských právach nedá odvodiť, je to vec vnútroštátnych politík. Podobne rozhodnutie OSN Komisie pre ľudské práva v prípade Joslin proti Novému Zélandu (2002) potvrdilo, že právo na manželstvo nie je nárokovateľné „každým“.

Centrálny dokument návrhu a pozliepané prílohy, de facto podkladové materiály na zasadnutia výborov pri Rade vlády, žiadajú nové práva pre LGBTI príslušníkov, ktoré povedú k porušovaniu základných práv na slobodu zmýšľania, svedomia, prejavu, náboženského vyznania. Antidiskriminačný zákon, ktorý je týmto návrhom považovaný za kľúčový pre ľudské práva, už garantuje porušovanie slobody podnikania a slobody na súkromný majetok, slobody združovať sa a slobody kontraktu. Rodová rovnosť je ďalší ústredný princíp tohto konceptu, ktorý je zameraný hlavne na potláčanie kresťanských tradícií a spoločenskej morálky založenej na zdravom rozume.
Pritom sa nehanebne zamieňa ústavnú kategóriu pôvodu rodu s rodom v úplne inom poňatí.

Návrh stratégie ignoruje, že 25 detí je v SR denne utýraných k smrti umelým potratom a v tejto oblasti nebol od čias komunizmu zaznamenaný žiaden pokrok, hoci posledný rozsudok Ústavného súdu SR, týkajúci sa umelého potratu z roku 2.6. 2009, ho označuje za násilie. Pritom
nebol zabitý ani jeden príslušník skupiny, označujúcej sa ako LGBTI, a už táto skupina má dokonca aj nadochranu v trestnom zákone a celú jednu prílohu v tomto dokumente. Problém práv nenarodených detí nefiguruje ani v prílohe Práva detí, ktorá sa extenzívne zaoberá týraním narodených detí (tých je zabitých v ročnom priemere nula), kým utýranie potratom v ročnom priemere za poslednú dekádu predstavuje vyše 30 detí. Ide o najčastejšiu príčinu úmrtia na Slovensku, čo dokument odobruje.

Príloha o rodovej rovnosti odkazuje dokonca na nezáväzné odporúčania ideologického Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ktorý sa dá interpretovať ako nútené spolufinancovanie tohto zabíjania zo zdravotného poistenia! Ďalej sa v prílohe uvádza, že SR je viazaná k zabezpečeniu legálnej dostupnosti umelých potratov, lebo je signatárom CEDAW a jeho opčného protokolu.
V spomínaných medzinárodných dokumentoch sa nič také explicitne neuvádza, ide len o ideologicky interpretované odporúčania Výboru pre odstránenie diskriminácie žien, ktoré nie sú záväzné.

Návrh má ambíciu „nastoliť a dôsledne presadzovať režim nulovej tolerancie voči akýmkoľvek prejavom násilia“ (str. 24), hoci plne toleruje násilie umelého potratu a
tento režim má za cieľ zaviesť len štátnu šikanu pre rodičov, ktorí sa snažia riadne vychovávať svoje deti i primeranými fyzickými trestami.

Signatári PETÍCIE

Ak sa nechcete Vy, Vaše deti, či vnuci o pár rokov ocitnúť v situácii, že pre odmietnutie napomáhať homosexuálnym praktikám, či len pre nesúhlas s nimi zaplatíte stratou zamestnania, podnikania, pokutami, či dokonca väzením, príp. tým, že Vám štát odoberie deti pre osočovanie, či podozrenie zo „zanedbania“, psychického a fyzického (i náboženského) „násilia“, tak podpíšte túto petíciu.

http://www.cbreurope.sk
http://najmama.aktuality.sk/clanok/229457/pravo-na-zivot-patri-naozaj-kazdemu-aj-nenarodenym

Dostala som e-mailom

Celoštátna stratégia rodovej rovnosti

Ako tak sa nám po roku a pol podarilo zahrať do outu [autu] Celoštátnu stratégiu na ochranu ľudských práv a už je tu nová Celoštátna stratégia rodovej rovnosti a jej akčný
plán pre najbližšie roky!
Prosím, ihneď podpíšte túto hromadnú pripomienku, aby sme aj tento nový dokument zmietli zo stola. Zároveň obratom rozpošlite tento email svojim známym, aby sme do 16. 10. 2014 získali aspoň 10 000 podpisov. Musíme ukázať ministerstvu a vláde, že občania sa ľahko zmobilizujú, keď ideológovia idú siahať na naše práva. Musíme Stratégiu rodovej rovnosti s jej radikálnymi požiadavkami zastaviť.

Chcú pretlačiť gender ideológiu za každú cenu – Brusel si už uvedomuje odpor občanov EÚ, ale ustúpiť nechce (!)

Kto má v SR záujem o to,
- aby sme všetci platili cez zdravotné poistenie za všetky umelé potraty?
- aby sa naše deti učili v školách o "práve" na potrat, na voľný sex a na homosexuálne praktiky?
- aby sa v rôznych sférach života zavádzali kvóty pre ženy?
- aby štát financoval feministické a lesbické organizácie?
- aby sa potláčali slobody podnikania, súkromného vlastníctva ako i názoru a presvedčenia cez antidiskriminačné iniciatívne súdnictvo a nové zákony?
- aby rozvojové organizácie už nedostali prostriedky na projekty v spolupráci s kresťanskými komunitami v Treťom svete?
- aby nás od verejnej správy, cez firmy až po škôlky štát indoktrinoval rodovou ideológiou?
Rátam s Vašou pomocou v tejto novej bitke, ktorú si nemôžeme dovoliť prehrať. Ani rok neubehol od vtedy, čo KBS varovala pred touto ideológiou a mnohým sa azda nechcelo veriť. Biskupov pred rodovou rovnosťou a ľudskoprávnou agendou varovalo CBR už pred pár rokmi. No a časom sa táto ideológia sama vyfarbuje. V stratégii sú tézy rodovej ideológie rozpísané čierne na bielom, samozrejme ako
pseudo ľudské práva skryté za eufemizmy.
Vopred Vám ďakujem za Váš podpis do tejto súrnej a veľmi dôležitej online petície.
Ing. Jana Tutková, M.A.
riaditeľka

PETÍCIA je na tomto odkaze:
http://www.cbreurope.sk/peticiar.html

Zásadná pripomienka:
Zamietnuť oba predkladané dokumenty ako ideologické materiály v rozpore s článkom Ústavy SR sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.
 

Zdôvodnenie:
Návrh celoštátnej stratégie rodovej rovnosti poukazuje na záväzné medzinárodné dokumenty, ktoré však neobsahujú ani pojem „rodová rovnosť“ ani obsah tohto pojmu, ktorý sa rozširuje na viac ako len rovnosť príležitostí pre mužov a ženy. Záväzok SR k stratégii, akčným plánom a implementačným politikám pre tzv. „rodovú rovnosť“ neexistuje!
Návrh sa ďalej stotožňuje s extrémne radikálnymi a verejne kontroverznými požiadavkami akými sú
nezáväzné odporúčania Výboru CEDAW:
- zavádzanie sexuálnej výchovy do škôl,
- preplácanie antikoncepcie a umelých potratov daňovými poplatníkmi,
- kvóty pre ženy v rozhodovacích pozíciách, t.j i v súkromnom sektore,
- programy na odstránenie tradičných rodových stereotypov (pozn. aj manželstvo sa považuje za stereotyp)

- legislatívne riešenie VŠETKÝCH foriem násilia na ženách (násilie potratu je ignorované)
- diktát súkromným firmám ako platiť svojich zamestnancov
- ako i jazykový diktát ako súčasť ideologickej reformy
- školenie o rozdelení rodinných povinností,
- podnecovanie žien k rozvodom,
- posilňovanie feministických organizácií atď.
Ďalej Stratégia navrhuje
vyškoliť v rodovej ideológii úradníkov verejnej správy ako i poslancov NR SR, podsúvať túto ideológiu na všetkých úrovniach vzdelávania, financovať „mimovládne“ organizácie zamerané na šírenie rodovej ideológie, odmietnuť financovať rozvojové projekty v Treťom svete realizované skúsenými napr. i kresťanskými organizáciami, ktoré budú označené ako nie v súlade s rodovým hľadiskom, tlačiť rodovú ideológiu počas predsedníctva SR v Rade EÚ namiesto riešenia vážnych problémov.
Dokument žiada vytvárať štátnu politiku:
proti kresťanským cirkvám a na ich potlačenie, na potlačenie aktivít zameraných na právnu ochranu života od počatia, na potlačenie slobody prejavu na ochranu manželstva ako je zadefinované v ústave, ale tiež proti slobode podnikania a právu na súkromný majetok, na slobodu myslenia a náboženského presvedčenia (antidiskriminačný zákon ide v tejto línii).
Akčný plán tieto problematické ciele špecifikuje aj s termínmi a delegovaním zodpovednosti za ich realizáciu.
Tieto dokumenty nemajú žiadnu podporu širokej verejnosti, len zopár hlučných, štátom a EÚ platených „mimovládiek“, ktoré sa sami prehlasujú ako strážcovia „ľudských práv“. (Poznámka: a s najväčšou pravdepodobnosťou aj dobre zaplatených západniarskou propagandou uvedených inštitúcií. Cezmín)
 

Ochrana rodiny, párového manželstva, je prirodzenosť!

Návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti
a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 - 2019 je
TU!
Akčný plán RR po VPK v PDF

https://lt.justice.gov.sk/Attachment/Akcny%20plan%20RR_poVPK.pdf?instEID=191&attEID=71200&docEID=395219&matEID=7700&langEID=1&tStamp=20141003093407333
Stratégia RR po VPK v PDF
https://lt.justice.gov.sk/Attachment/Strategia%20RR_poVPK.pdf?instEID=191&attEID=71201&docEID=395219&matEID=7700&langEID=1&tStamp=20141003093407333

 

Moje
webové stránky 

Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Jáska noc: http://cbjanskanoc.ic.cz
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Vianoce: http://vianocesk.szm.com
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
Ranní Sedmička: http://rannisedmicka.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk

Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Senior Honza: http://senior-honza.wz.cz
Práva dieťaťa: http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

 
Odkaz na môj web: http://seniorka.szm.com

 
 

 

 

 

 

 


By Cezmin Slovakia 8.október 2014